"archbishop" po polsku

EN

"archbishop" - polskie tłumaczenie

EN

archbishop {rzeczownik}

volume_up
1. Religia
The Archbishop of Hanoi, Quang Kiêt, is under house arrest and remains under surveillance, living in fear for his life.
Arcybiskup Hanoi, Quang Kiêt, przebywa w areszcie domowym, jest podsłuchiwany, grozi mu śmierć.
Archbishop Vincent Concessao of the Delhi diocese believes that more effective measures need to be taken to quell the violence.
Arcybiskup Vincent Concessao, metropolita Delhi, uważa, że konieczne są efektywniejsze formy dławienia przemocy.
Apparently, the Archbishop seems to forget that the German soul embraces to Hegel, Feuerbach and Nietzsche, rather than to Goethe and Schiller.
Najwyraźniej arcybiskup zapomniał, że niemiecka dusza jest bliższa Heglowi, Feuerbachowi i Nietzschemu niż Goethemu i Schillerowi.

Przykłady użycia - "archbishop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis Parliament refused to condemn the abduction of the Archbishop of Mosul, who was later murdered.
Nasz Parlament nie chciał potępić uprowadzenia arcybiskupa Mosulu, który następnie został zamordowany.
EnglishThe Archbishop of Hanoi, Quang Kiêt, is under house arrest and remains under surveillance, living in fear for his life.
Arcybiskup Hanoi, Quang Kiêt, przebywa w areszcie domowym, jest podsłuchiwany, grozi mu śmierć.
EnglishWe really should use the opportunity to support Mrs Záborská's initiative for the release of the kidnapped archbishop.
Naprawdę powinniśmy wykorzystać szansę poparcia inicjatywy pani Zaborskiej w celu uwolnienia porwanego arcybiskupa.
EnglishArchbishop Vincent Concessao of the Delhi diocese believes that more effective measures need to be taken to quell the violence.
Arcybiskup Vincent Concessao, metropolita Delhi, uważa, że konieczne są efektywniejsze formy dławienia przemocy.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, the Archbishop of Mosul, Monsignor Rahho, was kidnapped almost two weeks ago.
(FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Arcybiskup Mosulu, Paulos Faraj Rahho, został uprowadzony prawie dwa tygodnie temu.
EnglishAmnesty International recorded one woman leaving church to find a gang shouting 'Kill the archbishop' and 'Kill the priests'
Według Amnesty International pewna kobieta, opuszczając kościół, natknęła się na gang wykrzykujący "zabić arcybiskupa” i "zabić księży”.
EnglishApparently, the Archbishop seems to forget that the German soul embraces to Hegel, Feuerbach and Nietzsche, rather than to Goethe and Schiller.
Najwyraźniej arcybiskup zapomniał, że niemiecka dusza jest bliższa Heglowi, Feuerbachowi i Nietzschemu niż Goethemu i Schillerowi.
EnglishThis would leave only one case uncovered, namely that of the Archbishop, which could be addressed in another item.
To z kolei oznaczałoby, że jeden wniosek, dotyczący sprawy arcybiskupa, pozostanie nieomówiony, a który mógłby zostać poddany debacie w ramach kolejnego punktu.
EnglishI should like to welcome Monsignor Jorge Ortiga, Archbishop of Braga, together with the bishops and the Portuguese episcopal delegation accompanying him.
Chciałbym powitać księdza Jorgego Ortigę, arcybiskupa Bragi, wraz z biskupami oraz z towarzyszącą mu delegacją portugalskiego episkopatu.
EnglishI've had some preliminary talks, and Archbishop Desmond Tutu, for example, is very happy to give his name to this, as is Imam Feisal Rauf, the Imam in New York City.
Przeprowadziłam parę wstępnych rozmów, i na przykład arcybiskup Desmond Tutu chętnie użyczy swego nazwiska, tak samo jak imam Faisal Rauf, imam w Nowym Jorku.
EnglishUnder our Rules of Procedure, we can only put three items on our agenda, which means that we have to choose between the case in Afghanistan, the Iranian case and the Archbishop.
Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego w porządku dziennym możemy umieścić jedynie trzy punkty, co oznacza, że musimy dokonać wyboru między sprawą Afganistanu, Iranu i arcybiskupa.
EnglishThe Archbishop of Canterbury has recently suggested that Europe should adopt Sharia law, which the President and the establishment of this Parliament would probably call 'multiculturalism'.
Arcybiskup Canterbury zaproponował niedawno, że Europa powinna przyjąć szariat, co przewodniczący i posłowie tego Parlamentu uznaliby prawdopodobnie za przejaw "wielokulturowości”.