EN

to appoint [appointed|appointed] {czasownik}

volume_up
Each firm will have to appoint a transport manager to be responsible for the efficient running of the business as a whole.
Każda firma będzie musiała wyznaczyć zarządzającego transportem, który będzie odpowiedzialny za efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa jako całości.
For this reason, I approve of calling on the Council to appoint a special EU representative or envoy for the Horn of Africa region.
Dlatego popieram wezwanie Rady do wyznaczenia specjalnego przedstawiciela lub wysłannika w rejonie Rogu Afryki.
I personally ask you, Mr President, to do your best to appoint your delegation to negotiate with us at a political level.
Pragnę osobiście poprosić Pana, Panie przewodniczący, aby uczynił Pan wszystko, co możliwe, by wyznaczyć delegację do negocjacji z nami na płaszczyźnie politycznej.
The governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
Rządy państw UE uzgadniają kandydatury osób, które zamierzają mianować.
Parliament is free to appoint either external figures or MEPs.
Parlament może swobodnie mianować albo osoby z zewnątrz, albo posłów do PE.
We had not yet appointed a President of the European Commission.
Nie zdążyliśmy jeszcze mianować przewodniczącego Komisji Europejskiej.
They will meet privately behind closed doors and appoint the president whom we shall send to the US and Latin America.
Spotkają się oni osobiście za zamkniętymi drzwiami i wyznaczą prezydenta, którego oddelegujemy do Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej.
In the event of liquidation, the Board of Governors shall appoint the liquidators and give them instructions for carrying out the liquidation.
    W przypadku likwidacji, Rada Gubernatorów wyznacza likwidatorów i udziela im instrukcji odnośnie do przeprowadzenia likwidacji.
The President, the Head of State, is appointed by the Prime Minister in consultation with the cabinet members.
Głowa państwa - prezydent - jest wyznaczany przez premiera, po konsultacji z członkami gabinetu.
to appoint (też: to decree)
to appoint (też: to affect, to assign, to set)
to appoint
Madam President, delaying ratifying the Lisbon Treaty meant that 736 MEPs were appointed rather than the 751 now proposed.
Pani przewodnicząca! Opóźnianie ratyfikacji traktatu lizbońskiego oznaczało, że do Parlamentu Europejskiego wyłoniono 736 posłów, a nie 751, jak się obecnie proponuje.
to appoint (też: to affect, to assign)

Przykłady użycia - "to appoint" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Również w tym zakresie pragnę wezwać Komisję, by wreszcie kogoś mianowała.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Uważam, że powołanie europejskiego rzecznika praw konsumenta jest dosyć wątpliwe.
EnglishAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Powołamy komisję, aby zbadała, co jest, a co nie jest propagowaniem homoseksualizmu?
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Nalegamy także, aby Rada mianowała w końcu specjalnego wysłannika UE do Tybetu.
EnglishEach Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
Każde Państwo Członkowskie i Komisja mianują po dwóch członków Komitetu.
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Nie nadaje się do objęcia publicznego urzędu i proszę Radę, by go nie nominowała.
EnglishLet Jehovah, the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation,
Niech opatrzy Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, mężem godnym to zgromadzenie;
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
Główną poprawką zgłoszoną przez ALDE było ustanowienie europejskiego rzecznika praw pacjentów.
EnglishWe are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
Zyskujemy możliwość wprowadzenia trzech ekspertów do Rady Zarządzającej.
EnglishGiven that we do, we should appoint the best people to lead them.
W tej sytuacji powinniśmy wybrać do kierowania nimi najlepszych kandydatów.
EnglishConsequently, the vote to appoint the Commission was a mere formality, an 'administrative yes'.
Głosowanie na samą Komisję było już tylko czystą formalnością, administracyjnym "tak”.
EnglishThe governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
Rządy państw UE uzgadniają kandydatury osób, które zamierzają mianować.
EnglishThese authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Władze te mianują urzędników, którzy wdrażają demokratyczne decyzje.
EnglishParliament is free to appoint either external figures or MEPs.
Parlament może swobodnie mianować albo osoby z zewnątrz, albo posłów do PE.
EnglishSo why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Dlaczego więc wybraliśmy tych nominatów przeważającą większością głosów?
Englishand I appoint unto you a kingdom, even as my Father appointed unto me,
I jać wam sporządzam, jako mi sporządził Ojciec mój, królestwo,
EnglishIt is he who the administration will appoint to carry out this task within the new Commission.
To jemu administracyjnie powierza się owo zadanie w nowej Komisji.
EnglishThe Council shall appoint a Secretary-General in conformity with Article III-344(2) of the Constitution.
Rada mianuje sekretarza generalnego zgodnie z artykułem III-344 ustęp 2 Konstytucji.
EnglishParliament and the Council each appoint three members of the Board.
Parlament i Rada mianują po trzech członków Rady Konsultacyjnej.
EnglishBy the Commission, as seems likely, or will the Member States be able to appoint their own?
Przez Komisję, co wydaję się prawdopodobne, czy też państwa członkowskie będą mogły mianować swoich ambasadorów?

"appoint a guardian" - polskie tłumaczenie

appoint a guardian
Polish
  • wyznaczyć opiekuna
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "appointed":

appointed
appointment