EN

to apply to {czasownik}

volume_up
Freedom of movement should not apply only to residents of the European Union.
Swoboda przemieszczania powinna dotyczyć nie tylko mieszkańców Unii Europejskiej.
This should, without doubt, also apply to Georgia, Armenia and Azerbaijan.
Bez wątpienia powinno dotyczyć też Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu.
This must also apply to firms which come from outside the European Union.
Dotyczyć to musi również firm pochodzących spoza Unii Europejskiej.

Przykłady użycia - "to apply to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Jeżeli wszystkie państwa członkowskie zastosują te wymogi, to wyniki będą pomyślne.
EnglishThe only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
Jedynym krajem w Europie, który w dalszym ciągu stosuje karę śmierci, jest Białoruś.
EnglishFreedom of movement should not apply only to residents of the European Union.
Swoboda przemieszczania powinna dotyczyć nie tylko mieszkańców Unii Europejskiej.
EnglishIt is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
Nie można tu w żadnym wypadku stosować arytmetycznego podziału typu: pół na pół.
EnglishWe are members of one union and the rules need to apply equally to everyone.
Należymy do jednej unii i przepisy powinny dotyczyć wszystkich w równym stopniu.
EnglishApply to the skin immediately after removal from the individually sealed package.
Nałożyć na skórę natychmiast po wyjęciu z zamkniętego fabrycznie opakowania.
EnglishAs for alternative funds, the supervision system should also apply to them.
Jeżeli chodzi o fundusze alternatywne, system nadzoru powinien również je objąć.
EnglishTransparency cannot be a one-way street, however - it has to apply to both sides.
Przejrzystość nie może być jednostronna, musi mieć ona zastosowanie do obydwu stron.
EnglishYour proposal didn't mean that we were going to apply for Seoul Hospital together?
Twoje oświadczyny wcale nie znaczą, że przyjmiemy... propozycję od szpitala w Seulu.
EnglishFirstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
Po pierwsze musimy stosować traktat lizboński i wdrożyć go jak najszybciej.
EnglishThis moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.
Moratorium to nie dotyczyłoby całego sektora, a wyłącznie odwiertów głębinowych.
EnglishAnd then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
A teraz wyślemy impuls do RTPJ i zobaczymy, w jaki sposób osądy się zmieniają.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Kiedy kręcę korbą i wywieram nacisk, wytwarzany jest dźwięk podobny do szczekania psa.
EnglishThis is something we already require from the banks, so the same should apply to SMEs.
Istnieje już taki wymóg wobec banków, a więc to samo powinno odnosić się do MŚP.
EnglishIn this case, it was the right decision to apply the principle of subsidiarity.
W tym przypadku słuszną decyzją jest odwołanie się do zasady pomocniczości.
EnglishApply the patch to a clean, dry, smooth area of skin on your abdomen, hips or buttocks.
Plaster nale y nakleja na czyst, such, gładk skór brzucha, bioder lub po ladków.
EnglishThe naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.
EnglishHowever, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Stosowanie przez Unię Europejską podwójnych standardów nie jest niczym nowym.
EnglishThat is what we should be talking about in Europe and it must apply throughout Europe.
O tym właśnie powinniśmy mówić w Europie i to musi obowiązywać w całej Europie.
EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
To, co powiedziałem na temat Alzheimera, można odnieść do raka, który rozbija rodziny.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to apply to"

to spójnik
to przyimek
Polish
to hold on to czasownik
to be up to czasownik
to live up to czasownik
to lead to czasownik
due to przyimek
to look to czasownik
to amount to czasownik
Polish