EN

applicants {liczba mnoga}

volume_up
applicants
applicants

Przykłady użycia - "applicants" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, this must not be done at the expense of the applicants and of data security.
Nie może się to jednak odbywać kosztem wnioskodawców i bezpieczeństwa danych.
EnglishThe costs involved are then actually to be passed on to the applicants.
Związane z tym koszty zostaną wtedy praktycznie przeniesione na składających wniosek.
EnglishParticular attention must be paid to vulnerable asylum applicants.
Uwagę trzeba zwracać zwłaszcza na wnioskodawców wymagających szczególnej troski.
EnglishThe applicants have begun to draw up their projects and to learn the rules of the fund.
Wnioskodawcy rozpoczęli przygotowywanie swoich projektów i zaczęli się uczyć zasad funduszu.
EnglishI would like to ask Commissioner Barrot what the implications are going to be for visa applicants.
Chciałabym zapytać komisarza Barrota, jakie będą konsekwencje dla wniosków wizowych.
EnglishWe want to make life easier and simpler, not just for Member States but for applicants as well.
Chcemy ułatwić i uprościć życie nie tylko państwom członkowskim, ale również wnioskodawcom.
EnglishIt is correct to say that the applicants are still awaiting the new decisions by the Commission.
To prawda, że wnioskodawcy wciąż oczekują na nowe decyzje Komisji.
Englishstandards concerning the conditions for the reception of applicants for asylum or subsidiary protection;
normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl lub o ochronę dodatkową,
EnglishI believe it is wrong to pass this charge on to the applicants.
Uważam, że nie należy przenosić tej opłaty na wnioskodawców.
EnglishThe current system should be replaced by a system which inspires more confidence in applicants.
Obecny system powinien zostać zastąpiony systemem, w którym większą ufność pokłada się w uczestnikach.
EnglishQuestion 2 - The Applicant´s justification of the selected pooling of stages is not acceptable.
Pytanie 2 - Przedstawione przez wnioskodawcę uzasadnienie wybranych zbiorów etapów jest niedopuszczalne.
EnglishNevertheless, the standard visa fee of EUR 60 does not apply to Ukrainian visa applicants.
Mimo to standardowa opłata wizowa w wysokości 60 euro nie ma zastosowania do Ukraińców składających wnioski wizowe.
EnglishThis is causing shopping-around by applicants and pass-the-parcel by states.
Jest to przyczyną ciągłego rozglądania się wnioskodawców, niczym w sklepie, i przekazywania sobie wnioskodawców przez państwa.
EnglishIn fact, it is formulated in such a manner that the directive would lend itself to easy abuse on the part of applicants.
W istocie sformułowano go w ten sposób, że dyrektywa ta otwierałaby wnioskodawcom furtkę do nadużyć.
EnglishFurthermore, a common question in job interviews is whether applicants intend to marry or have children.
Ponadto częstym pytaniem podczas rozmów kwalifikacyjnych jest, czy kandydatki zamierzają wyjść za mąż lub mieć dzieci.
EnglishAll the practical information and explanations to the applicants are available only in these three languages.
Wszystkie informacje praktyczne oraz wyjaśnienia dla wnioskodawców są więc dostępne wyłącznie w tych trzech językach.
EnglishAs a rule, applicants must contact the Member State in which their main destination is located.
Przyjmuje się zasadę, że osoby ubiegające się o wizy muszą kontaktować się z państwem członkowskim będącym miejscem docelowym podróży.
EnglishApplicants are people in difficulty for whom the benefit is generally the only source of income.
Osoby wnioskujące o przyznanie świadczeń to z reguły osoby przeżywające trudności, dla których świadczenie jest jedynym źródłem dochodu.
EnglishVerifications of photos for passports for first-time applicants can be carried out at so-called 'acceptable facilities'.
W przypadku osób składających wnioski paszportowe po raz pierwszy sprawdzenia zdjęć można dokonać w tzw. "dopuszczalnych urzędach”.
EnglishWe cannot expect visa applicants to bear the financial burden of the additional requirements of the European Union.
Nie możemy oczekiwać, aby osoby składające wniosek o wydanie wizy ponosiły ciężary finansowe wynikające z dodatkowych wymogów Unii Europejskiej.

Synonimy (angielski) dla "applicability":

applicability
applicator
English
applicant
English