EN

to appear [appeared|appeared] {czasownik}

volume_up
to appear
The figures that are circulating might appear attractive.
Przedstawiane dane liczbowe mogą wydawać się atrakcyjne.
These steps, whilst they might appear relatively minor to some, are significant in the Belarusian context.
Te kroki, chociaż niektórym wydawać się mogą stosunkowo mało znaczące, są ważne w kontekście białoruskim.
We must appear united if we want to pursue common goals, and he was right to point this out.
Musimy wydawać się zjednoczeni, jeśli chcemy dążyć do osiągnięcia wspólnych celów i on miał rację, zauważając to.
A drop of insulin should appear at the needle tip.
Na końcu igły musi pojawić się kropla insuliny.
Digestive alterations by intestinal dysbiosis may appear in very long-term treatments.
W przypadkach bardzo długiego leczenia mogą pojawić się zaburzenia trawienne spowodowane przez dysbakteriozę jelitową.
The content you share and publish publicly online may appear in the search results of others.
Treści udostępniane i publikowane publicznie online mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania innych osób.
to appear
After accidental intramuscular injection, hypoglycaemia may appear.
Po przypadkowym podaniu domięśniowym może wystąpić hipoglikemia.
These symptoms may appear as early as after the first dose of Ketek.
Powyższe objawy mogą wystąpić już po pierwszej dawce leku Ketek.
These symptoms may appear as early as after the first dose of Levviax. i dic
do mogą wystąpić już po pierwszej dawce leku Levviax.
It may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Może to wyglądać, jak gdybyśmy prosili Radę i państwa członkowskie o przysługę.
Although some links may appear to contain 'googlemail.com,'
Chociaż niektóre linki mogą wyglądać na zawierające fragment „googlemail.com”,
A technical problem caused my amendments to appear in such a special way.
Przepraszam. Moje poprawki wyglądają w taki sposób z powodu usterki technicznej.
Even after you verify, information you don't provide may appear on your business' Place Page.
Nawet po dokonaniu weryfikacji na stronie miejsca Twojej firmy mogą pojawiać się informacje pochodzące z innych źródeł.
Secondly, I note that there are, in fact, hairline cracks beginning to appear in the regime, specifically in religious circles.
Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o reżim irański, a zwłaszcza o środowisko duchownych, zaczynają pojawiać się cienkie rysy.
Content removed using the URL removal tool will not appear in search results for a minimum of 90 days or until the removal request is canceled, whichever happens first.
Materiały usunięte przy użyciu narzędzia do usuwania adresów URL nie będą pojawiać się w wynikach wyszukiwania przez co najmniej 90 dni.
to appear
to appear (też: to appear to be)
to appear
The solution appears as a colourless to slightly pink, hazy solution.
Roztwór powinien mieć wygląd od bezbarwnego do lekkoróżowego, nieprzejrzystego roztworu.
Reconstituting PegIntron powder for injection Before reconstitution, PegIntron may appear either as a white, tablet-shaped solid that is whole or in pieces, or as a white powder.
Rozpuszczanie leku PegIntron proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Przed rozpuszczeniem lek może mieć wygląd białej masy o kształcie tabletki (całej lub pokruszonej) lub białego proszku.
Reconstituting ViraferonPeg powder for injection Before reconstitution, ViraferonPeg may appear either as a white, tablet-shaped solid that is whole or in pieces, or as a white powder.
Rozpuszczanie leku ViraferonPeg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Przed rozpuszczeniem lek może mieć wygląd białej masy o kształcie tabletki (całej lub pokruszonej) lub białego proszku.
to appear
volume_up
objawiać się {czas. zwr. ndk} (czymś)
to appear (też: to figure, to feature)
In this case, the link may appear as a 404 (Not Found) error in the Crawl Errors feature in Webmaster Tools.
Taki link może wtedy figurować jako błąd 404 (Not Found) w sekcji Błędu indeksowania w Narzędziach dla webmasterów.
They no not appear in any registers, they are at risk of being exploited, and they are at the mercy of their employers.
Nie figurują w żadnych rejestrach, narażeni są na ryzyko wykorzystania i są na łasce swoich pracodawców.
The two most important things in any company do not appear in its balance sheet: its reputation and its people.
Dwie najważniejsze dla każdej firmy sprawy nie figurują w jej księgach rachunkowych: jej reputacja i jej ludzie.
I have no doubt that you wish to appear - to paraphrase Dominique de Villepin - in this 'temple' of the European Parliament - as a 'guardian of an ideal and a guardian of a conscience'.
Nie wątpię, że chce pan sprawiać wrażenie - parafrazując Dominique de Villepina - w tej 'świątyni' Parlamentu Europejskiego - 'strażnika ideałów i strażnika sumienia'.
to appear (też: to come along)
to appear
to appear

Przykłady użycia - "to appear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHow does the proposal appear in the context of the development cooperation policies?
Jak prezentuje się ów projekt w kontekście polityki współpracy na rzecz rozwoju?
EnglishThe phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Określenie "młodzi ludzie” nie pojawia się ani razu w tych ogólnych wytycznych.
EnglishIt may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Może to wyglądać, jak gdybyśmy prosili Radę i państwa członkowskie o przysługę.
EnglishLABELLING lon ge ra uth ori sed PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING
do pu sz cz en ie do ob ro tu INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
EnglishIt rightly demands that this contribution should appear in national accounts.
Słusznie domagamy się w nim uwzględnienia jego wkładu do rachunku narodowego.
EnglishAnd then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
" Potem po 20 minutach na ekranach zaczęły się pojawiać trójkąty prostokątne.
EnglishIt would appear, however, that some people need to hear this message again.
Może się jednak wydawać, że niektórzy muszą usłyszeć to przesłanie jeszcze raz.
EnglishThe reconstituted vaccine will appear more turbid than the solvent alone.
Odtworzona szczepionka będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.
EnglishDose adjustment of Mycophenolate mofetil Teva does not appear to be necessary.
Wydaje się, że nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu Mycophenolate mofetil Teva.
EnglishHowever, the other countries do not appear to be prepared to follow suit.
Jednakże pozostałe kraje nie wydają się gotowe do skorzystania z tego przykładu.
EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
Ta dyrektywa ramowa pojawi się gdzieś pomiędzy jesienią 2010 roku a wiosną 2011 roku.
EnglishNo icon will appear if you only have one user associated with the browser.
Jeśli w przeglądarce jest tylko jeden profil użytkownika, ikona jest niewidoczna.
EnglishA technical problem caused my amendments to appear in such a special way.
Przepraszam. Moje poprawki wyglądają w taki sposób z powodu usterki technicznej.
EnglishIt often seems as if they are just words which do not appear to have a lot of content.
Często wydaje się, że są to tylko słowa, które nie zawierają zbyt wiele treści.
EnglishThere are, however, two points that appear to be absolutely fundamental to me.
Jednakże, dwa punkty wydają mi się mieć bezwzględnie zasadnicze znaczenie.
EnglishThen from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Następnie około 600 do 800 milionów lat temu, pojawiły się wielokomórkowe organizmy.
EnglishIt would appear from the current debate that the CO2 debate is the most important issue.
Z obecnej debaty wynikałoby się, że dyskusja nad kwestią CO2 jest najważniejsza.
English12/ 19 PARTICULARS TO APPEAR ON THE IMMEDIATE PACKAGE { 100, 200, 500 ml bottles }
12/ 19 INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM { butelki 100, 200, 500 ml }
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w lewym panelu strony oraz w postaci ikon na mapie.
EnglishThe Commission would be well advised not even to appear to be attempting to do this.
Byłoby wskazane, żeby Komisja nawet nie sprawiała wrażenia, że takie próby podejmuje.

"appear genuinely" - polskie tłumaczenie

appear genuinely
Polish
  • pojawiają się autentycznie
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "appearance":

appearance