EN

appropriately {przysłówek}

volume_up
Patients taking digoxin should be monitored appropriately.
Pacjenci przyjmujący digoksynę powinni być właściwie monitorowani.
It is the principle of foresight which must be applied appropriately.
Zasad przewidywania musi być właściwie stosowana.
Unfortunately, none of these issues have been dealt with appropriately in the draft resolution.
Niestety żadna z tych spraw nie została właściwie ujęta w projekcie rezolucji.
I believe the idea that an appropriately high-level Commission representative should receive the organisers of the initiative after its successful completion came from the European Parliament.
Wydaje mi się, że pomysł, aby stosownie wysokiego szczebla przedstawiciel Komisji przyjął organizatorów inicjatywy po jej pomyślnym zakończeniu, wyszedł od Parlamentu Europejskiego.
appropriately (też: accurately, aptly, felicitously)
appropriately (też: accordingly, accurately, properly)
We need to respond appropriately to both situations. This will make things very clear.
Chodzi o to, żeby paralelnie na każdą sytuację adekwatnie reagować.

Przykłady użycia - "appropriately" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis medicinal product should be used by an appropriately qualified surgeon.
Produkt leczniczy powinien być podawany przez odpowiednio wyszkolonego chirurga.
EnglishPatients can inject themselves once they have been trained appropriately.
Po odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia.
EnglishBusinesses must react appropriately to ever faster changes in economic trends.
Coraz szybsze zmiany trendów gospodarczych wymagają trafnych reakcji przedsiębiorców.
EnglishSimilarly, it is vital that the existing legislation is applied appropriately.
Podobnie, obowiązujące prawodawstwo musi być stosowane w odpowiedni sposób.
EnglishWe must also ensure that this kind of behaviour is appropriately punished.
Musimy także zadbać o to, aby tego rodzaju zachowanie było odpowiednio karane.
EnglishPatients can inject themselves if they have been trained appropriately.
Po odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia.
EnglishPatients must be appropriately hydrated prior to administration of Aclasta.
Przed podaniem preparatu Aclasta pacjenci muszą być odpowiednio nawodnieni.
EnglishPerhaps some of these states can be appropriately called mystical or spiritual.
Możliwe że niektóre z tych stanów świadomości mogą być nazywane mistycznymi lub duchowymi.
EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
Aby zostało to oficjalnie odnotowane, przedkładam wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania.
EnglishThe patients can inject Avonex themselves if they have been trained appropriately.
Po odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia preparatu.
EnglishI would like to ask you, therefore, when will you intervene in Hungary appropriately?
W związku z tym chciałabym Pana zapytać, kiedy podejmiecie właściwą interwencję na Węgrzech?
EnglishUnfortunately, none of these issues have been dealt with appropriately in the draft resolution.
Niestety żadna z tych spraw nie została właściwie ujęta w projekcie rezolucji.
EnglishTreatment may be resumed once hypertension is appropriately controlled.
Można je ponownie podjąć po uzyskaniu skutecznej kontroli nadciśnienia.
EnglishWe need to respond appropriately to both situations. This will make things very clear.
Chodzi o to, żeby paralelnie na każdą sytuację adekwatnie reagować.
EnglishPatients can inject themselves once they have been trained appropriately.
Po przejściu szkolenia pacjent jest w stanie sam podawać sobie lek.
EnglishWe have the framework of the EU within which we can exchange information appropriately.
Dysponujemy unijnymi strukturami, w ramach których możemy odpowiednio zarządzać informacjami.
EnglishIf and when something happens, we expect the Commission to act appropriately.
Kiedy zostaną ustalone, Komisja podejmie odpowiednie działania.
EnglishInductOs should be used by an appropriately qualified surgeon.
InductOs powinien być stosowany przez odpowiednio wykwalifikowanego chirurga.
EnglishThe schedule shown in the diagram below will help you to vary the sites appropriately.
Schemat przedstawiony na diagramie poniżej ułatwi pacjentowi właściwą zmianę miejsc wstrzyknięć.
EnglishEU taxpayers' money must be used appropriately and effectively.
Pieniądze unijnych podatników muszą być wykorzystywane w sposób właściwy i efektywny.

Synonimy (angielski) dla "appropriately":

appropriately
appropriate
appropriation
English