EN

architecture {rzeczownik}

volume_up
architecture
It was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Już w 2007 roku wiadomo było, że architektura SWIFT musi zostać zreformowana.
Our new economic architecture is now largely in place, therefore.
Nasza nowa architektura gospodarcza w dużej mierze już zatem istnieje.
And it has also to do with an interest in the vast kind of territory that architecture touches.
Ma to wiele wspólnego z zainteresowaniem tym rozległym obszarem, którego architektura dotyka.
architecture (też: construction)
I started collecting aerial photographs of Native American and South Pacific architecture; only the African ones were fractal.
Zbierałem zdjęcia lotnicze budownictwa indiańskiego i ludów Południowego Pacyfiku -- i tylko afrykańskie jest fraktalne.

Przykłady użycia - "architecture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Już w 2007 roku wiadomo było, że architektura SWIFT musi zostać zreformowana.
EnglishHere's the Architecture Machine Group, the predecessor of the Media Lab, in 1981.
Metoda pokazana na tym filmie wykorzystuje je do wytwarzania dedykowanych HyperCard.
EnglishThe Irish rejection calls into question the whole architecture of the Lisbon plan.
Odrzucenie Traktatu przez Irlandczyków kwestionuje całą strukturę planu lizbońskiego.
EnglishThere aren't many people around that are really involved with architecture as clients.
Nie ma wielu ludzi naprawdę rozeznanych w architekturze, którzy są naszymi klientami.
EnglishThe Baccalaureate and European education is one element in our architecture.
Matura i edukacja europejska stanowią jeden element naszej architektury.
EnglishMichelle Kaufman has pioneered new ways of thinking about environmental architecture.
Michelle Kaufman utorowała drogę dla nowych sposobów myślenia o architekturze środowiska.
EnglishCS: We started Architecture for Humanity with 700 dollars and a website.
Architecture for Humanity założyliśmy z 700 dolarami i stroną internetową.
EnglishIt is an opportunity to reorganise the whole pan-European and global financial architecture.
Jest szansą na reorganizację całej paneuropejskiej i globalnej struktury finansowej.
EnglishA new architecture is being born, almost a kind of economic Schengen.
Powstaje nowa struktura, coś w rodzaju gospodarczego odpowiednika Schengen.
EnglishAs for the new financial architecture, the Commission is being quite unambitious about this.
Komisja ma raczej małe ambicje, jeśli chodzi o stworzenie nowej struktury finansowej.
EnglishOr you could close the building, and the whole architecture will disappear, like in this case.
Możesz też zamknąć budynek, a cała architektura zniknie, jak w tym przypadku.
EnglishNo, they didn't demolish it, just when it goes down, the architecture almost disappears.
Po prostu, gdy opuszczają dach, architektura niemalże całkowicie znika.
EnglishYou can see there's architecture growing, filling the void. ~~~ And this is dead.
Widać rosnącą, wypełniającą pustkę budowlę -- - a jednak martwą.
EnglishBut the other thing that makes the coffeehouse important is the architecture of the space.
Drugą rzeczą, dzięki której kawiarnie stały się ważne była architektura ich przestrzeni.
EnglishThey've chosen a project by Daniel Libeskind, the enfant terrible of the moment of architecture.
Wybrano projekt Daniela Libeskinda, kapryśnego dziecka architekturalnej mody.
EnglishAll our institutions will gain from the consolidation of Europe's institutional architecture.
Wszystkie instytucje zyskają na wzmocnieniu struktury instytucji unijnych.
EnglishSo, I'm interested in the use of metabolic materials for the practice of architecture.
Chciałabym więc użyć materiałów metabolizujących w architekturze.
EnglishSo what is this bizarre architecture configuration that makes the network sing and be so unusual?
A więc jaki dziwny układ konstrukcyjny sprawia, że sieć działa i jest tak niezwykła?
EnglishAnd so we redefined this marginalized position as the place of architecture.
Przedefiniowaliśmy margines, na miejsce należne architekturze.
EnglishIt will give you the same kind of robust architecture that I described.
Daje to taką samą niezawodną architekturę, jaką opisałem wcześniej.

Synonimy (angielski) dla "architecture":

architecture