EN

arduous {przymiotnik}

volume_up
It is easy to forget the arduous road to get to that point.
Łatwo jest zapomnieć o ciężkiej drodze, która prowadziła do tego celu.
Let us hope that the arduous process of ratifying this Treaty has finally come to an end.
Miejmy nadzieję, że żmudny proces ratyfikacji tego traktatu wreszcie został zakończony.
However, the task of the Presidency is an arduous one, which is why I would like to ask you also about the injustices taking place in the European Union.
Jednakże zadanie stojące przed prezydencją jest żmudne, dlatego też pragnę zapytać pana o niesprawiedliwość, jaka ma miejsce w Unii Europejskiej.
The responsibilities are huge, the challenges many, and the task arduous, but, now more than ever, the European Union must step up to the plate and lead these reforms.
Stoi przed nami ogromna odpowiedzialność, wiele wyzwań i żmudne zadanie, ale teraz bardziej niż kiedykolwiek przedtem Unia Europejska musi podjąć się roli lidera tych reform.
arduous (też: laborious, strenuous, tedious)
We also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
Mamy też kłopoty po części dlatego, że proces wychodzenia z autorytaryzmu jest bardzo trudny, uciążliwy i długotrwały.
However long and arduous, and at times discouraging, the Sirte talks might turn out to be, I think we must be steadfast for peace in Sudan.
Jakkolwiek długie i uciążliwe, a czasem zniechęcające, nie okazały by się rozmowy w Sirte, musimy nieugięcie bronić pokoju w Sudanie.

Przykłady użycia - "arduous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet us hope that the arduous process of ratifying this Treaty has finally come to an end.
Miejmy nadzieję, że żmudny proces ratyfikacji tego traktatu wreszcie został zakończony.
EnglishIt is easy to forget the arduous road to get to that point.
Łatwo jest zapomnieć o ciężkiej drodze, która prowadziła do tego celu.
EnglishFinally, after 20 years, it seems we are seeing a bit of light at the end of a long, arduous tunnel.
Wreszcie, po 20 latach, wydaje się, że widzimy światełko na końcu długiego, męczącego tunelu.
English(Laughter) It's an arduous, difficult sport, and I don't remember smiling at any time during this sport.
(Śmiech) To bardzo wyczerpujący, trudny sport, i nie pamiętam uśmiechów w podczas jego uprawiania.
EnglishOur journey thus far has been long and arduous.
EnglishWe also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
Mamy też kłopoty po części dlatego, że proces wychodzenia z autorytaryzmu jest bardzo trudny, uciążliwy i długotrwały.
EnglishHowever long and arduous, and at times discouraging, the Sirte talks might turn out to be, I think we must be steadfast for peace in Sudan.
Jakkolwiek długie i uciążliwe, a czasem zniechęcające, nie okazały by się rozmowy w Sirte, musimy nieugięcie bronić pokoju w Sudanie.
EnglishHowever, the task of the Presidency is an arduous one, which is why I would like to ask you also about the injustices taking place in the European Union.
Jednakże zadanie stojące przed prezydencją jest żmudne, dlatego też pragnę zapytać pana o niesprawiedliwość, jaka ma miejsce w Unii Europejskiej.
EnglishThis all requires rather arduous work, which must be carried out in accordance with the law, between the Commission and Parliament, and this is the subject of the communication.
To wszystko wymaga dość żmudnych i zgodnych z prawem działań pomiędzy Komisją i Parlamentem i tego właśnie dotyczy ten komunikat.
EnglishMany Members will recall that the Directive was adopted in 2002 following an arduous conciliation procedure, on the basis of which a complex clause was approved.
Wielu posłów pamięta, że dyrektywa została przyjęta w 2002 roku w następstwie żmudnej procedury pojednawczej, której rezultatem było przyjęcie złożonej klauzuli.
EnglishLeaders need to connect to each other and to their followers, and they need to bring them along on what is an often arduous journey into a peaceful future.
Przywódcy muszą budować wzajemne relacje ze sobą i ze swoimi zwolennikami, i muszą razem uczestniczyć w tym często żmudnym procesie prowadzącym do przyszłości w pokoju.
EnglishAlbeit with a few misgivings, I believe that the committee's proposals are equal to the arduous task of dismantling established monopolies.
Choć mam pewne obawy, to jednak wierzę, że propozycje Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii sprostają trudnemu zadaniu rozmontowania utrwalonych monopoli.
EnglishThe responsibilities are huge, the challenges many, and the task arduous, but, now more than ever, the European Union must step up to the plate and lead these reforms.
Stoi przed nami ogromna odpowiedzialność, wiele wyzwań i żmudne zadanie, ale teraz bardziej niż kiedykolwiek przedtem Unia Europejska musi podjąć się roli lidera tych reform.
EnglishThe December summit - an extremely complicated conference characterised by arduous discussions on procedure - was brought to a conclusion in the so-called Copenhagen Accord.
Grudniowy szczyt, który był niezwykle skomplikowaną konferencją, charakteryzującą się żmudnymi dyskusjami proceduralnymi, zakończył się przyjęciem tak zwanego porozumienia kopenhaskiego.
EnglishThe great variety and number of European Union human rights dialogues and consultations with third countries - which, moreover, are steadily increasing - make any global evaluation very arduous.
Duża liczba i zróżnicowanie dialogów i konsultacji prowadzonych z krajami trzecimi - a liczba tych krajów ciągle rośnie - powodują, że trudno jest przestawić globalną ocenę.
EnglishI am pleased that Parliament has adopted this report by an overwhelming majority, also because I am aware that there have been very arduous and intensive discussions in the Council working groups.
Jestem zadowolona, że Parlament przyjął to sprawozdanie przytłaczającą większością, również dlatego, iż wiem, że odbywały się żmudne i intensywne dyskusje w grupach roboczych Rady.

Synonimy (angielski) dla "arduous":

arduous
arduousness