"arbitrary" po polsku

EN

"arbitrary" - polskie tłumaczenie

EN

arbitrary {przymiotnik}

volume_up
arbitrary (też: high-handed)
However, the proposed zoning is unfortunately too arbitrary.
Jednakże proponowany podział na strefy jest niestety zbyt arbitralny.
The current threshold is arbitrary and does not take into account the competitive growth of the sector.
Obecny próg jest arbitralny i nie uwzględnia kwestii wzrostu konkurencyjności sektora.
These procedural guarantees will prevent decisions to refuse visas from being seen as arbitrary.
Dzięki tym gwarancjom proceduralnym decyzje o odmowie wizy nie będą postrzegane jako podjęte w sposób arbitralny.
arbitrary (też: wilful, willful, self-willed)
This is an arbitrary, brutal and paranoid regime.
To jest samowolny, brutalny i paranoiczny system.
His arbitrary detention and his expulsion from the country are in breach of the constitutional order, which must be restored as quickly as possible.
Samowolne zatrzymanie oraz wydalenie z kraju prezydenta stanowią naruszenie ładu konstytucyjnego, który należy przywrócić możliwie szybko.
Belarus still has the death penalty, political prisoners, arbitrary arrests, media censorship, violence and restrictions on access to the internet.
W Białorusi nadal obowiązuje kara śmierci, są więźniowie polityczni, samowolne aresztowania, cenzura mediów, ograniczenia dostępu do Internetu.
arbitrary (też: optional, random, any, at will)
One of the things Frontex has demonstrated to us is that it is possible to use firearms in an indiscriminate, arbitrary way.
Frontex pokazała nam, między innymi, że z broni palnej można korzystać bezkrytycznie, w sposób dowolny.
And stack can mean this way, or it can mean this way, or it can mean in some arbitrary n-dimensional space.
"Gromadzić" może znaczyć to lub tamto albo jakąś dowolną n-wymiarową przestrzeń.
But if you displayed that on a CRT or flat panel display, it would be meaningless to hold up an arbitrary object, a real world object in that.
Ale gdy wyświetlicie to na monitorze, nie ma sensu trzymanie tam dowolnego przedmiotu, przedmiotu materialnego.
. - (SV) The distribution of seats among the Member States in the European Parliament must not on any account be arbitrary.
. - (SV) Rozdział miejsc w Parlamencie Europejskim pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi nie może być w żadnym razie przypadkowy.
Mr President, in the Anglo-American world, the primary purpose of the law is to protect people from random arrest and arbitrary imprisonment.
Panie Przewodniczący! W świecie angloamerykańskim prawo ma przede wszystkim za zadanie chronić obywateli przed przypadkowym aresztowaniem i arbitralnym pozbawieniem wolności.
It doesn't take lots of technology or biological evolution to be able to do arbitrary computation; just something that happens, naturally, all over the place.
Nie trzeba zaawansowanej technologii lub biologicznej ewolucji by robić przypadkowe obliczenia, to po prostu się zdarza samo, naturalnie, wszędzie.

Przykłady użycia - "arbitrary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Arbitralne aresztowanie i skazanie Hu Jia wywołało oburzenie na całym świecie.
EnglishIt is true that the rules of this House give substantial arbitrary power to the speaker.
To prawda, że Regulamin tej Izby nadaje mówcy znaczące kompetencje arbitralne.
EnglishI would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Chciałabym podkreślić, że nie chodzi tu o arbitralne blokowanie Internetu.
EnglishThis could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings.
Może to poważnie zagrozić wolności prasy i otworzyć drogę do arbitralnych orzeczeń.
EnglishHowever, these cannot be arbitrary decisions, but are in the hands of a special body.
To jednak nie mogą być decyzje uznaniowe, lecz pozostają one w gestii specjalnego organu.
EnglishThat is the difference between the rule of law and arbitrary rule.
Właśnie taka jest różnica między rządami prawa a arbitralnym stosowaniem prawa.
EnglishIn accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
Na podstawie decyzji sądowej, administracyjnej lub czysto arbitralnej?
EnglishAn arbitrary reduction in use cannot be scientifically based.
Nie da się naukowo uzasadnić odgórnego ograniczenia ilości stosowanych pestycydów.
EnglishIts people are subject to arbitrary and sometimes violent treatment by officials.
Obywatele są przedmiotem arbitralnego traktowania przez funkcjonariuszy, czasami z użyciem przemocy.
EnglishSuch administrative mechanisms run the risk of being both cumbersome and arbitrary.
Takie mechanizmy administracyjne wiążą się z ryzykiem, że będą zarówno kłopotliwe, jak i arbitralne.
EnglishArbitrary arrests and detentions, torture and extrajudicial killings have been documented.
Arbitralne aresztowania i zatrzymania, tortury i zabójstwa, samosądy to fakty udokumentowane.
EnglishIf I had to place it on an arbitrary spectrum, I'd say it falls somewhere between poetry and lies.
Plasując komedię na skali, umieściłbym ją gdzieś między poezją a kłamstwem.
EnglishIt is this arbitrary justice which is fuelling the rebel movements in many Indian states.
To właśnie ta arbitralna sprawiedliwość podsyca ruchy rebelianckie w wielu indyjskich stanach.
EnglishThis will now be the subject of objective, and no longer subjective or arbitrary, consideration.
W przyszłości będzie to przedmiotem obiektywnej, a nie subiektywnej bądź arbitralnej oceny.
EnglishAnd stack can mean this way, or it can mean this way, or it can mean in some arbitrary n-dimensional space.
"Gromadzić" może znaczyć to lub tamto albo jakąś dowolną n-wymiarową przestrzeń.
EnglishThis is the kind of arbitrary restriction of freedoms to which agreements of this type expose us.
Na takiego właśnie rodzaju arbitralne ograniczenia wolności narażają nas tego rodzaju umowy.
EnglishThis is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
Jest to typowy przykład upokarzania, nadmiernej regulacji i nieuzasadnionego wykorzystywania władzy.
EnglishThe current threshold is arbitrary and does not take into account the competitive growth of the sector.
Obecny próg jest arbitralny i nie uwzględnia kwestii wzrostu konkurencyjności sektora.
EnglishIt seems to me that this has been done on a pretty arbitrary basis.
Wydaje mi się, że decyzja ta została podjęta dosyć arbitralnie.
EnglishHowever, the proposed zoning is unfortunately too arbitrary.
Jednakże proponowany podział na strefy jest niestety zbyt arbitralny.

Synonimy (angielski) dla "arbitrariness":

arbitrariness