"area of research" po polsku

EN

"area of research" - polskie tłumaczenie

EN

area of research {rzeczownik}

volume_up
area of research
volume_up
dziedzina badań {f.}

Przykłady użycia - "area of research" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn the area of research there is a focus on using blue biotechnology to develop medicines.
W obszarze badań istnieje nacisk na wykorzystanie "niebieskiej” biotechnologii do rozwoju nowych leków.
EnglishI would like to stress one extremely important area where research can play an important role.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden niezmiernie ważny obszar, na którym badania mogą odgrywać istotną rolę.
EnglishIn the area of research and development and in others, we must use all the resources of the internal market.
W dziedzinie badań i rozwoju oraz w innych, musimy wykorzystać cały potencjał rynku wewnętrznego.
EnglishIn the area of research, we know that the number of people suffering this disease doubles every 20 years.
Jeśli chodzi o badania naukowe, wiemy, że liczba osób cierpiących na takie choroby ulegać będzie co 20 lat podwojeniu.
EnglishI speak English, I work for Intel, I make a good salary, I'm smart about falls and fall-related injuries -- it's an area of research that I work on.
Pracuje dla Intela. ~~~ Dobrze zarabiam. ~~~ Mam wiedzę na temat upadków i związanych z nimi urazów.
EnglishThe key element of this report is that the Union must stay at the forefront in the area of research, innovation and science.
Zasadniczym elementem owego sprawozdania jest to, że Unia musi pozostać wśród najlepszych w dziedzinie badań, innowacji i nauki.
EnglishClearly this also concerns education, as well as the area of research and development, where, as Europe, we have a part to play.
Najwyraźniej dotyczy to również kształcenia oraz obszaru badań i rozwoju, ponieważ jako Europa mamy tu do odegrania ważną rolę.
EnglishPublic procurement in the area of research and development in Europe represents an insignificant proportion of total public procurement.
na piśmie. - Zamówienia publiczne w dziedzinie badań i rozwoju w Europie stanowią nieznaczny ułamek ogółu zamówień publicznych.
EnglishWe also want to secure future cooperation in the area of research and new technology, for example regarding solar energy and the ITER project.
Chcemy również zapewnić przyszłą współpracę w obszarze badań i nowych technologii, np. w zakresie energii słonecznej i projektu ITER.
EnglishIn the United States, the funding allocated to orders in the area of research and development is 20 times greater than that allocated in the European Union.
W Stanach Zjednoczonych na zamówienia w dziedzinie badań i rozwoju przeznacza się kwotę dwudziestokrotnie wyższą niż w Unii Europejskiej.
EnglishWe need an immediate allocation of funds, especially in the area of research, which offers future opportunities for new services and new products.
Potrzebna nam natychmiastowa alokacja środków, szczególnie w dziedzinie badań, która otwiera przyszłe możliwości dla nowych usług i nowych produktów.
EnglishIn spite of the fact that SMEs account for almost 70% of the EU's GDP, their potential in the area of research and development has not yet been sufficiently exploited.
Mimo faktu, że udział MŚP w PKB wynosi niemalże 70%, ich potencjał w dziedzinie badań i rozwoju nie został jeszcze wystarczająco wykorzystany.
EnglishCar manufacturers have known since 1995 that something had to be done in the area of research and development to produce environment-friendly models.
Producenci samochodów wiedzieli już w 1995 r., że coś trzeba zrobić w dziedzinie badań naukowych i rozwoju w celu opracowania modeli przyjaznych dla środowiska naturalnego.
EnglishSafety features to prevent electrocution and electric fires being caused after a tremor are another area where research can help prevent loss of life.
Kolejna dziedzina, gdzie badania mogą zapobiec utracie życia, to środki bezpieczeństwa zapobiegające śmiertelnemu porażeniu prądem elektrycznym i pożarom spowodowanym wstrząsami.
EnglishAmong other things, it will be vital to refocus the priorities of the Framework Research Programme, so as to enable adequate coverage of this important area of research.
Decydującą rolę odegra, między innymi, zmiana ukierunkowania priorytetów ramowego programu badawczego, umożliwiająca odpowiednie uwzględnienie tego ważnego obszaru badań.
English All the Union's activities in the area of research and technological development, including demonstration projects, shall be decided on and implemented in accordance with this Section.
    O wszelkich działaniach Unii w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, w tym o projektach demonstracyjnych, decyduje się oraz wprowadza je w życie zgodnie z niniejszą sekcją.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "area of research"

of przyimek
Polish
research rzeczownik
research przymiotnik
Polish
area rzeczownik