EN

approaches {liczba mnoga}

volume_up
approaches
And many, many different companies are working on leveraging these approaches.
I wiele, wiele różnych spółek pracuje nad wdrażaniem takiego podejścia.
What if the Commission was to think about adopting different approaches?
Czy mogłaby rozważyć przyjęcie innych sposobów podejścia?
There are two approaches that can be combined intelligently.
Istnieją dwa podejścia, które można połączyć w sposób inteligentny.
approaches (też: bids, offers, proposals)
volume_up
oferty {niemęskoos.}
approaches
volume_up
dojazdy {niemęskoos.}
approaches

Przykłady użycia - "approaches" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor this, we need new approaches and, therefore, you are on the right path.
W tym celu potrzebujemy nowego podejścia, a zatem jest pan na właściwej ścieżce.
EnglishBut we know very well that there are divergences in the approaches of the Member States.
Doskonale jednak wiemy, że istnieją rozbieżności w podejściu państw członkowskich.
EnglishInnovation also shows in new approaches, new methods and new mentalities.
Innowacyjność również widać w nowym podejściu, nowych metodach i nowej mentalności.
EnglishAnd many, many different companies are working on leveraging these approaches.
I wiele, wiele różnych spółek pracuje nad wdrażaniem takiego podejścia.
EnglishI would say that to return to unilateral approaches is not a solution.
Chcę powiedzieć, że powrót do jednostronnych rozwiązań nie jest właściwą drogą.
EnglishIn light of this, we have pointed out the approaches that we think are necessary today.
W związku z tym wskazaliśmy zadania, których realizację uważamy obecnie za niezbędną.
EnglishNaturally, these funds should have different objectives and targeted approaches.
Co oczywiste, fundusze te powinny mieć odmienne cele i reprezentować ukierunkowane podejście.
EnglishToday, as the new deadline approaches the situation is radically different.
Dzisiaj, w przededniu upływu nowego terminu, sytuacja przedstawia się całkowicie inaczej.
EnglishThere are two approaches which cannot continue to exist in parallel.
Istnieją dwa podejścia, które nie mogą być już dłużej stosowane jednocześnie.
EnglishLadies and gentlemen, I believe that sector-based approaches alone are not the best option.
Panie i panowie! Uważam, że same podejścia sektorowe nie są najlepszym rozwiązaniem.
EnglishIn this respect, we believe there are other approaches that could have been used.
W tym zakresie sądzimy, że można było przyjąć inne podejście.
EnglishOther states are taking different approaches, but it is not the case that they are doing nothing.
Inne kraje przyjmują odmienne podejścia, ale nie jest tak, że nie robią nic.
EnglishFor that reason, I would like to propose eleven approaches to a solution.
Dlatego chcę zaproponować jedenaście propozycji takich rozwiązań.
EnglishTherefore, we are also looking for innovative approaches on how to do this.
Dlatego też poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.
EnglishThere is not even space for moderate political approaches, let alone more progressive ones.
Nie ma miejsca nawet na podejście umiarkowane politycznie, nie wspominając już o postępowym.
EnglishWe need more research and more information in Europe about these alternative approaches.
Potrzebujemy w Europie więcej badań i więcej informacji na temat tych alternatywnych rozwiązań.
EnglishThere are some approaches in this area which are worthy of further discussion.
W tym obszarze istnieje kilka wartych omówienia rozwiązań.
EnglishWe had already agreed on this in November 2005 in common interinstitutional approaches.
Zgodziliśmy się w tym już w listopadzie 2005 r. we wspólnych podejściach międzyinstytucjonalnych.
EnglishIt is the time for sensible, balanced, and, in the best sense of the word, European approaches.
Czas teraz na rozważne, wyważone i, w najlepszym sensie tego słowa, europejskie podejście.
EnglishWe must combine country-specific and regional approaches.
Musimy połączyć podejście właściwe dla danego kraju i właściwe dla danego regionu.