"to argue with" po polsku

EN

"to argue with" - polskie tłumaczenie

EN

to argue with {czasownik}

volume_up
to argue with
But I didn't want to argue semantics with these boys, so after a very long, uncomfortable pause, I said "Yes, yes, I do.
Ale nie chciałam kłócić się z nimi o semantykę, więc po naprawdę długiej, niezręcznej pauzie, powiedziałam, "Tak, owszem, wierzę.

Przykłady użycia - "to argue with" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
Za argument podali, że zniszczyłoby to ustalone normy społeczne i środowiskowe.
EnglishWe therefore argue that the EU must improve its actions at international level.
Dlatego utrzymujemy, że UE musi doskonalić swoje działania na forum międzynarodowym.
EnglishAnd some of you may argue, well, don't today's cell phones do that already?
Niektórzy z was mogą spytać czy dzisiejsze telefony komórkowe już tego nie robią?
EnglishNo, we have to deal with, not argue about, the question of dictatorships.
Musimy sobie poradzić z problemem dyktatury, a nie spierać się w tej sprawie.
EnglishOne might argue that India has become an astonishingly connected country.
Można się spierać o to, czy Indie stały się niezwykle zintegrowanym państwem.
EnglishOf course, no one would argue that the legislative route is always the best.
Oczywiście nikt nie twierdzi, że droga legislacyjna jest zawsze najlepsza.
EnglishBut I want to argue that this is the moment that you are designed for.
Ale chcę dowieść, że to jest właśnie chwila, dla której zostaliście przeznaczeni.
EnglishNaturally, they appear in various forms and we cannot argue with that.
Oczywiście pojawiają się one w różnych formach i co do tego nie ma wątpliwości.
EnglishNo one would argue that the maps that were created many years ago are totally perfect.
Nikt nie będzie przekonywał, że mapy opracowane wiele lat temu są idealne.
EnglishA few people still argue that what has happened in Darfur is not genocide.
Jedynie nieliczni wciąż twierdzą, że wydarzeń w Darfurze nie można nazwać ludobójstwem.
EnglishNonetheless, I would argue that we do not want an agreement at any price.
Niemniej jednak sugeruję, że nie chcemy podpisania układu za wszelką cenę.
EnglishI argue in favour of full European harmonisation of deposit guarantee schemes.
Popieram pełną europejską harmonizację systemów gwarancji depozytów.
EnglishSome may argue that this is preferential treatment and unfair competition.
Niektórzy mogą stwierdzić, iż jest to traktowanie preferencyjne i nieuczciwa konkurencja.
EnglishBut many of you argue, actually, that all of our work is not only about physical objects.
Wielokrotnie powtarzano mi, że interakcje z przedmiotami to nie wszystko.
EnglishYou will argue that we must take these measures to enable the economy to recover.
Będą się Państwo spierać, że muszą podjąć te środki, by umożliwić wyjście gospodarki z kryzysu.
EnglishSo the question is why, 61 years later, we still have to argue about the same problems.
Powstaje zatem pytanie, dlaczego 61 lat później nadal musimy spierać się o te same sprawy.
EnglishSome people argue that it is a resolution on regional policy rather than on fisheries.
Niektórzy twierdzą, że jest to rezolucja w sprawie polityki regionalnej, a nie rybołówstwa.
EnglishSome still argue, however, that soft regulations should be the lynchpin of the new system.
Niektórzy jednak uważają, że łagodna regulacja powinna stanowić podporę nowego systemu.
EnglishThat ship has sailed; there is no point in continuing to argue about it.
Ten statek już odpłynął i nie ma sensu toczyć sporów wokół tej sprawy.
EnglishOne life every three and a half minutes - who can argue with that?
Jedno życie co trzy i pół minuty - czy ktoś jest w stanie z tym polemizować?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to argue with"

with przyimek
with
to come up with czasownik
to do away with czasownik
to interfere with czasownik
to deal with czasownik
to hook up with czasownik