"to appear to be" po polsku

EN

"to appear to be" - polskie tłumaczenie

EN

to appear to be {czasownik}

volume_up
to appear to be (też: to appear)

Przykłady użycia - "to appear to be" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHow does the proposal appear in the context of the development cooperation policies?
Jak prezentuje się ów projekt w kontekście polityki współpracy na rzecz rozwoju?
EnglishThe phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Określenie "młodzi ludzie” nie pojawia się ani razu w tych ogólnych wytycznych.
EnglishIt may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Może to wyglądać, jak gdybyśmy prosili Radę i państwa członkowskie o przysługę.
EnglishLABELLING lon ge ra uth ori sed PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING
do pu sz cz en ie do ob ro tu INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
EnglishIt rightly demands that this contribution should appear in national accounts.
Słusznie domagamy się w nim uwzględnienia jego wkładu do rachunku narodowego.
EnglishAnd then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
" Potem po 20 minutach na ekranach zaczęły się pojawiać trójkąty prostokątne.
EnglishIt would appear, however, that some people need to hear this message again.
Może się jednak wydawać, że niektórzy muszą usłyszeć to przesłanie jeszcze raz.
EnglishThe reconstituted vaccine will appear more turbid than the solvent alone.
Odtworzona szczepionka będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.
EnglishDose adjustment of Mycophenolate mofetil Teva does not appear to be necessary.
Wydaje się, że nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu Mycophenolate mofetil Teva.
EnglishHowever, the other countries do not appear to be prepared to follow suit.
Jednakże pozostałe kraje nie wydają się gotowe do skorzystania z tego przykładu.
EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
Ta dyrektywa ramowa pojawi się gdzieś pomiędzy jesienią 2010 roku a wiosną 2011 roku.
EnglishNo icon will appear if you only have one user associated with the browser.
Jeśli w przeglądarce jest tylko jeden profil użytkownika, ikona jest niewidoczna.
EnglishA technical problem caused my amendments to appear in such a special way.
Przepraszam. Moje poprawki wyglądają w taki sposób z powodu usterki technicznej.
EnglishIt often seems as if they are just words which do not appear to have a lot of content.
Często wydaje się, że są to tylko słowa, które nie zawierają zbyt wiele treści.
EnglishThere are, however, two points that appear to be absolutely fundamental to me.
Jednakże, dwa punkty wydają mi się mieć bezwzględnie zasadnicze znaczenie.
EnglishThen from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Następnie około 600 do 800 milionów lat temu, pojawiły się wielokomórkowe organizmy.
EnglishIt would appear from the current debate that the CO2 debate is the most important issue.
Z obecnej debaty wynikałoby się, że dyskusja nad kwestią CO2 jest najważniejsza.
English12/ 19 PARTICULARS TO APPEAR ON THE IMMEDIATE PACKAGE { 100, 200, 500 ml bottles }
12/ 19 INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM { butelki 100, 200, 500 ml }
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w lewym panelu strony oraz w postaci ikon na mapie.
EnglishThe Commission would be well advised not even to appear to be attempting to do this.
Byłoby wskazane, żeby Komisja nawet nie sprawiała wrażenia, że takie próby podejmuje.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to appear to be"

to spójnik
to przyimek
Polish
to claim to be
meant to be
to be cut out to be czasownik
to tend to be czasownik
we were not meant to be