EN

appropriation {rzeczownik}

volume_up
But, as usual, the Committee on Agriculture and Rural Development proposes increased appropriations from the EU for agriculture in various contexts.
Ale jak zwykle, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje przeznaczenie zwiększonych unijnych środków na rolnictwo w różnym kontekście.
appropriation (też: usurpation)
It's a remarkable example of two different priestly appropriations of the same event, two different religious takeovers of a political fact.
To niezwykły przykład na przywłaszczenie sobie praw do tego samego wydarzenia przez kapłanów dwóch różnych religii, na pozyskanie faktu politycznego.

Przykłady użycia - "appropriation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTo be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
Zatem, aby to było możliwe, należy przeznaczyć na nią niezbędne środki z budżetu.
EnglishAppropriation/ Budget 2006 as adopted by the Management Board on 15 December 2005.
Przyznane fundusze/ budżet na rok 2006, przyjęte przez Zarząd w dniu 15 grudnia 2005 r.
EnglishFor imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
Imperializm nie jest niczym innym jak okupacją, grabieżą i podporządkowaniem.
EnglishThis appropriation covers membership fees to fora for the exchange of experience.
Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.
EnglishThis appropriation is intended to cover the replacement of worn-out and obsolete furniture.
49, 352. 50 Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.
English1871: The Indian Appropriation Act makes all Indians wards of the federal government.
1871: Ustawa o Przywłaszczeniu Indian czyni wszystkich Indian poddanymi rządu federalnego.
EnglishThis appropriation is intended to cover the costs of hiring cars for short or long periods.
Środki te przeznaczone są na koszty krótko - lub długoterminowego wynajmu samochodów.
EnglishThis appropriation covers the cost of unemployment insurance for relevant staff.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia właściwego personelu na wypadek bezrobocia.
EnglishThis appropriation is intended to cover the cost of catering services in respect of meetings.
Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.
EnglishMy second point concerns the approval of a pilot appropriation for the integration of the Roma.
Drugi punkt dotyczy zatwierdzenia środków na projekt pilotażowy na rzecz integracji Romów.
EnglishThis appropriation is intended to cover bank charges (commission, agios, miscellaneous expenditure).
Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ażio, różne wydatki).
EnglishThis appropriation covers the expatriation and foreign residence allowances of relevant staff.
Środki te przeznaczone są na dodatki za ekspatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu.
EnglishWe have our doubts about the proposed appropriation of EUR 262 million.
Mamy zastrzeżenia do proponowanej kwoty 262 milionów euro.
EnglishThis appropriation covers the Agency's sickness contributions.
Środki te pokrywają składki Agencji na ubezpieczenie chorobowe.
EnglishAppropriation/ Budget 2005 as of 31 December 2005.
Przyznane fundusze/ budżet na rok 2005 – stan na dzień 31 grudnia 2005 r.
EnglishIn 2008 an appropriation of EUR 285 million will be made to the common foreign and security policy.
W 2008 r. kwota 285 mln euro zostanie przeznaczona na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.
EnglishThis appropriation covers the cost of checking of translations of product information by the member states.
Środki te pokrywają koszty weryfikacji tłumaczeń informacji o produkcie przez państwa członkowskie.
EnglishThis appropriation covers the cost of weightings applied to the remuneration of relevant staff.
Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników.
EnglishThis appropriation covers various types of insurance (mission insurance, insurance for accountant, etc.).
Środki te pokrywają różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.)
EnglishThe point is that this re-appropriation of the personal sphere is not terribly successful with all institutions.
Najważniejsze jest to, że odzyskiwanie sfery prywatnej, nie udaje się we wszystkich instytucjach.

Synonimy (angielski) dla "appropriation":

appropriation
English
appropriate
appropriateness
English