"to approve of" po polsku

EN

"to approve of" - polskie tłumaczenie

EN

to approve of {czasownik}

volume_up
to approve of (też: to approve)
Z tego właśnie względu popieram omawianą rezolucję.
We approve of sending an EU police and justice mission to support the authorities in Kosovo.
Popieramy wysłanie misji policyjnej i sprawiedliwości w celu udzielenia władzom Kosowa wsparcia.
Z tego powodu popieram przedmiotowy wniosek.

Przykłady użycia - "to approve of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere was good cooperation and she asks the House to approve the package as a whole.
Współpraca przebiegała dobrze i wzywa ona Izbę do zatwierdzenia pakietu w całości.
EnglishCoincidentally, the Council has failed to approve budget increases for Parliament.
Przypadkowo Rada nie wyraziła zgody na zwiększenie budżetu dla Parlamentu.
EnglishOverall, then, I voted enthusiastically to approve this balanced package of measures.
Podsumowując, z entuzjazmem głosowałem za tym zrównoważonym pakietem działań.
EnglishIt will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Zatwierdzenie ich potrwa bardzo krótko, a nadzór finansowy będzie zastosowany.
EnglishI could not approve a package of this scope in a fast-tracked procedure.
Nie mógłbym poprzeć pakietu o takim zakresie w ramach procedury przyspieszonej.
EnglishThe European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Parlament Europejski musi zatwierdzić ten wybór, aby zyskał on ważność.
EnglishI hope that we will all approve the increase in the budget to EUR 500 million.
Mam nadzieję, że zaakceptujemy zwiększenie budżetu do 500 milionów euro.
EnglishI do not approve of the conduct of the Brazilian Government in the Cesare Battisti case.
Nie pochwalam postępowania rządu brazylijskiego w sprawie Cesara Battistiego.
EnglishIf you approve this compromise, you will be taking an important step for European Union.
Jeśli przyjmiecie ten kompromis, zrobicie ważny krok dla Unii Europejskiej.
EnglishI therefore think it is right for Parliament to approve this agreement.
Dlatego sądzę, że słuszne jest zatwierdzenie omawianego porozumienia przez Parlament.
EnglishIn view of such a damning assessment, how can this House approve such a budget?
W obliczu tak miażdżącej oceny, jak Izba może poprzeć taki budżet?
EnglishHowever, it requires Parliament to approve mobilisation of that support.
Jednakże Komisja Budżetowa wymaga, aby Parlament wyraził zgodę na udzielenie tej pomocy.
EnglishThis their way is their folly: Yet after them men approve their sayings.
Ale człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną.
EnglishThe Council has unfortunately not been willing to approve greater flexibility.
Niestety Rada nie chciała wyrazić zgody na większą elastyczność.
EnglishHowever, in my opinion, it is in no way sufficient for us to approve this agreement now.
Jednak w moim odczuciu postęp jest absolutnie niewystarczający do zaaprobowania umowy teraz.
EnglishI hope we can approve it by a unanimous vote and that it will come into effect very soon.
Mam nadzieję, że uda się nam go przegłosować jednomyślnie i że szybko przyniesie rezultaty.
EnglishFor this reason the ÖVP-Europa-Club was happy to approve this report.
Z tego względu Klub Europejski ÖVP z radością przyjął to sprawozdanie.
EnglishI am voting for this proposal so that Parliament will approve the conclusion of the Agreement.
Głosuję za przedmiotowym wnioskiem po to, aby Parlament mógł zatwierdzić zawarcie umowy.
EnglishIf Parliament were to approve this amendment, we would be in breach of Article 229.
Gdyby Parlament zatwierdził tę poprawkę, naruszyłby art. 229.
EnglishWe are about to approve the action for 2010, which will also be ready in a couple of months.
Planujemy zatwierdzenie planu działania na rok 2010, który będzie gotowy za kilka miesięcy.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to approve of"

of przyimek
Polish
to get hold of czasownik
to get rid of czasownik
to get the hang of
to take care of czasownik
to run afoul of czasownik
kind of
Polish