EN

April {rzeczownik}

volume_up
April (też: Apr)
April in Kabul is beautiful, full of roses, full of flowers.
Kwiecień w Kabulu jest piękny, pełen róż, pełen kwiatów.
But April isn't a particularly massive month for video games.
Kwiecień nie jest specjalnie masywnym miesiącem dla gier wideo.
The objective is to sign the agreement in April.
Podpisanie umowy planuje się na kwiecień.

Przykłady użycia - "April" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 22 April 2010.
Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej 22 kwietnia 2010 r.
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
Głosowanie nad sprawozdaniem pani poseł Lucas odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2009.
EnglishWhat happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.
Wydarzenia z 8 kwietnia są godne ubolewania i zdecydowanie je potępiłam i potępiam.
EnglishThat is why we have condemned the violence from the beginning of last April.
Dlatego też od początku kwietnia potępiamy akty przemocy, do których dochodzi.
EnglishThe amending budget was submitted by the European Commission on 14 April 2008.
Budżet korygujący został przedstawiony przez Komisję Europejską 14 kwietnia 2008 roku.
EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
Komisja przygotuje nowy wniosek dotyczący dyrektywy ramowej do końca kwietnia 2011 roku.
EnglishThis was clearly stated in the TEC framework agreement of 30 April 2007.
Stwierdzono to wyraźnie w umowie ramowej dotyczącej TEC z 30 kwietnia 2007 r.
EnglishThen came 23 April, when an action mechanism was adopted regarding Greece.
Następnie, 23 kwietnia, przyjęto mechanizm działań w odniesieniu do Grecji.
EnglishI hope that on 8 April 2012 we will be able to celebrate the progress that has been made.
Mam nadzieję, że 8 kwietnia 2012 r. będziemy mogli świętować osiągnięcie postępów.
EnglishThe vote on the report by Mrs Ţicău will take place on Thursday 23 April 2009.
Głosowanie nad sprawozdaniem pani poseł Ţicău odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2009 r.
EnglishMr Niu Jinping was re-arrested on 20 April 2008 and is being tortured.
Pan Niu Jinping został ponownie aresztowany 20 kwietnia 2008r. i jest torturowany.
EnglishThe relevant finance protocol will be signed on 2 April of this year.
W dniu 2 kwietnia bieżącego roku podpisany zostanie odpowiedni protokół finansowy.
EnglishHere is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
Oto światowej klasy artysta, który 3 kwietnia zostaje aresztowany, w zasadzie bez powodu.
EnglishG20 labour and employment ministers meeting (Washington, 20/21 April) (debate)
Posiedzenie ministrów pracy i zatrudnienia państw G-20 (Waszyngton, 20-21 kwietnia) (debata)
EnglishThis question was put to you by me on 6 April 2010 and on 5 May 2010.
Przedmiotowe pytanie zadałem pani w dniu 6 kwietnia 2010 r. i 5 maja 2010 r.
EnglishIt was an April fool actually, and to this day some people think it's real.
Właściwie to było w Prima aprilis, ale do dzisiaj niektórzy ludzie myślą, że to prawdziwe.
EnglishOn 6 April, the European Commission will present its Communication on Roma inclusion.
W dniu 6 kwietnia Komisja Europejska przedstawi swój komunikat w sprawie integracji Romów.
EnglishThat framework decision was agreed by the Member States last April.
Ta decyzja ramowa została przyjęta przez państwa członkowskie w kwietniu tego roku.
EnglishI believe that none of us would wish to relive the Chernobyl disaster of 26 April 1986.
Sądzę, że nikt z nas nie pragnie powtórki katastrofy czarnobylskiej z 26 kwietnia 1986 r.
EnglishThe arbitration procedure started on 26 April 2007 with the adoption of a list of questions.
Dnia 26 kwietnia 2007 r. wszczęto procedurę arbitrażu wraz z przyjęciem listy pytań.

Synonimy (angielski) dla "April":

April
English