"to applaud" po polsku

EN

"to applaud" - polskie tłumaczenie

EN

to applaud [applauded|applauded] {czasownik}

volume_up
to applaud (też: to clap in approval)
It is moving in the right direction and we should applaud that.
Zmierza ona we właściwym kierunku i powinniśmy temu przyklasnąć.
Therefore, we cannot help but applaud the positive result achieved today in safeguarding European production.
Dlatego możemy tylko przyklasnąć pozytywnemu wynikowi osiągniętemu dziś w dziedzinie zabezpieczenia produkcji europejskiej.
In actual fact, the two things go together, and I must applaud what some of you have said to that effect.
W rzeczywistości obie te kwestie współistnieją obok siebie i muszę przyklasnąć wypowiedziom niektórych przedmówców potwierdzających to.
And if they did they probably wouldn't applaud.
Inaczej pewnie by nie klaskali.
Widzę, że klaszcze.
The experiment is -- and I notice, by the way, that when you applauded, that you did it in a typical North American way, that is, you were raucous and incoherent.
Przy okazji zwrócę uwagę, że wasze oklaski były typowe dla USA, tzn. były hałaśliwe i niespójne, zdezorganizowane. ~~~ Przez myśl wam nie przeszło synchroniczne klaskanie.
Powinniśmy je oklaskiwać.
to applaud (też: to give it up)
to applaud

Przykłady użycia - "to applaud" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI applaud that decision and I think that we need to do this for every commodity.
Przyklaskuję tej decyzji i sądzę, że powinno to dotyczyć wszystkich towarów.
EnglishHere I must return to the Tripartite and applaud the role of both social partners.
Muszę wrócić do kwestii trójstronności i pochwalić rolę obu partnerów społecznych.
EnglishSome people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
Niektórzy krytykują, inni zaś przyklaskują; niektórzy potępiają, inni zachęcają.
EnglishI would rather stand for what I think is right than to applaud that which is wrong.
Będę opowiadał się za tym, co uważam za słuszne, a nie przyklaskiwał temu, co jest błędne.
EnglishI applaud the decision of the rapporteur, Hoang Ngoc, to withdraw his name from it.
Popieram decyzję sprawozdawcy, pana Hoang Ngoca, o wycofaniu ze sprawozdania swojego podpisu.
EnglishYes, let us applaud the Czech Senate all the way from Strasbourg to Prague.
Tak, podziękujmy oklaskami w Strasburgu czeskiemu senatowi w Pradze.
EnglishI applaud the rapporteur for his work and am voting in favour of this.
Chciałbym pochwalić sprawozdawczynię za jej pracę i głosuję za przyjęciem sprawozdania.
EnglishI applaud the various measures relating to standards and biological species.
Popieram rozmaite środki dotyczące norm i gatunków biologicznych.
EnglishThe Greek Government has taken some measures, some courageous measures that I applaud.
Rząd grecki przyjął pewne instrumenty; niektóre z nich są bardzo odważne i te gorąco popieram.
EnglishIn this sense I applaud the reference to the issue of Eurosecurities (Eurobonds).
W tym aspekcie cieszy mnie odniesienie do emisji papierów wartościowych strefy euro (euroobligacji).
EnglishHowever, this does not mean that we agree with or applaud the whole content of the Green Paper.
Nie oznacza to jednak, że zgadzamy się z całą treścią zielonej księgi lub ją popieramy.
English(NL) Mr President, ladies and gentlemen, I have one minute to applaud the Belgian Presidency.
(NL) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Mam minutę, by pochwalić prezydencję belgijską.
EnglishI applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Wyrażam aprobatę dla wysiłków podjętych przez ten kraj, by dostosować się do standardów europejskich.
EnglishI applaud the work that has been done, but we do need to exercise careful supervision.
Doceniam wykonaną pracę, ale musimy zachować uważną kontrolę.
English(EL) Mr President, I applaud my fellow Members who have shown such sensitivity on the issue of smoking.
(EL) Panie przewodniczący! Gratuluję posłom niezwykłego wyczucia w temacie palenia.
EnglishI applaud the huge majority behind the joint resolution.
Pochwalam fakt, że wspólną rezolucję przyjęto zdecydowaną większością głosów.
EnglishAt this moment we must of course applaud the 7 states that have ratified the convention.
Obecnie powinniśmy oczywiście także pochwalić te siedem państw, które ratyfikowały już tę konwencję.
EnglishLet's applaud Philips -- (Applause) -- for this gesture for humanity.
Brawo dla Philipsa... (Brawa)...za taki gest dla ludzkości.
EnglishIn this respect I applaud and willingly welcome the Commission's proposal.
W tym względzie, z radością popieram wniosek Komisji.
EnglishI really applaud the SETI efforts, but we have not heard anything yet.
Doceniam wysiłki SETI, ale na razie nic nie usłyszeliśmy.