EN

approach {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
In other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
Innymi słowy o wspólne podejście, kompleksowe podejście.
It is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Podstawą jest międzysektorowe podejście oraz wzmocnienie znaczenia młodzieży.
The bilateral approach must be accompanied by a regional approach.
Dwustronnemu podejściu musi towarzyszyć podejście regionalne.
approach (też: access to)
It's a very simple sign, it says, "road" and "road approaching."
To jest bardzo prosty znak, oznacza „Drogę” i „Drogę dojazdową”.
And when the tides of waste matter come in it sounds as if a whole storm is approaching you.
Przypływ ścieków brzmi jak nadejście burzy. Przypływ ścieków brzmi jak nadejście burzy.
The focus was on stage work: I had worked with other applied drama specialists to devise a series of stage exercises to enable students to approach a language playfully.
W centrum znajdowała się praca sceniczna: Wraz z innymi pedagogami teatralnymi opracowałam kanon ćwiczeń scenicznych, umożliwiających grającym zbliżenie się do języka.
This is the right approach to achieving a simpler and leaner Europe.
To właściwy sposób na budowanie prostszej i mniej zbiurokratyzowanej Europy.
It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.
To w oczywisty sposób zmniejsza rolniczą produkcję europejską.
That is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.
Z tego względu do programu należy podejść metodycznie, w sposób skoordynowany i progresywny.
approach (też: access, accession)
approach (też: access, admission)
However, I strongly support a very strict approach concerning access to the occupation of road transport operator.
Zdecydowanie popieram jednak bardzo restrykcyjne podejście w kwestii dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.
A comprehensive approach of this kind may also help to improve the access of potential beneficiaries to essential information.
Takie systemowe podejście może wpłynąć również na poprawę dostępu potencjalnych beneficjentów do niezbędnych informacji.
I am referring to the words in Article 8 about ensuring access to incumbents and their approach to the market.
Odnoszę się tu zapisu art. 8 na temat zapewnienia dostępu do podmiotów obecnych na rynku oraz ich podejścia do rynku.
I believe that the approach taken to this report is a model for the parliamentary work in this House.
Uważam, że sposób podejścia zaprezentowany w omawianym sprawozdaniu to modelowy przykład prac parlamentarnych w tej Izbie.
(RO) The strategy being proposed marks a step forward in terms of how to approach future agreements in this area.
(RO) Proponowana strategia oznacza krok naprzód, jeśli chodzi o sposób podejścia do przyszłych umów w tym obszarze.
2. "to make approaches to sb"
Unfortunately, this revolutionary approach was replaced by a much more modest one: an offer to introduce long-term simplified visa procedures on a case-by-case basis.
Niestety, ale to rewolucyjne rozwiązanie zastąpiono o wiele skromniejszą ofertą: wprowadzeniem na odrębnych zasadach długoterminowych uproszczonych procedur wizowych.
The Commission approach is to give standard-setting organisations incentives to have clear rules on disclosure of patents.
Podejście Komisji polega na daniu organizacjom normalizacyjnym zachęt do określania jasnych zasad ujawniania informacji o patentach.
This approach gives credit for the steps already taken by those countries and is in line with the general incentive-based approach that underpins the GSP+.
To podejście pozwala docenić kraje za kroki już przez nie podjęte i jest zgodne z naszym zasadniczym podejściem, które leży u podstaw GSP+, polegającym na tworzeniu zachęt.
3. Lotnictwo

Przykłady użycia - "approach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
EnglishWe want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishWe need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
EnglishConsequently, the European Commission has adopted a pragmatic policy approach.
W związku z tym Komisja Europejska przyjęła pragmatyczne podejście do polityki.
EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Należy wspierać podejście oddolne, które powinno być elastyczne i zintegrowane.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
EnglishWhat we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
Nasze zadanie polega na maksymalizacji wspólnego podejścia państw członkowskich.
EnglishAxis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
Oś 2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.
EnglishLet me just make some general points about the approach on this deal first.
Chciałabym najpierw zgłosić jedynie kilka uwag w sprawie podejścia do tej umowy.
EnglishThat is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.
Do tego konieczne jest zaproponowanie kompleksowego podejścia do ich rozwiązania.
EnglishIt is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Podstawą jest międzysektorowe podejście oraz wzmocnienie znaczenia młodzieży.
EnglishThat is why I believe the additional EUR 100 million is a very positive approach.
Dlatego moim zdaniem dodatkowe 100 milionów euro stanowi bardzo pozytywne podejście.
EnglishThat is why I believe that we should adopt the approach that I have proposed.
Oto dlaczego moim zdaniem powinniśmy przyjąć podejście, które zaproponowałem.
English(SL) I support the approach taken by Mrs Malmström and Mrs Ferrero-Waldner.
(SL) Popieram podejście przyjęte przez panią Malmström i panią Ferrero-Waldner.
EnglishI can confirm that, on this point, this is not the approach that we have chosen.
118 traktatu. W tej sprawie mogę powiedzieć, że wybraliśmy inne podejście.
EnglishObjectives, strategy, method, financing - it all requires a totally new approach.
Cele, strategia, metoda, finansowanie - to wszystko wymaga zupełnie nowego podejścia.
EnglishIf you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
W przypadku sposobu 1. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
EnglishOthers are discussing their own approach to missile defence with the Americans.
Inne omawiają wspólnie z Amerykanami własne podejście do obrony rakietowej.
EnglishI am opposed to discrimination, but I believe that this is the wrong approach.
Jestem przeciwna dyskryminacji, ale uważam, że przyjęte podejście nie jest właściwe.

"approach the gate" - polskie tłumaczenie

approach the gate
Polish
  • zbliżyć się do bramy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.