EN

appropriations {liczba mnoga}

volume_up
appropriations

Przykłady użycia - "appropriations" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.
EnglishIn a period of economic crisis these appropriations should be in fact rather increased.
W okresie kryzysu gospodarczego należałoby raczej faktycznie te środki zwiększyć.
EnglishIt is not normal to see such under-use of appropriations at the end of 2007.
To nie jest normalne, że tak dużo środków niewykorzystano pod koniec 2007 r.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Projektowany budżet przewiduje zatem 115 mld euro środków na płatności.
EnglishFirst, in heading 1a, commitment appropriations are adjusted as follows:
Po pierwsze w ramach działu 1a środki na zobowiązania podlegają następującym zmianom:
EnglishLimiting appropriations would lead to payments and appropriations becoming more closely aligned.
Ograniczenie środków prowadziłoby do lepszego dostosowania płatności do środków.
EnglishIn it, the rapporteur mentions the use of unspent appropriations for construction projects.
Sprawozdawca wspomina w niej o wykorzystaniu niewydanych środków na projekty budowlane.
EnglishIt is important that the appropriations for regional development remain at an adequate level.
Ważne, by środki na rozwój regionalny pozostały na odpowiednim poziomie.
EnglishNow we will see whether the Member States have been able to utilise the appropriations in time.
Teraz przekonamy się, czy państwa członkowskie były w stanie w porę spożytkować środki.
EnglishThe appropriations already planned must be kept at a suitable and flexible level of expenditure.
Zaplanowane już środki trzeba utrzymać na odpowiednim i elastycznym poziomie wydatków.
EnglishWe arrived at a proposal of a 5% increase in appropriations for the next period compared with 2013.
Uzgodniliśmy zwiększenie wydatków na kolejny okres o 5 % w porównaniu do roku 2013.
EnglishThe European Parliament, however, is proposing to restore the appropriations.
Jednak Parlament Europejski proponuje przywrócić te środki.
EnglishHowever, first we must draw a distinction between commitment appropriations and payment appropriations.
Po pierwsze jednak musimy rozróżnić środki na zobowiązania i środki na płatności.
EnglishThe overall appropriations allocated are much the same as in the previous financial year.
Ogółem przyznane na ten sektor środki są w większości takie same jak w ubiegłym roku finansowym.
EnglishThe Commission regrets the Council's cut of EUR 1.8 billion in payment appropriations.
Komisja ubolewa nad dokonanym przez Radę cięciem w wysokości 1,8 miliarda euro w środkach na płatności.
EnglishIt is gratifying to see that 100% of the payment appropriations were used during this period.
Przyjemnie jest widzieć, że w omawianym okresie wykorzystano 100% środków na pokrycie zobowiązań.
EnglishThe second pillar does not present any particular problems either, since appropriations are increased.
Drugi filar też nie stanowi żadnego szczególnego problemu z uwagi na zwiększenie środków.
EnglishWe particularly support the European Commission's request for a 4.9% increase in payment appropriations.
Szczególnie popieramy wniosek Komisji dotyczący zwiększenia o 4,9 % środków na płatności.
EnglishThat is why I will support the proposal to increase payments appropriations to 0.99%.of EU GNI.
To dlatego poprę propozycję zwiększenia środków na płatności do 0,99% dochodu narodowego brutto UE.
EnglishRegarding payment appropriations, it is true that a reduction of a similar magnitude is planned.
W kwestii dotyczącej środków na płatności to prawda, że planowana jest obniżka podobnej wielkości.

Synonimy (angielski) dla "appropriate":

appropriate
appropriation
English
appropriateness
English