EN

apparently {przysłówek}

volume_up
Oczywiście, potrzebujemy dalszych analiz.
The answer, apparently, is to offer a vast catalogue of cultural, economic, technical developments and social engineering provision.
Odpowiedź polega oczywiście na przedstawieniu szerokiego katalogu wydarzeń z dziedziny kultury, gospodarki i techniki oraz inżynierii społecznej.
Of course that would be absurd, and nobody in the European Union would accept something like that, and yet apparently Turkey can do what it wants.
Oczywiście byłoby to absurdalne i nikt w Unii Europejskiej by tego nie zaakceptował, a jednak najwidoczniej Turcja może robić, co chce.
apparently (też: reportedly, reputedly, supposedly)
Apparently, there was a terrible fire and the old hospital burned down.
Podobno był jakiś straszny pożar i stary szpital spłonął.
But apparently he was a very nice dog and he always let the cat sleep in the dog bed.
Podobno był przemiłym psem i pozwalał kotom spać w swoim kojcu.
This accident was able to happen, and yet apparently all the environmental legislation was observed?
Ten wypadek mógł się wydarzyć, a jednak podobno przestrzega się całego dorobku prawnego z zakresu ochrony środowiska?
apparently
Apparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
Najwyraźniej połowa litewskich posłów myśli, że homoseksualizm jest perwersją.
Their crime, apparently, is the practising of their religion.
Przestępstwo, jakie popełnili, to najwyraźniej praktykowanie swojej religii.
Apparently, Member States which promote a free market are psychiatric cases.
Najwyraźniej państwa członkowskie, które promują wolny rynek, to przypadki psychiatryczne.
apparently
And it's apparently okay to marry a boy from Georgia, but not to have hair from Texas.
Widocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
And she had just been in the water...... for four hours, apparently.
I ona była w wodzie...... przez cztery godziny, widocznie.
Apparently, there's a rivalry between Mount and this guy Rulz.
Widocznie Mount i ten gość Rulz ze sobą rywalizowali.
apparently (też: most evidently)
The process, which is apparently still ongoing, started 12 years ago.
Proces ten, który najwidoczniej wciąż trwa, rozpoczął się 12 lat temu.
Apparently, the interests of business still prevail.
Najwidoczniej interes gospodarczy wciąż bierze górę.
But apparently, this is a strange paradox of life.
Ale najwidoczniej jest to osobliwy paradoks życia.
apparently
This crime, apparently politically motivated, therefore must be seen in its wider social and historical context.
Zbrodnia, pozornie o podłożu politycznym, musi być zatem postrzegana w szerszym społecznym i historycznym kontekście.
. - There is something disturbing about a world apparently helpless to save innocent children from being blown apart in war.
. - Jest coś niepokojącego w świecie pozornie bezsilnym, kiedy trzeba chronić niewinne dzieci przed wirem wojny.
Mr President, new incidents, apparently minor, took place on Tuesday evening and Wednesday morning on the border between Thailand and Cambodia.
We wtorek wieczorem i środę rano na granicy Tajlandii i Kambodży miały miejsce nowe, pozornie niegroźne, incydenty.
apparently
Ideology apparently has to take precedence over practicality.
Jak widać ideologia musi wziąć górę nad realnością.
It apparently encompasses many projects and many areas of action, but the priorities are not correctly ranked.
Jak widać obejmuje on wiele projektów i wiele obszarów działania, jednak nie ustalono prawidłowo wagi priorytetów.
Apparently you can vaccinate a ferret against rabies but the vaccination does not show, so it was problematic.
Przecież można zaszczepić fretkę przeciwko wściekliźnie, ale faktu zaszczepienia nie widać, tak więc to był problem.

Przykłady użycia - "apparently" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe efficacy of the aprepitant regimen was apparently maintained during all cycles.
We wszystkich cyklach skuteczność działania aprepitantu wyraźnie się utrzymywała.
EnglishMafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
Grupy mafijne działają częściej wówczas, gdy jest ewidentnie mniejsze ryzyko.
EnglishApparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
Najwyraźniej połowa litewskich posłów myśli, że homoseksualizm jest perwersją.
EnglishSince 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
Jako że w roku 2007 najwyraźniej pozostały środki, martwią się oni o swoją przyszłość.
EnglishAnd it's apparently okay to marry a boy from Georgia, but not to have hair from Texas.
Widocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
EnglishApparently, they have fewer cars in these countries, so maybe that percentage is lower.
Wydaje się, że mają tam mniej samochodów, więc ten procent powinien być niższy.
EnglishThe container should not be punctured, broken or burnt even when apparently empty.
Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.
EnglishApparently, Member States which promote a free market are psychiatric cases.
Najwyraźniej państwa członkowskie, które promują wolny rynek, to przypadki psychiatryczne.
EnglishRules of this kind apparently do not apply to imported agricultural products.
Najwyraźniej tego rodzaju przepisy nie mają zastosowania do importowanych produktów rolnych.
EnglishAre the technical changes which are apparently under way in your DG an indicator of this?
Czy zmiany techniczne, najwyraźniej zachodzące w pańskiej dyrekcji, są tego przejawem?
EnglishMitotane apparently causes increased formation of 6-beta- hydroxy cholesterol.
Mitotan wyraźnie zwiększa syntezę 6- beta- hydroksy cholesterolu.
EnglishYou have mentioned a number of points which you apparently consider unsatisfactory.
Wspomniała pani o kilku punktach, które uznaje za niezadowalające.
EnglishHe apparently lost an eye in battle, which is why he is always shown in profile.
Stracił oko w bitwie, dlatego zawsze pokazywany jest z profilu.
EnglishBut apparently, in some cases, this is considered to infringe State aid criteria.
Najwyraźniej jednak w niektórych przypadkach uważa się to za naruszanie kryteriów pomocy państwa.
EnglishApparently there are a few thousand complaints, and of these some are not valid.
Liczba skarg sięga kilku tysięcy; niektóre z nich są nieważne.
EnglishHowever, we can apparently not convince the junta of that, so we have to look for alternatives.
Nie możemy najwyraźniej przekonać junty, że tak jest, więc musimy szukać alternatyw.
EnglishHubbard apparently started to reach, but besides that, I think it would be good next year.
Hubbard nie jest łatwo dostępny, ale i tak myślę, że to świetny pomysł.
EnglishNow, apparently in Jerusalem in 600 BC, everyone was completely bad and evil.
Okazuje się, że w Jerozolimie 600 lat przed Chrystusem, wszyscy byli absolutnie źli i nikczemni.
EnglishThat is apparently the least of the worries of the guardians of free and undistorted competition.
To chyba najmniej martwi strażników wolnej i niczym niezakłóconej konkurencji.
EnglishIn patients with hepatitis, no loss of response was observed apparently due to the low titres.
pacjentów z zapaleniem wątroby nie stwierdzono zaniku odpowiedzi w wyniku niskich mian.