EN approach
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

approach (też: attempt, attitude, climb, line)
In other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
Innymi słowy o wspólne podejście, kompleksowe podejście.
It is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Podstawą jest międzysektorowe podejście oraz wzmocnienie znaczenia młodzieży.
The bilateral approach must be accompanied by a regional approach.
Dwustronnemu podejściu musi towarzyszyć podejście regionalne.
approach (też: access to)
It's a very simple sign, it says, "road" and "road approaching."
To jest bardzo prosty znak, oznacza „Drogę” i „Drogę dojazdową”.
approach (też: advent, arrival, onset, coming)
And when the tides of waste matter come in it sounds as if a whole storm is approaching you.
Przypływ ścieków brzmi jak nadejście burzy. Przypływ ścieków brzmi jak nadejście burzy.
The focus was on stage work: I had worked with other applied drama specialists to devise a series of stage exercises to enable students to approach a language playfully.
W centrum znajdowała się praca sceniczna: Wraz z innymi pedagogami teatralnymi opracowałam kanon ćwiczeń scenicznych, umożliwiających grającym zbliżenie się do języka.
approach (też: fashion, line, mean, mode)
This is the right approach to achieving a simpler and leaner Europe.
To właściwy sposób na budowanie prostszej i mniej zbiurokratyzowanej Europy.
It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.
To w oczywisty sposób zmniejsza rolniczą produkcję europejską.
That is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.
Z tego względu do programu należy podejść metodycznie, w sposób skoordynowany i progresywny.
approach (też: access, accession)
approach (też: access road)
approach (też: approximation)
approach (też: access)
However, I strongly support a very strict approach concerning access to the occupation of road transport operator.
Zdecydowanie popieram jednak bardzo restrykcyjne podejście w kwestii dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.
A comprehensive approach of this kind may also help to improve the access of potential beneficiaries to essential information.
Takie systemowe podejście może wpłynąć również na poprawę dostępu potencjalnych beneficjentów do niezbędnych informacji.
I am referring to the words in Article 8 about ensuring access to incumbents and their approach to the market.
Odnoszę się tu zapisu art. 8 na temat zapewnienia dostępu do podmiotów obecnych na rynku oraz ich podejścia do rynku.
I believe that the approach taken to this report is a model for the parliamentary work in this House.
Uważam, że sposób podejścia zaprezentowany w omawianym sprawozdaniu to modelowy przykład prac parlamentarnych w tej Izbie.
(RO) The strategy being proposed marks a step forward in terms of how to approach future agreements in this area.
(RO) Proponowana strategia oznacza krok naprzód, jeśli chodzi o sposób podejścia do przyszłych umów w tym obszarze.

2. "to make approaches to sb"

approach (też: bid, deal, offer, proposal)
Unfortunately, this revolutionary approach was replaced by a much more modest one: an offer to introduce long-term simplified visa procedures on a case-by-case basis.
Niestety, ale to rewolucyjne rozwiązanie zastąpiono o wiele skromniejszą ofertą: wprowadzeniem na odrębnych zasadach długoterminowych uproszczonych procedur wizowych.
The Commission approach is to give standard-setting organisations incentives to have clear rules on disclosure of patents.
Podejście Komisji polega na daniu organizacjom normalizacyjnym zachęt do określania jasnych zasad ujawniania informacji o patentach.
This approach gives credit for the steps already taken by those countries and is in line with the general incentive-based approach that underpins the GSP+.
To podejście pozwala docenić kraje za kroki już przez nie podjęte i jest zgodne z naszym zasadniczym podejściem, które leży u podstaw GSP+, polegającym na tworzeniu zachęt.

3. Lotnictwo

approach (też: approach path)

Przykłady użycia - "approach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
EnglishWe want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.
EnglishWe need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
EnglishWhat we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
Nasze zadanie polega na maksymalizacji wspólnego podejścia państw członkowskich.
EnglishThat is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.
Do tego konieczne jest zaproponowanie kompleksowego podejścia do ich rozwiązania.
EnglishLet me just make some general points about the approach on this deal first.
Chciałabym najpierw zgłosić jedynie kilka uwag w sprawie podejścia do tej umowy.
EnglishAxis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
Oś 2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.
EnglishObjectives, strategy, method, financing - it all requires a totally new approach.
Cele, strategia, metoda, finansowanie - to wszystko wymaga zupełnie nowego podejścia.
EnglishOf course farming needs to take a positive approach to environmental issues.
Oczywiście rolnictwo powinno pozytywnie odnosić się do tematyki ochrony środowiska.
EnglishI would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
Jako że nie znamy lepszego podejścia, chciałbym zachęcić państwa, by je przyjęli.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Jednakże jesteśmy zaniepokojeni pochopnością decyzji w sprawie zbiorowych odszkodowań.
EnglishThe Council has followed the approach adopted by the Legal Affairs Committee here.
Rada zgodziła się z koncepcją przyjętą w tej sprawie przez Komisję Prawną.
English(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I should like to take a different approach.
(DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym objąć odmienne stanowisko.
EnglishWe are not making any progress with our 'change through trade' approach.
Nie robimy żadnego postępu w zakresie naszego podejścia "zmiana poprzez handel”.
EnglishThey regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.
Uważają, że to jest ten rodzaj podejścia do spraw międzynarodowych, które preferują.
EnglishThe essence of the social-democrat approach is the construction of a social Europe.
Podstawą podejścia socjaldemokratycznego jest zbudowanie społecznej Europy.
EnglishThis should also be an important part of our approach to the 2012 budget.
Powinien to być również ważny element naszego podejścia do budżetu na rok 2012.
EnglishThe European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.
Parlament Europejski nakłania Komisję Europejską do przyjęcia odgórnego podejścia.
EnglishThat debate was particularly lively, notably on the topic of the integrated approach.
Debata ta była szczególnie ożywiona, a zwłaszcza w temacie zintegrowanego podejścia.
EnglishIn our fashionable age, this approach is probably a sign of the true avant garde.
W naszych - ulegających modom - czasach postawa taka jest chyba autentycznie awangardowa.