EN

to apply for {czasownik}

volume_up
1. "sth"
to apply for (też: to come up with)
volume_up
starać się o {czas. zwr. ndk} (coś)
to apply for (też: to claim)
volume_up
ubiegać się o {czas. zwr. ndk} (coś)
Therefore, you would need to apply for a driving licence in Ireland.
Dlatego powinieneś ubiegać się o prawo jazdy w Irlandii.
It is up to the candidates who wish to join the euro area to apply.
Powinni ją znać kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do strefy euro.
Why does a large proportion of the Russian-speaking population not want to apply for citizenship?
Dlaczego duża część rosyjskojęzycznej ludności nie chce ubiegać się o obywatelstwo?
to apply for (też: to claim)
volume_up
wystąpić o {czas. dk} (coś)
The ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.
Ruch należy teraz zdecydowanie do rządów krajowych, które muszą wystąpić o te fundusze.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
If you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
W takim przypadku będziesz musiał wystąpić o wydanie Ci formularza A1 (dawniej formularz E 101).

Przykłady użycia - "to apply for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Jeżeli wszystkie państwa członkowskie zastosują te wymogi, to wyniki będą pomyślne.
EnglishThe only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
Jedynym krajem w Europie, który w dalszym ciągu stosuje karę śmierci, jest Białoruś.
EnglishFreedom of movement should not apply only to residents of the European Union.
Swoboda przemieszczania powinna dotyczyć nie tylko mieszkańców Unii Europejskiej.
EnglishIt is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
Nie można tu w żadnym wypadku stosować arytmetycznego podziału typu: pół na pół.
EnglishWe are members of one union and the rules need to apply equally to everyone.
Należymy do jednej unii i przepisy powinny dotyczyć wszystkich w równym stopniu.
EnglishApply to the skin immediately after removal from the individually sealed package.
Nałożyć na skórę natychmiast po wyjęciu z zamkniętego fabrycznie opakowania.
EnglishAs for alternative funds, the supervision system should also apply to them.
Jeżeli chodzi o fundusze alternatywne, system nadzoru powinien również je objąć.
EnglishTransparency cannot be a one-way street, however - it has to apply to both sides.
Przejrzystość nie może być jednostronna, musi mieć ona zastosowanie do obydwu stron.
EnglishYour proposal didn't mean that we were going to apply for Seoul Hospital together?
Twoje oświadczyny wcale nie znaczą, że przyjmiemy... propozycję od szpitala w Seulu.
EnglishFirstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
Po pierwsze musimy stosować traktat lizboński i wdrożyć go jak najszybciej.
EnglishThis moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.
Moratorium to nie dotyczyłoby całego sektora, a wyłącznie odwiertów głębinowych.
EnglishAnd then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
A teraz wyślemy impuls do RTPJ i zobaczymy, w jaki sposób osądy się zmieniają.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Kiedy kręcę korbą i wywieram nacisk, wytwarzany jest dźwięk podobny do szczekania psa.
EnglishThis is something we already require from the banks, so the same should apply to SMEs.
Istnieje już taki wymóg wobec banków, a więc to samo powinno odnosić się do MŚP.
EnglishIn this case, it was the right decision to apply the principle of subsidiarity.
W tym przypadku słuszną decyzją jest odwołanie się do zasady pomocniczości.
EnglishApply the patch to a clean, dry, smooth area of skin on your abdomen, hips or buttocks.
Plaster nale y nakleja na czyst, such, gładk skór brzucha, bioder lub po ladków.
EnglishThe naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.
EnglishHowever, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Stosowanie przez Unię Europejską podwójnych standardów nie jest niczym nowym.
EnglishThat is what we should be talking about in Europe and it must apply throughout Europe.
O tym właśnie powinniśmy mówić w Europie i to musi obowiązywać w całej Europie.
EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
To, co powiedziałem na temat Alzheimera, można odnieść do raka, który rozbija rodziny.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to apply for"

for spójnik
for przyimek
for
to provide for czasownik
to make for czasownik
to care for czasownik