EN

areas {liczba mnoga}

volume_up
areas (też: territories)
volume_up
obszary {niemęskoos.}
These areas that mark a break should be turned into areas that help make connections.
Obszary, które stanowią barierę, należy przekształcić w obszary, które ułatwiają nawiązywanie relacji.
And all of these blank areas are the areas in which the wires are running through.
Przez te wszystkie puste obszary przebiegają połączenia.
There are three problem areas: firstly, the disproportion in the academic world.
Trzy obszary problemowe: po pierwsze, dysproporcja w obszarze nauki.
areas
volume_up
sfery {niemęskoos.}
If we applied the same reasoning to other areas, Europe would be on the road to ruin.
Gdybyśmy przenieśli ten tok rozumowania na inne sfery, Europa zmierzałaby do ruiny.
So we have a huge advance in terms of the areas covered by gambling.
Nastąpił zatem ogromny postęp, jeżeli chodzi o sfery, w których występuje hazard.
This includes areas such as personal data protection.
Dotyczy to m.in. sfery ochrony danych osobowych.
areas
volume_up
rejony {niemęskoos.}
The vast rural areas, where 100 million people lived, there were no telephones.
Rozległe rejony wiejskie, zamieszkane przez 100 milionów ludzi, nie posiadały telefonów.
Some areas in Romania's South and Southeast region have started to turn into desert.
Niektóre rejony południowej i południowo-wschodniej Rumunii zaczęły zamieniać się w pustynię.
Until now, some areas of the capital were not affected by the conflict, but that has changed.
Do niedawna niektóre rejony stolicy nie były objęte konfliktem, ale sytuacja uległa zmianie.
areas (też: neighborhoods)

Przykłady użycia - "areas" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishUnfortunately, the number of workers migrating has been highest in rural areas.
Niestety liczba migrujących pracowników jest najwyższa na obszarach wiejskich.
EnglishHowever, rural areas cannot be kept alive through agricultural subsidies alone.
Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Chciałbym, aby w niektórych dziedzinach całego projektu osiągnięto większy postęp.
EnglishMany areas of life are currently regulated by EU anti-discrimination regulations.
Wiele sfer życia jest już objętych unijnymi regulacjami antydyskryminacyjnymi.
EnglishEco-modernisation must be the guiding principle for all the EU's policy areas.
Wiodącą zasada dla wszystkich obszarów polityki UE musi stać się ekomodernizacja.
EnglishA European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.
Europejski tekst może zawierać zwolnienia z zakazu, palarnie i obszary swobody.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Jak dotąd Komisja jednak nie otrzymała żadnych wniosków dotyczących tych obszarów.
EnglishIn some areas we are succeeding, but we must be frank: in the majority we are not.
W niektórych obszarach osiągamy sukcesy, ale bądźmy szczerzy: w większości nie.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moja druga uwaga dotyczy wolnego rynku w zakresie praw obszarów uprawy winorośli.
EnglishI would therefore like special attention to be given to these two areas in 2009.
Chciałabym więc, aby tym dwóm obszarom poświęcono w 2009 r. szczególną uwagę.
EnglishThe Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
EnglishThere are still areas in which we would like to see things being taken further.
Wciąż istnieją obszary, w których chcielibyśmy widzieć bardziej zdecydowany postęp.
EnglishThe need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.
Potrzeba głębszego dialogu w tych dziedzinach jest odzwierciedlona w moim głosie.
EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
Środki pochodzą z trzech obszarów: UE, państwa członkowskie i sektor prywatny.
EnglishI would like to point out that not all women in rural areas live in the same way.
Chciałabym zauważyć, że nie wszystkie kobiety na obszarach wiejskich żyją tak samo.
EnglishEuropol supports law enforcement activities of EU Member States in areas such as:
Europol wspomaga działania organów ścigania państw członkowskich UE dotyczące m.in.:
EnglishThousands of civilians - EU citizens - living in these areas are subjected to...
Tysiące cywilów - obywateli UE - żyjących na tych obszarach poddawane są...
EnglishThis applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
Ma to zastosowanie do wszystkich obszarów objętych umową, w tym rolnictwa”.
EnglishRecital K deplores the situation of Assyrian villages in Turkish border areas.
Punkt preambuły K ubolewa nad sytuacją w asyryjskich wioskach na granicy tureckiej.

Synonimy (angielski) dla "area":

area