EN

appealing {przymiotnik}

volume_up
There's something very appealing about the exactitude of science that I really enjoy.
To jest coś bardzo interesujące - dokładność nauki, naprawdę to lubię.
Those are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Są to bardzo interesujące perspektywy, szczególnie w czasach pełnych napięć gospodarczych.
Ultimately, what Commissioner Šemeta is telling us, as well as Mr Gauzès, is that the tax is an appealing and very interesting idea, but that we cannot apply it on a European scale.
W końcu komisarz Semeta, podobnie jak poseł Gauzès, mówią nam, że podatek jest atrakcyjnym i bardzo interesującym pomysłem, ale że nie możemy go stosować na skalę europejską.
These easy ideas to complex questions are very appealing when you are emotionally vulnerable.
Te łatwe odpowiedzi na złożone pytania są bardzo atrakcyjne gdy jesteśmy podatnymi emocjonalnie.
I am not saying that that would be easy, but I do believe this to be a better way forward than making rhetorically appealing declarations.
Nie twierdzę, że będzie to łatwe, ale moim zdaniem jest to lepszy sposób na osiągnięcie postępu niż atrakcyjnie brzmiące deklaracje.
More than ever, therefore, Europe needs an appealing, new, future-oriented project which will inspire people with enthusiasm once again.
W związku z tym Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje atrakcyjnego, nowego projektu ukierunkowanego na przyszłość, który raz jeszcze natchnie obywateli entuzjazmem.

Przykłady użycia - "appealing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.
Dlatego też apeluję do Rady i państw członkowskich o postęp w tej kwestii.
EnglishBoth parties will have the option of appealing, which may take us into 2009.
Obie strony będą miały możliwość odwołania się, co może potrwać do 2009 roku.
EnglishOf course, we are appealing to all sides, to Georgia as well as Russia, for prudence.
Oczywiście apelujemy o rozwagę do wszystkich stron, zarówno do Gruzji, jak i Rosji.
EnglishHowever, these tasks are still much more appealing than a relapse into conflict.
Jednak zadania te są wciąż dużo atrakcyjniejsze niż powrót do konfliktu.
EnglishI am appealing to you on behalf of the people who are trying to produce the food.
Zwracam się do Pana w imieniu ludzi, którzy usiłują wytwarzać żywność.
EnglishThere's something very appealing about the exactitude of science that I really enjoy.
To jest coś bardzo interesujące - dokładność nauki, naprawdę to lubię.
EnglishThose are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Są to bardzo interesujące perspektywy, szczególnie w czasach pełnych napięć gospodarczych.
EnglishI am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
Apeluję do Komisji, o pomoc udzieloną w sposób pragmatyczny i pilny.
EnglishThere is not even any provision for appealing against such decisions.
Nie istnieją nawet przepisy umożliwiające złożenie apelacji przeciwko takim decyzjom.
EnglishMr Šefčovič, you said you are appealing to both sides for dialogue.
Panie komisarzu! Pan powiedział o tym, że apeluje pan do obu stron o dialog.
EnglishThe case went on for two years; I think he's still appealing the case.
Sprawa toczyła się dwa lata. ~~~ Sądzę, że on dalej się odwołuje.
EnglishAnd what makes this scenario particularly appealing to me is we could do it today.
A co sprawia, że ten scenariusz szczególnie przemawia do mnie jest to, że możemy go wykonać już dzisiaj.
EnglishThese easy ideas to complex questions are very appealing when you are emotionally vulnerable.
Te łatwe odpowiedzi na złożone pytania są bardzo atrakcyjne gdy jesteśmy podatnymi emocjonalnie.
EnglishI am therefore appealing to fellow Members to support the amendment in which this link is made.
Wzywam zatem moich kolegów posłów do poparcia poprawki, w której dokonuje się tego powiązania.
EnglishI am continually appealing for the Council to take the appropriate steps.
Nieustannie apeluję, żeby Rada podjęła odpowiednie kroki.
EnglishMr President, Baroness Ashton, you are appealing for calm.
Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Apeluje Pani o spokój.
EnglishThat is why we are appealing to the social partners also to come forward with a constructive proposal.
Dlatego też apelujemy do partnerów społecznych, aby również przedstawiali konstruktywne propozycje.
EnglishWe are appealing for the release of a hostage, because we do not agree with the idea that the end justifies the means.
Apelujemy o uwolnienie zakładnika, bo nie zgadzamy się z filozofią, że cel uświęca środki.
EnglishWe're bartering, trading, swapping, sharing, but they're being reinvented into dynamic and appealing forms.
Znów prowadzimy wymianę, dzielimy się, ale w zmienionej formie, bardziej dynamicznej i miłej dla oka.
EnglishSo using evolution in biology, and in inorganic biology, for me is quite appealing, quite exciting.
Zastosowanie ewolucji w biologii, i w biologii nieorganicznej, jest dla mnie całkiem obiecujące i ekscytujące.

"appealing alternative" - polskie tłumaczenie

volume_up
appealing alternative
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"appealing aspects" - polskie tłumaczenie

volume_up
appealing aspects
Polish
Więcej chevron_right

"appealing candidate" - polskie tłumaczenie

volume_up
appealing candidate
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "appealing":

appealing
appeal