EN

appointment {rzeczownik}

volume_up
I would like an appointment with Mr Smith please.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
My next surgeon's appointment was, coincidentally, right after a shift at the gift shop.
Moje następne spotkanie z chirurgiem zostało wyznaczone, przypadkowo, zaraz po mojej zmianie w sklepie z prezentami.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
The appointment of an independent person to sit on the management and executive boards of the Agency fosters an exchange of views and cooperation.
Wyznaczenie niezależnej osoby, która zasiadałaby w zarządzie i radzie wykonawczej Agencji, będzie sprzyjać wymianie poglądów i współpracy.
This is important because the Lisbon Treaty provisions will have an impact on the next European elections and thus on the appointment of the President of the Commission.
Jest to ważnie, ponieważ postanowienia traktatu lizbońskiego będą mieć wpływ na następne wybory europejskie, a w związku z tym na wyznaczenie przewodniczącego Komisji.
I would like to request appointment of a delegation to negotiate on behalf of Parliament and we should reach an agreement by means of a politically representative delegation for Parliament.
Pragnę poprosić o wyznaczenie delegacji, która będzie negocjować w imieniu Parlamentu; powinniśmy osiągnąć porozumienie dzięki reprezentatywnej politycznie delegacji ze strony PE.
appointment (też: co–optation)
Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA) (
Appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank (
Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (
Appointment of 7 members of the Court of Auditors (debate)
Mianowanie 7 członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (debata)
appointment (też: visit, visitation)
If a dose of Bondenza is missed You should arrange an appointment to get the next injection as soon as possible.
Pominięcie zastosowania zastrzyku leku Bondenza Należy umówić się na wizytę w celu jak najszybszego przyjęcia zastrzyku leku.
If a dose of Xolair is missed Contact your doctor or hospital as soon as possible to re-schedule your appointment.
Pominięcie zastosowania leku Xolair Należy skontaktować się z lekarzem lub ze szpitalem tak szybko, jak to możliwe aby przełożyć wizytę.
If you cannot keep your appointment, be sure to contact your doctor right away to discuss another date when you can come in for your injection.
Jeśli pacjent nie może przyjść na wizytę, powinien niezwłocznie powiadomić lekarza w celu uzgodnienia innego terminu.

Przykłady użycia - "appointment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAppointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA) (
EnglishNinthly, we need a better procedure for the appointment of the Director-General.
Po dziewiąte, potrzebna jest nam lepsza procedura powoływania dyrektora generalnego.
EnglishApproving the appointment of Mrs Androula Vassiliou as a Member of the Commission (
Zatwierdzenie pani Androuli Vassilliou jako członka Komisji Europejskiej (
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Mr Lazaros Stavrou Lazarou, CY) (
Nominacja członka Trybunału Obrachunkowego (Lazaros Stavrou Lazarou, CY) (
EnglishApproval of the appointment of Antonio Tajani as member of the European Commission (vote)
Zatwierdzenie nominacji Antonio Tajani na czonka Komisji Europejskiej (głosowanie)
EnglishThe latter should play an active role in the selection and appointment of trustees.
Te ostatnie powinny odgrywać aktywną rolę w doborze i mianowaniu instytucji powierniczych.
English(RO) I would like to congratulate the Commissioner on his new appointment.
(RO) Chciałbym pogratulować panu komisarzowi mianowania na to stanowisko.
EnglishI therefore strongly reject the quota of women in the appointment of the European Commission.
Dlatego stanowczo odrzucam parytet kobiet przy powoływaniu Komisji Europejskiej.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors ( Hubert Weber) (vote)
Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Hubert Weber) (głosowanie)
EnglishAppointment of a Member of the European Court of Auditors (Mr Harald Wögerbauer - AT) (
Powołanie na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Harald Wögerbauer - AT) (
EnglishLike 381 of my fellow Members, I supported Mr Barroso's appointment as head of the Commission.
Podobnie jak 381 moich kolegów poparłam nominację pana Barroso na szefa Komisji.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (David Bostock) (vote)
Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (David Bostock) (głosowanie)
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Michel Cretin) (vote)
Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Michel Cretin) (głosowanie)
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Maarten B. Engwirda) (vote)
Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Maarten B. Engwirda) (głosowanie)
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Henri Grethen) (vote)
Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Henri Grethen) (głosowanie)
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Harald Noack) (vote)
Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Harald Noack) (głosowanie)
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Ioannis Sarmas) (vote)
Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Ioannis Sarmas) (głosowanie)
EnglishThus, the appointment of ESMA remains the only real and positive change.
Zatem ustanowienie ESMA pozostaje jedyną rzeczywistą i korzystną zmianą.
EnglishOpinion on a Council recommendation on the appointment of the Vice-President of the ECB
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC (CON/2010/19)Dz.U.
EnglishHer appointment contributes to advancing gender equality in the External Action Service.
Jej powołanie przyczynia się do promowania równości płci w Służbie Działań Zewnętrznych.

Synonimy (angielski) dla "appointment":

appointment
appointed