EN

applicant {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
In order to find true talent, the most capable performers and deserving applicants, women must be given equal status with men in the same fields.
Jeżeli chcemy odnaleźć prawdziwy talent, najzdolniejszych wykonawców i obiecujących kandydatów, musimy zapewnić kobietom ten sam status, jaki w danych dziedzinach mają mężczyźni.
Therefore, those who point the finger at the applicants for accession to the eurozone should take care not to cast the first stone.
Dlatego ci, którzy pokazują palcem na kandydatów do przystąpienia do strefy euro, powinni pamiętać, żeby to nie oni pierwsi rzucili kamieniem.
Concerning the average open competition or 'concours', there are approximately 42 serious applicants - not to mention other applicants - to each published post.
Biorąc pod uwagę średnią otwartą konkurencję lub otwarty konkurs, na każde stanowisko zgłasza się około 42 poważnych kandydatów - nie wspominając o innych kandydatach.
Despite the Commission's assurance, the principle of fair competition might be difficult to adhere to when the applicant is someone's 'own baby'.
Pomimo zapewnień Komisji, być trudno będzie przestrzegać zasad uczciwego współzawodnictwa, kiedy zgłaszający się jest czyimś "własnym dzieckiem”.
The Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market.
Postanowienia omawianej dyrektywy pozwalają państwom członkowskim na określenie czasu, w którym ubiegający się o status uchodźcy nie może mieć dostępu do rynku pracy.
applicant (też: subscriber)
2. Prawo
There is no reason at the moment for us to do this, as the project applicants are given sufficient scope to be able to react appropriately themselves to the specific needs of the labour market.
W chwili obecnej nie ma powodu, żebyśmy to zrobili, ponieważ wnioskodawcy projektów mają dość swobody, aby właściwie reagować na określone potrzeby rynku pracy.
The applicant was requested to provide the following information:
Wnioskodawca został poproszony o dostarczenie następujących informacji:
The applicant provided bibliographical data from a number of studies.
Wnioskodawca przedstawił dane bibliograficzne dotyczące szeregu badań.
The applicant does not provide a formal justification for exemption of Phase II.
Wnioskodawca nie przedstawił formalnego uzasadnienia pominięcia fazy II.

Przykłady użycia - "applicant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Applicant has committed to provide data from an on-going COG study AALL0434.
Wnioskodawca zobowiązał się do dostarczenia danych z trwającego badania COG AALL0434.
EnglishIn conclusion, the questions have been addressed satisfactorily by the applicant.
Podsumowując, kwestie te zostały skutecznie rozwiązane przez wnioskodawcę.
EnglishThe CHMP reviewed the death narratives and agreed with the Applicant conclusions.
CHMP dokonał przeglądu opisów zgonów i zgodził się z opinią wnioskodawcy.
EnglishThe applicant does not provide a formal justification for exemption of Phase II.
Wnioskodawca nie przedstawił formalnego uzasadnienia pominięcia fazy II.
EnglishThe SPC, labelling and package leaflet proposed by the applicant has been assessed based on
ChPL, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta zaproponowane przez wnioskodawcę
EnglishThe applicant is obliged to work with 27 separate national legal systems.
Wnioskodawca musi zmierzyć się z różnymi porządkami prawnymi w 27 krajach.
EnglishThe Applicant provided written explanations on 30 November 2007 and on 3 March 2008.
Wnioskodawca przekazał pisemne wyjaśnienia w dniach 30 listopada 2007 r. i 3 marca 2008 r.
EnglishConclusion of the assessment of the Applicant response to the List of Outstanding Issues
Wnioski z oceny odpowiedzi wnioskodawcy na listę nierozwiązanych problemów
EnglishThe applicant presented efficacy data of Phase III study in spasmodic torticollis.
Wnioskodawca przedstawił dane dotyczące skuteczności z badania fazy III w kurczowym kręczu szyi.
EnglishIn conclusion, the CHMP considered that the Applicant had answered the questions adequately.
Podsumowując, CHMP uznał, że wnioskodawca właściwie odniósł się do sformułowanych pytań.
Englishand provided that the Applicant fulfils the conditions to the Marketing Authorisation as listed in
pod warunkiem, że wnioskodawca spełni warunki pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
EnglishThe applicant presented data on experimental models from the scientific literature.
Wnioskodawca przedstawił dane dotyczące modeli eksperymentalnych pochodzące z literatury naukowej.
EnglishDuring the referral procedure the Applicant/ Marketing Authorisation Holder was requested to submit:
Podczas procedury przekazania od podmiotu odpowiedzialnego zażądano przedłożenia:
EnglishThe applicant provided bibliographical data from a number of studies.
Wnioskodawca przedstawił dane bibliograficzne dotyczące szeregu badań.
EnglishRisk Management Plan No description of Risk Management Plan has been provided by the applicant.
System zarządzania ryzykiem Wnioskodawca nie przedstawił systemu zarządzania ryzykiem.
EnglishA List of Questions was adopted by CVMP and sent to the applicant on 12 December 2007.
CVMP opracował listę pytań, która została przesłana do wnioskodawcy w dniu 12 grudnia 2007 roku.
EnglishDecisions must be taken on the performance of the applicant country.
Decyzje należy podejmować na podstawie wyników kraju wnioskującego o przystąpienie do Unii.
Englishthe responses provided by the Applicant, in particular the additional clinical data submitted during
odpowiedzi uzyskane od wnioskodawcy, a zwłaszcza dodatkowe wyniki badań klinicznych
EnglishThe Applicant has given a full discussion on statistical analyses conducted for the pivotal trial.
Wnioskodawca szczegółowo omówił analizy statystyczne przeprowadzone w głównym badaniu.
EnglishThe applicant was requested to provide the following information:
Wnioskodawca został poproszony o dostarczenie następujących informacji:

Synonimy (angielski) dla "applicant":

applicant
English
applicability
applicator
English