"to appeal to" po polsku

EN

"to appeal to" - polskie tłumaczenie

EN

to appeal to {czasownik}

volume_up
to appeal to (też: to call upon, to plead)
As such, we must address an appeal to Brazil to respect this agreement.
Z tego względu musimy apelować do Brazylijczyków o jej respektowanie.
Do you really mean to appeal to the representatives of Tibet for that dialogue?
Czy pan naprawdę chce apelować do przedstawicieli Tybetu o ten dialog?
Small companies can already appeal for flexibility under the present rules.
Małe przedsiębiorstwa mogą już apelować o elastyczność na bazie obecnie obowiązujących zasad.
to appeal to (też: to call upon)
Finally, as 2009 will be a year of elections, I appeal to the Commission.
., chciałbym zaapelować do Komisji.
Appeal forcefully to President Karzai to take action and support him on this;
Zaapelować z mocą do prezydenta Karzai o podjęcie działań i wspierać go w ich realizacji;
I would therefore like to make an appeal for simplification.
Dlatego też pragnę zaapelować o jej uproszczenie.

Przykłady użycia - "to appeal to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI appeal to the new administration not to take this support entirely for granted.
Apeluję do nowej administracji, aby nie traktowała tego poparcia za rzecz oczywistą.
EnglishThis must hold appeal for Mr Mandelson, as Commissioner for External Trade.
Pana Mandelsona, jako komisarza ds. handlu zewnętrznego, może to nie interesować.
EnglishThis is not an appeal to postpone our actions in the field of public finances.
To nie jest apel o odroczenie naszych działań na polu finansów publicznych.
EnglishI think we should move in this direction, and I appeal to Mrs Ashton to do this.
Wydaje mi się, że należy iść w tym kierunku. Apeluję o to do Pani Ashton.
EnglishI appeal to everyone to abandon this blockade in the interests of Europe.
Apeluję do wszystkich o zaprzestanie stosowania tej blokady w interesie Europy.
EnglishWe appeal to Russia and to Georgia for stability, peace and security in this region.
Apelujemy do Rosji, do Gruzji o stabilizację, pokój i bezpieczeństwo w tym regionie.
EnglishI make this appeal to our sense of European responsibility and European solidarity.
Apeluję do naszego poczucia europejskiej odpowiedzialności i europejskiej solidarności.
EnglishDo you really mean to appeal to the representatives of Tibet for that dialogue?
Czy pan naprawdę chce apelować do przedstawicieli Tybetu o ten dialog?
EnglishThe Commission endorses the appeal by the rapporteur, Mr Vakalis, for better coordination.
Komisja popiera również apel sprawozdawcy, posła Vakalisa, o lepszą współpracę.
EnglishAgain I appeal for some type of rational approach, and at least some coherence.
Jeszcze raz apeluję o pewnego rodzaju racjonalne podejście, a przynajmniej jakąś zgodność.
EnglishThey are not responding any more to the unspoken appeal to historical responsibility.
Już nie reagują na niewypowiedziane apele o odpowiedzialność historyczną.
EnglishSurely - I appeal to you - we are not interested in just a temporary ceasefire.
Na pewno - i tu apeluję do pana - nie interesuje nas jedynie przejściowe zawieszenie broni.
EnglishI appeal to the Council of Ministers to follow the European Parliament's policy.
Zwracam się do Rady Ministrów, żeby postępowała zgodnie z polityką Parlamentu Europejskiego.
EnglishAppeal forcefully to President Karzai to take action and support him on this;
Zaapelować z mocą do prezydenta Karzai o podjęcie działań i wspierać go w ich realizacji;
EnglishMr President, I wanted to use the last two minutes to appeal to the Council.
Panie Przewodniczący! Chciałem wykorzystać dwie ostatnie minuty, by zwrócić się do Rady.
EnglishThis is my appeal to the Council and I greet and thank the rapporteur for her support.
Jest to mój apel do Rady i dziękuję pani sprawozdawczyni za jej wsparcie.
EnglishNor do I doubt that at the same time it will appeal for the release of Mrs Aung San Suu Kyi.
Nie wątpię także, że jednocześnie zaapeluje o uwolnienie pani Aung San Suu Kyi.
EnglishThe last person to appeal to have the Halki Seminary opened was President Barack Obama.
Ostatnią osobą, która apelowała o otwarcie tego seminarium był prezydent Barack Obama.
EnglishWe have heard the appeal that the Interim Transitional National Council made on 5 March.
Słyszeliśmy apel wydany 5 marca przez Tymczasową Przejściową Radę Narodową.
EnglishI appeal to Mr Brown to now change the terms of the debate inside the United Kingdom.
Apeluję do pana Browna, by zmienił warunki debaty prowadzonej w Zjednoczonym Królestwie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to appeal to"

to spójnik
to przyimek
Polish
appeal rzeczownik
to hold on to czasownik
to be up to czasownik
to live up to czasownik
to lead to czasownik