EN

appointed {przymiotnik}

volume_up
In 1994 I was appointed for the first time on behalf of this House - for which I should like say thank you - to the Westendorp Group.
W 1994 r. zostałem wyznaczony po raz pierwszy w imieniu tej Izby - za co chciałbym podziękować - do grupy Westendorp.
I voted for the resolution for which I was appointed rapporteur on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Głosowałem za przyjęciem rezolucji, w pracach nad którą zostałem wyznaczony do pełnienia funkcji sprawozdawcy z ramienia Komisji Gospodarczej i Monetarnej.
Irish Lieutenant General Pat Nash has been appointed to front this mission, and he will therefore be calling the shots - excuse the pun - concerning troop activities on the ground.
Dowódcą misji został wyznaczony irlandzki generał Pat Nash, zatem to on będzie podejmował wszelkie decyzje w kwestii działań oddziałów na miejscu.
appointed (też: tabbed)
appointed (też: agreed, agreed upon, concerted)
appointed
appointed (też: engaged, prearranged)

Przykłady użycia - "appointed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe members of the Economic and Social Committee shall be appointed for five years.
Członkowie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego są mianowani na okres pięciu lat.
EnglishFor he performeth that which is appointed for me: And many such things are with him.
Bo on wykona, co postanowił o mnie, a takowych przykładów dosyć jest u niego.
English The members of the Court of Auditors shall be appointed for a term of six years.
    Członkowie Trybunału Obrachunkowego są mianowani na okres sześciu lat.
EnglishSo am I made to possess months of misery, And wearisome nights are appointed to me.
Takiem ja prawem dziedzicznem wziął miesiące próżne, a nocy boleśne są mi naznaczone.
EnglishI agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.
Zgadzam się z moim przedmówcą, który powiedział, że trzeba mianować Komisję.
EnglishTo hear the sighing of the prisoner; To loose those that are appointed to death;
Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał;
EnglishThe army of neighbouring Ethiopia has appointed itself their joint protector.
Armia sąsiadującej z Somalią Etiopii mianował siebie ich wspólnym obrońcą.
EnglishThey appointed an officer who would mediate between the vendor and the purchaser.
Powołali urzędnika, który pośredniczył między sprzedającym i kupującym.
EnglishI asked about Cathy Ashton, the High Representative, who was appointed last week.
Moje pytanie dotyczyło Cathy Ashton, wysokiej przedstawiciel powołanej w zeszłym tygodniu.
EnglishWe have appointed a Functional Airspace Blocks (FAB) coordinator, of course.
Oczywiście mianowaliśmy koordynatora funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB).
EnglishFor I know that thou wilt bring me to death, And to the house appointed for all living.
Wiemci, że mię na śmierć podasz, i do domu wszystkim żyjącym naznaczonego.
EnglishAnd the disciples did as Jesus appointed them; and they made ready the passover.
I uczynili uczniowie, jako im rozkazał Jezus, i nagotowali baranka.
EnglishBut the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them.
Lecz jedenaście uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był naznaczył Jezus.
EnglishAnd he said unto them, Extort no more than that which is appointed you.
A on rzekł do nich: Nic więcej nie wyciągajcie nad to, co wam postanowiono.
EnglishThis is the portion of a wicked man from God, And the heritage appointed unto him by God.
Tenci jest dział człowieka niepobożnego od Boga, to dziedzictwo naznaczone mu od Boga.
EnglishWho will the so-called ambassadors of the European Union be appointed by?
Przez kogo ci tak zwani ambasadorowie Unii Europejskiej będą mianowani?
EnglishEach judge and advocate-general is appointed for a term of six years, which can be renewed.
Każdy sędzia i rzecznik generalny jest mianowany na odnawialną sześcioletnią kadencję.
EnglishSince the election, its parliament has elected - or appointed - a committee on human rights.
Po wyborach parlament wybrał - lub wyznaczył - komisję ds. praw człowieka.
Englishand for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.
I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.
EnglishAnd he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,
I postanowił ich dwanaście , aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangieliję:

Synonimy (angielski) dla "appointed":

appointed
appointment