"to apportion" po polsku

EN

"to apportion" - polskie tłumaczenie

PL
EN

to apportion [apportioned|apportioned] {czasownik}

volume_up
to apportion (też: to allot, to cleave, to deal out)
The overall target will be apportioned between car manufacturers in a sustainable and socially just manner.
Ogólny cel zostanie rozdzielony między producentów samochodów w sposób zrównoważony i sprawiedliwy społecznie.
The expenditure in heading 5 has traditionally been apportioned in such a way as to give Parliament a share of less than 20%.
Wydatki ujęte w dziale 5 były tradycyjnie rozdzielone w taki sposób, by zapewnić kształtowanie się udziału Parlamentu na poziomie poniżej 20 %.
to apportion (też: to demerge)
Costs are not apportioned for all the deleterious consequences caused, only for a small number of factors.
Koszty nie zostały podzielone pomiędzy wszystkie rodzaje szkodliwych skutków, lecz tylko pomiędzy niewielką grupę czynników.
to apportion
We must have the courage to draw the necessary conclusions and ensure that the burden of recovery is apportioned fairly.
Musimy mieć odwagę wyciągnąć z tego właściwe wnioski i zagwarantować, aby ciężar odbudowy został rozłożony sprawiedliwie.
Flexibility and pragmatism have therefore been necessary when apportioning the governance incentive fund.
Podczas rozdzielania wsparcia z funduszu zachęt należało zatem przyjąć podejście elastyczne i pragmatyczne.
European laws or framework laws shall lay down the general rules of application of this system and in particular the criteria for fixing and apportioning the quantities concerned.
    Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa ustanawia ogólne zasady stosowania tego systemu, a w szczególności kryteria ustalania i rozdzielania odpowiednich wielkości.
to apportion (też: to allocate, to assign)

Przykłady użycia - "to apportion" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, I would also agree with what those speakers who seek to apportion blame for this situation have pointed out.
Zgodzę się jednak również z tym, o czym mówili ci, którzy zmierzają do znalezienia winnych tej sytuacji.
EnglishNational governments have been quick to apportion blame.
EnglishIt is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively.
Faktem jest również, że trzeba dokonać podziału odpowiedzialność i możliwy powinien być taki kompletny podział.
EnglishThis is what we have to do, not go hounding the Member States, trying to lay blame or apportion responsibility.
To właśnie musimy zrobić, zamiast prześladować państwa członkowskie, próbując obarczać je winą lub przerzucać odpowiedzialność.
EnglishNevertheless, it fails to adequately criticise and apportion blame to the Georgian leadership's role in triggering the crisis.
Mimo to w omawianej rezolucji brakuje adekwatnej krytyki i określenia roli rządu gruzińskiego w dopuszczeniu do tego kryzysu.
EnglishI do not apportion blame - there is wrong on both sides, but I do stress the need for an immediate and effective ceasefire.
Nie dokonuję podziału odpowiedzialności - błędne decyzje zostały podjęte przez obie strony. Niemniej jednak podkreślam potrzebę natychmiastowego i skutecznego zawieszenia broni.