"to appreciate" po polsku

EN

"to appreciate" - polskie tłumaczenie

EN to appreciate
volume_up
[appreciated|appreciated] {czasownik}

to appreciate (też: to value)
volume_up
docenić {czas. dk}
Musimy docenić te wysiłki.
The solution is found in the treaty, which ought to be appreciated and respected scrupulously.
W traktacie znajduje się rozwiązanie, które należy docenić i szczerze uszanować.
(MT) Mr President, those who are against the agreement with Libya should appreciate that it is our neighbour!
Ci, którzy są przeciwni umowie z Libią, powinni docenić fakt, że jest to nasz sąsiad.
to appreciate
I appreciate his good humour and I appreciate his good judgement.
Doceniam jego poczucie humoru i doceniam jego dobry osąd.
I appreciate the cooperation of the Swedish Presidency and the Commissioner.
Doceniam współpracę ze strony prezydencji szwedzkiej i komisarza.
I appreciate all efforts and I appreciate what is in the plan of action.
Doceniam wszystkie wysiłki i plan działania.
I perfectly appreciate Slovenia's interest in having access to the sea.
Absolutnie rozumiem zainteresowanie Słowenii dostępem do morza.
I therefore wholly appreciate the questions that some of the Council Decisions may raise in Parliament.
Dlatego całkowicie rozumiem wątpliwości, jakie niektóre z decyzji Rady mogą budzić w Parlamencie.
You remain objective, and your work is such that people appreciate it and are coming to understand it better.
Pozostaje pan zawsze obiektywny, a pana praca wskazuje na to, że ludzie ją doceniają i coraz bardziej rozumieją.
to appreciate (też: to appraise)
volume_up
ocenić {czas. dk}
The Council appreciated that the measures adopted by the States had been significant in keeping credit channels open.
Rada wysoko oceniła środki przyjęte przez państwa, które w znacznym stopniu przyczyniły się do utrzymania otwartych kanałów kredytowych.
It would seem that many governments have not properly appreciated what the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidelines mean.
Wydaje się, że wiele rządów nie oceniło właściwie znaczenia wytycznych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).
Commissioner, I understand that you will assess the situation after the talks on 26 October, and I appreciate the firm stand you have decided to take.
Pani komisarz! Wiem, że całą sytuację oceni pani po rozmowach w dniu 26 października i doceniam zdecydowane stanowisko, jakie pani przyjęła.
to appreciate (też: to appraise, to assess, to estimate, to evaluate)
volume_up
oszacować {czas. dk}
to appreciate (też: to be into, to care for)
Unfortunately, we often fail to appreciate it properly until one of our family members or friends falls ill, or we fall ill ourselves.
Niestety często nie jest przez nas odpowiednio doceniane, dopóki sami lub ktoś z naszych bliskich nie zachoruje.
I appreciate that such things do happen sometimes, but this is not the first time that I have come across or heard about something like this.
Rozumiem, że takie rzeczy czasem się zdarzają, ale to nie pierwszy raz, gdy spotykam się z czymś takim lub o tym słyszę.
Astronauts and aquanauts alike really appreciate the importance of air, food, water, temperature -- all the things you need to stay alive in space or under the sea.
Astronauci i nurkowie doceniają znaczenie powietrza, pożywienia, wody, temperatury, tego, co pozwala przeżyć w kosmosie lub pod wodą.
to appreciate (też: to hold dear)
(PL) Madam President, Europeans appreciate the natural environment.
(PL) Pani Przewodnicząca! Europejczycy cenią sobie środowisko naturalne.
I appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Bardzo to cenię i chciałem podkreślić to na forum Parlamentu.
I very much appreciate and value your approach in this matter, Commissioner Šefčovič.
Panie komisarzu! Bardzo cenię pana stanowisko w tej sprawie.
to appreciate (też: to get more expensive)
volume_up
drożeć {czas. ndk}
to appreciate
to appreciate

Przykłady użycia - "to appreciate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
EnglishI appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.
Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.
EnglishI appreciate the cooperation and unanimous support of my colleagues from all groups.
Wysoko oceniam współpracę i jednogłośne poparcie ze strony kolegów ze wszystkich grup.
EnglishI appreciate that there are women's movements working to enhance the dignity of women.
Cieszę się, że istnieją ruchy kobiet, które walczą o przywrócenie kobietom godności.
EnglishMr President, we do appreciate your kind words about Nicholas Bethel.
Panie przewodniczący! Dziękujemy za pańskie ciepłe słowa o Nicholasie Bethelu.
EnglishAnd perhaps Portugal's sensitivity made it better placed to appreciate that this was a mistake.
I być może dzięki wrażliwości Portugalii zdołaliśmy dostrzec, że to był błąd.
EnglishI appreciate the measures proposed in the report in relation to this problem as well.
Z zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane w sprawozdaniu również odnośnie do tej kwestii.
EnglishI would appreciate hearing your position on this, High Representative.
Pani wysoka przedstawiciel! Chciałbym usłyszeć pani zdanie na ten temat.
EnglishThis is why I very much appreciate the adoption of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter.
Oto dlaczego bardzo cieszę się z przyjęcia agendy terytorialnej i karty lipskiej.
EnglishI can assure you, therefore, that I am certainly in a position to appreciate these matters.
Dlatego mogę państwa zapewnić, że sprawy te nie są mi obce ani obojętne.
EnglishI appreciate that the funds are directed to the citizens in need.
Cieszy mnie fakt, że fundusze te są skierowane do osób, które naprawdę ich potrzebują.
EnglishThere are 10 million Roma, so you can appreciate the scale of the issue.
Romów jest 10 milionów, proszę więc sobie wyobrazić skalę problemu.
EnglishI appreciate that solidarity plays a leading role in relations between EU Member States.
Z uznaniem przyjmuję wiodącą rolę solidarności w relacjach między państwami członkowskimi UE.
EnglishWe would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
EnglishSome people have a better musical ability and ability to appreciate music than others have.
Są ludzie z wybitnymi zdolnościami muzycznymi. ~~~ Są ludzie z wybitnymi zdolnościami muzycznymi.
EnglishIt is hard to believe that the Union's decision-makers are unable to appreciate these implications.
Trudno przypuszczać, że decydenci unijni nie dostrzegają tych aspektów.
EnglishI very much appreciate your support for financial engineering.
Jestem bardzo wdzięczna za państwa poparcie dla inżynierii finansowej.
EnglishThus I would appreciate a precise reply to these two questions.
Tak więc byłbym wdzięczny za precyzyjną odpowiedź na te dwa pytania.
EnglishCommissioner, I would very much appreciate it if you would comment briefly on this in your answer.
Byłbym wdzięczny, gdyby udzielił pan skrótowego komentarza na ten temat w swojej wypowiedzi.
EnglishI'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...