EN

to appoint to {czasownik}

volume_up
to appoint to (też: to appoint, to name)
The governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
Rządy państw UE uzgadniają kandydatury osób, które zamierzają mianować.
Parliament is free to appoint either external figures or MEPs.
Parlament może swobodnie mianować albo osoby z zewnątrz, albo posłów do PE.
By the Commission, as seems likely, or will the Member States be able to appoint their own?
Przez Komisję, co wydaję się prawdopodobne, czy też państwa członkowskie będą mogły mianować swoich ambasadorów?

Przykłady użycia - "to appoint to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Również w tym zakresie pragnę wezwać Komisję, by wreszcie kogoś mianowała.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Uważam, że powołanie europejskiego rzecznika praw konsumenta jest dosyć wątpliwe.
EnglishAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Powołamy komisję, aby zbadała, co jest, a co nie jest propagowaniem homoseksualizmu?
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Nalegamy także, aby Rada mianowała w końcu specjalnego wysłannika UE do Tybetu.
EnglishEach Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
Każde Państwo Członkowskie i Komisja mianują po dwóch członków Komitetu.
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Nie nadaje się do objęcia publicznego urzędu i proszę Radę, by go nie nominowała.
EnglishLet Jehovah, the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation,
Niech opatrzy Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, mężem godnym to zgromadzenie;
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
Główną poprawką zgłoszoną przez ALDE było ustanowienie europejskiego rzecznika praw pacjentów.
EnglishWe are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
Zyskujemy możliwość wprowadzenia trzech ekspertów do Rady Zarządzającej.
EnglishGiven that we do, we should appoint the best people to lead them.
W tej sytuacji powinniśmy wybrać do kierowania nimi najlepszych kandydatów.
EnglishConsequently, the vote to appoint the Commission was a mere formality, an 'administrative yes'.
Głosowanie na samą Komisję było już tylko czystą formalnością, administracyjnym "tak”.
EnglishThe governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
Rządy państw UE uzgadniają kandydatury osób, które zamierzają mianować.
EnglishThese authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Władze te mianują urzędników, którzy wdrażają demokratyczne decyzje.
EnglishParliament is free to appoint either external figures or MEPs.
Parlament może swobodnie mianować albo osoby z zewnątrz, albo posłów do PE.
EnglishSo why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Dlaczego więc wybraliśmy tych nominatów przeważającą większością głosów?
Englishand I appoint unto you a kingdom, even as my Father appointed unto me,
I jać wam sporządzam, jako mi sporządził Ojciec mój, królestwo,
EnglishIt is he who the administration will appoint to carry out this task within the new Commission.
To jemu administracyjnie powierza się owo zadanie w nowej Komisji.
EnglishThe Council shall appoint a Secretary-General in conformity with Article III-344(2) of the Constitution.
Rada mianuje sekretarza generalnego zgodnie z artykułem III-344 ustęp 2 Konstytucji.
EnglishParliament and the Council each appoint three members of the Board.
Parlament i Rada mianują po trzech członków Rady Konsultacyjnej.
EnglishBy the Commission, as seems likely, or will the Member States be able to appoint their own?
Przez Komisję, co wydaję się prawdopodobne, czy też państwa członkowskie będą mogły mianować swoich ambasadorów?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to appoint to"

to spójnik
to przyimek
Polish
to hold on to czasownik
to be up to czasownik
to live up to czasownik
to lead to czasownik
due to przyimek
to look to czasownik
to amount to czasownik
Polish