EN

applications {liczba mnoga}

volume_up
applications
These applications will then support efficiency and safety.
Wówczas aplikacje te przyczynią się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa.
Web-based applications are programs that are designed to be used entirely within the browser.
Aplikacje internetowe to programy przeznaczone wyłącznie do użytku w przeglądarce.
Apps have the following advantages over desktop applications:
Aplikacje mają następujące zalety w porównaniu z programami komputerowymi:
applications (też: uses)
All the new applications take the compatible standard as their basis.
Wszystkie nowe zastosowania będą oparte na zgodnym standardzie.
To conclude, there are also other applications at the horizon.
Pojawiają się także inne zastosowania.
Transport applications account for 20% of all GNSS applications by volume, and 44% by value.
Zastosowania GNSS w transporcie stanowią 20 % wszystkich zastosowań pod względem wielkości i 44 % pod względem wartości.
applications (też: claims)
volume_up
podania {niemęskoos.}
Keep copies of your job applications, invitations for interviews and any other replies to your applications.
Przechowuj kopie podań o pracę, zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne i wszelkich innych odpowiedzi na Twoje podania.
We had this on our website for a while, but we found that after we put it on our website, we didn't get any job applications anymore.
Przez jakiś czas mieliśmy je na naszej stronie, ale okazało się, że do kadr przestały przychodzić podania o pracę.
The ETAS that will be put in place could be a positive evolution as entry applications would be evaluated on the basis of each individual and not according to the country of origin.
Wprowadzenie elektronicznego systemu autoryzacji podróży mogłoby być krokiem naprzód, jako że podania byłyby rozpatrywane indywidualnie, a nie na podstawie kraju pochodzenia.

Przykłady użycia - "applications" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCommon consular instructions: biometric identifiers and visa applications (debate)
Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe (debata)
EnglishAnd those applications let us use our hands to make our communities better.
Te aplikacje umożliwiają nam używanie naszych rąk, i umacnianie naszych wspólnot.
EnglishYou are welcome to send your applications to the Presidency - we will look into them.
Zachęcam państwa do przesyłania prezydencji swoich kandydatur - przyjrzymy się im.
EnglishIt would therefore be better if applications were submitted separately in future.
Byłoby zatem lepiej, gdyby w przyszłości wnioski były składane oddzielnie.
EnglishCommon consular instructions: biometric identifiers and visa applications (
Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe (
EnglishHe mentioned the Globalisation Fund, to which there have been seven applications.
Wspomniał o funduszu dostosowania do globalizacji, do którego wpłynęło siedem wniosków.
EnglishSome sites and applications allow you to easily share files with other users.
Niektóre witryny i aplikacje umożliwiają łatwą wymianę plików z innymi użytkownikami.
EnglishThe Agency expects an increase in the number of applications for marketing authorisation.
Agencja oczekuje wzrostu liczby wniosków o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu.
EnglishYou can import vCard files from applications like Outlook and Mac Address Book.
Możesz importować pliki vCard z innych aplikacji, takich jak Outlook i Mac Address Book.
EnglishThe applications by Greece and Slovenia were received in October and November of 2007.
Aplikacja Grecji i Słowenii wpłynęły w październiku i listopadzie 2007 roku.
EnglishOf course, mapping is one of those really obvious applications for a technology like this.
Oczywiście, mapowanie jest jedną z tych wyraźnych aplikacji w takiej technologii.
EnglishApproximately 275 applications were received for the six posts I have just spoken about.
Zgłoszono około 275 kandydatur na sześć stanowisk, o których właśnie mówiłem.
EnglishThe purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications.
Celem systemu jest zapewnienie najbardziej wymagających i zróżnicowanych zastosowań.
EnglishUsing applications is OK, but programming is absolutely fundamental.
Używanie aplikacji jest w porządku, ale programowanie jest niezmiernie istotne.
EnglishWeb-based applications are programs that are designed to be used entirely within the browser.
Aplikacje internetowe to programy przeznaczone wyłącznie do użytku w przeglądarce.
EnglishWe also had the problem that we could not initially process all the applications properly.
Również my mieliśmy początkowo problem z właściwym rozpatrzeniem wszystkich wniosków.
EnglishAs a concept, the Eurobond is a broad church that covers a wide range of possible applications.
Są one bardzo ogólną koncepcją obejmującą szeroki zakres możliwych zastosowań.
EnglishWell robots like this have many applications.
Po co budować takie roboty? ~~~ Takie roboty maja wiele zastosowań.
EnglishAfter listening to us, I trust you will help us find specific applications.
Ufam, że po wysłuchaniu nas znajdziecie dla nas szczegółowe zadania.
EnglishCost of examining asylum seekers' applications in Member States (debate)
Koszty rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (debata)

Synonimy (angielski) dla "applicability":

applicability
applicator
English
applicant
English