EN

applicability {rzeczownik}

volume_up
applicability
. - A number of cases coming before the Community courts have confirmed applicability of EC rules to the sports sector.
-Szereg spraw rozpatrywanych przez trybunały wspólnotowe potwierdziło stosowalność zasad KE do sektora sportu.
Notwithstanding the MAH proposals, the CHMP considered that the applicability of the MAH proposals need to be substantiated by data, which validity needs to be determined.
Pomimo propozycji MAH, CHMP uznał, że stosowalność propozycji MAH musi być poparta danymi, których wiarygodność należy określić.

Przykłady użycia - "applicability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe applicability of the following question of the VICH GL6 was considered:
Rozważono możliwość zastosowania następującego pytania z wytycznych VICH GL6:
EnglishExtending the applicability of Rule 139 of Parliament's Rules of Procedure until the end of the seventh parliamentary term (
Przedłużenie stosowania art. 139 Regulaminu Parlamentu do końca siódmej kadencji (
EnglishAll in all, I welcome the introduction, in that connection, of specific conditions governing the applicability of the derogation.
Ogólnie popieram wprowadzenie w związku z tym szczególnych warunków regulujących stosowanie odstępstwa.
EnglishApplicability of the transitional provisions
English. - A number of cases coming before the Community courts have confirmed applicability of EC rules to the sports sector.
komisarz. -Szereg spraw rozpatrywanych przez trybunały wspólnotowe potwierdziło stosowalność zasad KE do sektora sportu.
EnglishIt is essential that Parliament's powers as regards control over the applicability of strategic decisions and development aid be preserved.
Niezbędne jest zachowanie uprawnień Parlamentu w zakresie kontroli nad stosowaniem decyzji strategicznych i pomocy rozwojowej.
EnglishHowever, he does have some legal reservations about the applicability of the enhanced cooperation procedure in this specific case.
Ma on niemniej jednak pewne zastrzeżenia natury prawnej dotyczącej zastosowania procedury wzmocnionej współpracy w tym konkretnym przypadku.
EnglishThe source of unification is the applicability of international law, in particular, with regard to human rights, throughout the world.
Źródłem jednoczącej siły jest możliwość stosowania międzynarodowych przepisów, w szczególności dotyczących praw człowieka, na całym świecie.
EnglishThe right not to be discriminated against is a fundamental right which has never been questioned in terms of its applicability to EU citizens.
Prawo do niedyskryminacji jest podstawowym prawem, które nigdy nie zostało zakwestionowane jeśli chodzi o jego zastosowanie wobec obywateli UE.
EnglishThis opinion consisted of a small number of suggestions aiming to complement Mrs Ramos's report and enhance its effectiveness and applicability.
Opinia ta składa się z kilku wskazówek, które mają na celu uzupełnienie sprawozdania pani Ramos oraz poprawę jego skuteczności i zastosowania.
English This Section shall be without prejudice to the applicability of restrictions on the right of establishment which are compatible with the Constitution.3.
    Niniejsza sekcja nie przesądza o możliwości stosowania ograniczeń w dziedzinie prawa przedsiębiorczości zgodnych z Konstytucją.3.
EnglishNotwithstanding the MAH proposals, the CHMP considered that the applicability of the MAH proposals need to be substantiated by data, which validity needs to be determined.
Pomimo propozycji MAH, CHMP uznał, że stosowalność propozycji MAH musi być poparta danymi, których wiarygodność należy określić.
EnglishThese proposals will be analysed by scientists for their validity and, above all, for their transparency and possible Community-wide applicability.
Propozycje te zostaną przeanalizowane przez naukowców w kategoriach ich zasadności oraz, przede wszystkim, przejrzystości i możliwości zastosowania w całej Wspólnocie.
EnglishThe study confirmed the applicability of anterior lumbar spine fusion using InductOs via laparoscopic surgical implantation techniques.
Badanie potwierdziło możliwość wykonywania przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego z użyciem produktu InductOs, przy zastosowaniu operacyjnej, laparoskopowej techniki implantacji.
EnglishI voted in favour of the Bureau's proposal for a decision extending the applicability of Rule 139 of Parliament's Rules of Procedure until the end of the seventh parliamentary term.
Głosowałem za przyjęciem wniosku Prezydium dotyczącego decyzji przedłużającej obowiązywanie art. 139 Regulaminu Parlamentu do końca siódmej kadencji.

Synonimy (angielski) dla "applicability":

applicability
applicator
English
applicant
English