EN

appearances {liczba mnoga}

volume_up
appearances (też: pretence, pretense, window dressing)
volume_up
pozory {niemęskoos.}
It was important to keep up appearances and not give European citizens the impression that the structures of a federal state were being put in place.
Sprawą o zasadniczym znaczeniu było zachować pozory i nie wzbudzać u europejskich obywateli wrażenia, że wprowadza się struktury państwa federalnego.

Przykłady użycia - "appearances" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Nie jest to zbyteczna ambicja polityczna, ani działanie na pokaz.
EnglishDuring the announcement of candidacies there was not even an attempt to keep up appearances.
Przy zgłoszeniu kandydatur nawet nie próbowano zachować pozorów.
EnglishSo far, support has been given for media appearances by Afghan women standing for parliament.
3. Póki co wspierano wystąpienia medialne afgańskich kobiet opowiadających się za zwołaniem parlamentu.
EnglishIt wouldn't be a matter of just opinion or just appearances.
EnglishTo all appearances, there are two conflicting reports, but they do belong together and prove that there are many sides to the crisis.
Na pozór są to dwie różne wiadomości, ale stanowią one całość i dowodzą, że jest wiele aspektów kryzysu.
EnglishDespite many appearances, the country is still internally unstable, and democracy most certainly cannot be said to have 'taken root'.
Pomimo wielu pozorów kraj ten nadal jest niestabilny wewnętrznie, a demokracji z całą pewnością nie można uznać za "dobrze zakorzenioną”.
EnglishThat was disastrous for employment and the environment, and, despite appearances, it is disastrous in the long term for consumer health.
Miało to katastrofalne skutki dla zatrudnienia i środowiska, a ponadto wbrew pozorom w długim okresie ma także katastrofalne skutki dla zdrowia konsumentów.
EnglishIt was important to keep up appearances and not give European citizens the impression that the structures of a federal state were being put in place.
Sprawą o zasadniczym znaczeniu było zachować pozory i nie wzbudzać u europejskich obywateli wrażenia, że wprowadza się struktury państwa federalnego.
EnglishI would like the Commissioner to investigate the situation, because to all appearances, neither the national regulator nor the government seems able to do so.
Chciałbym, aby pani komisarz zbadała tę sytuację, ponieważ wygląda na to, że ani krajowy organ regulacyjny ani rząd nie są w stanie tego zrobić.
EnglishIn this context, also, Mr Erdoğan's appearances in Germany, where he called on the Turks in Germany to un-integrate, must be viewed in a critical light.
W związku z tym również krytycznie należy patrzeć na wystąpienia premiera Erdoğana w Niemczech, gdzie wezwał Turków żyjących w Niemczech do odwrotu od integracji.
EnglishAnd as for the likeness of their faces, they were the faces which I saw by the river Chebar, their appearances and themselves; they went every one straight forward.
A podobieństwo twarzy ich było jako twarzy, którem widział u rzeki Chebar; także i oblicze ich takież było, i oni sami; każdy z nich prosto ku swej stronie chodził.
EnglishYou have succeeded in dressing up as European policy the different, or even conflicting, policies of Mr Brown, Mrs Merkel and others, but appearances can be deceptive.
Udało się panu nazwać mianem polityki europejskiej odmienne, czasem nawet sprzeczne polityki premiera Browna, kanclerz Merkel i innych, lecz powierzchowność bywa złudna.
EnglishBut, while I know that I may not look like the typical TED-izen, as you would say, I do like to make the point that we in global society, we are never as different as the appearances may suggest.
Chociaż nie wyglądam na typową obywatelkę, lubię podkreślać, że w skali globalnego społeczeństwa, mimo różnic w wyglądzie, tak bardzo się między sobą nie różnimy.

Synonimy (angielski) dla "appearance":

appearance