EN

approved {przymiotnik}

volume_up
approved (też: attested)
approved
volume_up
zatwierdzony {przym. m.}
This list will be approved by the procedure of control regulation.
Wykaz zostanie zatwierdzony rozporządzeniem o procedurze kontroli.
ABILIFY is not approved for the treatment of dementia-related psychosis.
ABILIFY nie jest zatwierdzony w leczeniu psychoz związanych z demencją.
The latest set of measures was the recently approved energy package.
Niedawno zatwierdzony pakiet energetyczny stanowi najnowszy zestaw działań.
approved
volume_up
zaaprobowany {przym. m.}

Przykłady użycia - "approved" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYesterday we approved another report about dialogue with the citizen in Europe.
Wczoraj przyjęliśmy inne sprawozdanie w sprawie dialogu z europejskimi obywatelami.
English(Parliament approved the proposal by the Socialist Group in the European Parliament)
(Parlament zatwierdził wniosek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim)
EnglishThe deletion was approved, in keeping with the subsidiarity principle in this matter.
Skreślenie zostało zatwierdzone, zgodnie z zasadą pomocniczości w tej dziedzinie.
EnglishThat is the proposal that we will try to get approved in the European Council.
Postaramy się, by taka propozycja została przyjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej.
EnglishI could say the same for the Welsh system which was approved in the United Kingdom.
To samo mógłbym powiedzieć o systemie walijskim, który przyjęto w Wielkiej Brytanii.
EnglishActions for 2009 have already been approved and they are to be enforced this year.
Program działania na rok 2009 został już zatwierdzony i trzeba go wykonać w tym roku.
EnglishMy committee agreed that the request for urgent procedure should be approved.
Moja komisja zgodziła się, że należy uznać wniosek o debatę w trybie pilnym.
EnglishWe shall continue our efforts to have those improvements approved by the Council.
Będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby te ulepszenia zostały zaakceptowane przez Radę.
EnglishThe report was, in the end, approved with 480 votes in favour and 111 against.
Sprawozdanie zostało ostatecznie przyjęte 480 głosami za przy 111 głosach przeciwnych.
EnglishMIRCERA is not approved for the treatment of anaemia in patients with cancer.
MIRCERA nie jest zarejestrowana do leczenia niedokrwistości u pacjentów z nowotworami.
EnglishI ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Wnoszę o zatwierdzenie w czwartek projektu rezolucji, być może zmienionego.
EnglishNo one can be surprised then that we approved the Constitutional Treaty in a referendum.
Nikt nie może więc się dziwić, że w referendum przyjęliśmy traktat konstytucyjny.
EnglishHowever, if other amendments should be approved we shall also vote in favour.
Jednakże, jeżeli zostaną zatwierdzone inne poprawki, będziemy głosować za.
English- (SK) Mr President, I voted against the approved draft of the directive.
- (SK) Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko przyjętemu projektowi rezolucji.
EnglishAs such I do not believe that the Klaß report as approved is very successful.
I nie uważam, by samo sprawozdanie w postaci, w jakiej zostało przyjęte, było sukcesem.
EnglishThe Maastricht Treaty was approved, but no political Europe was created.
Traktat z Maastricht został przyjęty, ale nie stworzono żadnej politycznej Europy.
EnglishIt takes account of environmental objectives approved by the EU some time ago.
Uwzględnia ona cele w zakresie ochrony środowiska, zatwierdzone jakiś czas temu przez UE.
EnglishThe 2010 EU budget is the last budget to be approved in accordance with the Treaty of Nice.
Budżet UE na 2010 rok jest ostatnim zatwierdzanym zgodnie z traktatem nicejskim.
EnglishIf the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
Jeżeli sprawozdanie roczne nie zostanie zatwierdzone, Rada Dyrektorów składa dymisję.
EnglishProtopy ointment is not approved for children younger than 2 years of age.
Stosowanie maści Protopy u dzieci w wieku poniżej 2. roku życia nie jest zatwierdzone.

Synonimy (angielski) dla "approved":

approved
English
approval