"aqueous humour" po polsku

EN

"aqueous humour" - polskie tłumaczenie

EN

aqueous humour {rzeczownik}

volume_up
1. Anatomia
aqueous humour
volume_up
ciecz wodnista {f.}
In the eye, prostaglandin increases the drainage of the watery fluid (aqueous humour) out of the eyeball.
Wewnątrz oka prostaglandyna zwiększa odprowadzanie wodnistego płynu (ciecz wodnista oka) z gałki ocznej.

Przykłady użycia - "aqueous humour" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAqueous humour concentrations declined with a half-life of approximately 1.5 hours.
Stężenia w cieczy wodnistej zmniejszały się przy okresie półtrwania wynoszącym około 1, 5 godziny.
EnglishBicarbonate is required for the production of the aqueous humour (the watery fluid in the eye).
Dwuwęglan jest konieczny do produkcji cieczy wodnistej oka (wodnisty płyn w gałce ocznej).
EnglishIn the eye, prostaglandin increases the drainage of the watery fluid (aqueous humour) out of the eyeball.
W oku prostaglandyna zwiększa odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej.
EnglishBicarbonate is required for the production of the aqueous humour.
Dwuwęglany są potrzebne do wytwarzania cieczy wodnistej.
EnglishIn the eye, prostaglandin increases the drainage of the watery fluid (aqueous humour) out of the eyeball.
Wewnątrz oka prostaglandyna zwiększa odprowadzanie wodnistego płynu (ciecz wodnista oka) z gałki ocznej.
EnglishThe maximum mean aqueous humour concentrations were observed at the 1 hour time-point (nepafenac 177 ng/ ml, amfenac 44.8 ng/ ml).
Maksymalne średnie stężenia w cieczy wodnistej obserwowano po 1 godzinie (nepafenak 177 ng/ ml, amfenak 44, 8 ng/ ml).
EnglishThe two substances work by reducing the production of the aqueous humour (the watery fluid in the eye) in different ways.
Działanie obu substancji polega na zmniejszaniu wytwarzania cieczy wodnistej (wodnistego płynu oka) za pośrednictwem różnych mechanizmów.
EnglishBy blocking the production of bicarbonate in the eye, Azopt slows down the production of aqueous humour, reducing the pressure within the eye.
Blokując produkcję dwuwęglanu w oku, preparat Azopt hamuje produkcję cieczy wodnistej oka, zmniejszając tym samym ciśnienie wewnątrz gałki ocznej.
EnglishFollowing a single dose of NEVANAC in 25 cataract surgery patients, aqueous humour concentrations were measured at 15, 30, 45 and 60 minutes post-dose.
Po podaniu 25 pacjentom poddanym zabiegowi usunięcia zaćmy pojedynczej dawki preparatu NEVANAC, stężenia w cieczy wodnistej oznaczano po upływie 15, 30, 45 i 60 minut od podania.
EnglishTimolol can be measured in human aqueous humour after ocular administration of timolol and in plasma for up to 12 hours after ocular administration of DuoTrav.
Tymolol można oznaczyć u ludzi w cieczy wodnistej po podaniu tymololu do worka spojówkowego i w osoczu- w ciągu 12 godzin od podania do worka spojówkowego preparatu DuoTrav.
EnglishStudies in rabbits have shown peak concentrations of 20 ng/ g of the free acid in aqueous humour one to two hours after topical dosing of TRAVATAN.
W badaniach na królikach wykazano, że stężenia maksymalne 20 ng/ g wolnego kwasu w cieczy wodnistej występowały po upływie jednej do dwóch godzin po miejscowym podaniu preparatu TRAVATAN.
EnglishOcular tissue distribution data in rabbits showed that timolol can be measured in aqueous humour up to 48 hours after administration of AZARGA.
Dane uzyskane w badaniach dystrybucji w tkankach oka u królików wykazały występowanie tymololu w stężeniach oznaczalnych w cieczy wodnistej w okresie do 48 godzin od podania preparatu AZARGA.
EnglishTwenty-four hours after intravitreous administration of a radiolabeled dose of pegaptanib to both eyes of rabbits, radioactivity was mainly distributed in vitreous humour, retina and aqueous humour.
Dwadzieścia cztery godziny po podaniu dożylnym do obu oczu królików radioaktywnej dawki pegaptanibu znacznik gromadził się głównie w płynie ciała szklistego, siatkówce i cieczy wodnistej.

Synonimy (angielski) dla "aqueous humour":

aqueous humour

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "aqueous humour"

humour rzeczownik
aqueous przymiotnik
to humour czasownik
aqueous ammonia rzeczownik
black humour rzeczownik