EN

appeasement {rzeczownik}

volume_up
2. Historia
This policy of appeasement is lethal, not only for the interests of the Iranian people, but also for everyone who wants peace.
Polityka ustępstw jest niezwykle groźna, nie tylko dla interesów Irańczyków, ale także dla każdego, kto pragnie pokoju.
The rapporteur highlights the weakness of the EU's policy towards the Burmese junta, a weakness that is tantamount to appeasement.
Sprawozdawczyni podkreśla słabość polityki UE wobec junty w Birmie, słabość, która jest równoznaczna z polityką ustępstw.

Przykłady użycia - "appeasement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAppeasement only whets the appetite - the insatiable appetite - of terrorists.
Próby ugłaskania zwiększają tylko apetyty terrorystów. A te są wiecznie niezaspokojone.
EnglishWe are only bolstering the Mullahs when we continue this policy of appeasement.
Kontynuują tę politykę ustępstw, sprawiamy tylko przyjemność mułłom.
EnglishInstead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
Zamiast popierać politykę ustępstw, powinniśmy udzielać wsparcia dla legalnej opozycji w Iranie.
EnglishReturning to business as usual before Moscow fully complies with its commitments is close to appeasement.
Przywrócenie normalnych stosunków, zanim Moskwa w pełni wypełni swoje zobowiązania, przypomina politykę ustępstw.
EnglishThe term frozen has a notion of appeasement.
Określenie "zażegnany” sugerowałoby uspokojenie.
EnglishWhat has our policy of appeasement achieved?
Co osiągnęliśmy poprzez naszą politykę ustępstw?
EnglishBut we follow a policy of appeasement in the EU.
EnglishThis policy of appeasement is lethal, not only for the interests of the Iranian people, but also for everyone who wants peace.
Polityka ustępstw jest niezwykle groźna, nie tylko dla interesów Irańczyków, ale także dla każdego, kto pragnie pokoju.
EnglishNo more talk; no more appeasement.
EnglishThe rapporteur highlights the weakness of the EU's policy towards the Burmese junta, a weakness that is tantamount to appeasement.
Sprawozdawczyni podkreśla słabość polityki UE wobec junty w Birmie, słabość, która jest równoznaczna z polityką ustępstw.
EnglishThe European Union is in danger of being inclined to follow a line of appeasement with this dictatorship, as it did with Cuba.
Istnieje niebezpieczeństwo, że Unia Europejska podąży w kierunku ustępstw wobec tej dyktatury, jak zrobiła to w przypadku Kuby.
EnglishWe need an independent debate in the presence of all parties, so as to avoid potential conflicts of interest and promote appeasement.
Potrzebna jest nam niezależna debata w obecności wszystkich stron, tak aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów i promować ustępstwa.
EnglishThat war was immediately preceded by a secret pact between the Soviet Union and Germany, and by the policy of appeasement adopted by the countries of Western Europe.
Bezpośrednio poprzedziło ją tajne porozumienie sowiecko-niemieckie, ale także ugodowa polityka państw Europy Zachodniej.
EnglishThis was an act of appeasement to a Dark Age ideology and it seems that we do not quite have the free movement of ideas across European Union borders.
Było to ustępstwo wobec średniowiecznych poglądów i wygląda na to, że między krajami Unii Europejskiej nie do końca mamy swobodny przepływ idei.
English(FR) Madam President, I would like to thank the Commissioner, who has clearly shown himself this evening to be on the side of appeasement.
(FR) Pani Przewodnicząca! Chciałabym podziękować panu komisarzowi, który dzisiejszego wieczora wyraźnie dał do zrozumienia, że jest zwolennikiem łagodzenia konfliktu.
EnglishHe shows how détente degenerates into appeasement, into a realpolitik that recognises only economic interests and kowtows before the so-called facts.
Pokazuje, jak polityka odprężenia przechodzi w politykę ustępstw, w realpolitik, w której liczą się tylko interesy gospodarcze i dostosowywanie się do faktycznej sytuacji.
EnglishTherefore it is high time to abandon the de facto policy of appeasement and concentrate on a joint EU response to possible nuclear blackmail or an ultimatum by Iran.
Dlatego nadszedł najwyższy czas, aby porzucić politykę ustępstw oraz skoncentrować się na wspólnej reakcji UE na możliwy szantaż nuklearny lub ultimatum ze strony Iranu.

Synonimy (angielski) dla "appeasement":

appeasement
English