EN

apparatus {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
apparatus (też: camera, apparat)
However, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.
Jednakże partia polityczna to nie tylko aparat partyjny; to coś znacznie więcej.
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Czy aparat UE nie jest aby zbyt uciążliwy i biurokratyczny, by poradzić sobie z tym zadaniem?
The Sandinista apparatus began to duplicate state apparatus, following the example of the Cuban Committees for the Defence of the Revolution.
Aparat sandynistów zaczął dublować aparat państwa na wzór kubańskich Komitetów Obrony Rewolucji.
apparatus (też: organ)
apparatus (też: equipment)
President Chávez and the apparatus which he controls constantly commit numerous acts of political persecution and harassment of representatives of the democratic opposition.
Prezydent Chavez oraz podporządkowana mu aparatura nieprzerwanie dopuszczają się licznych aktów politycznego prześladowania i nękania przedstawicieli opozycji demokratycznej.
apparatus (też: organ)
2. Sport
apparatus
And these are in the form of sensory apparatus -- telescopes, microscopes -- reasoning apparatus -- various ways of thinking -- and, most importantly, in the ability to change perspective on things.
. ~~~ Są to przyrządy do postrzegania: teleskopy, mikroskopy; przyrządy do myślenia, czyli różne metody rozumowania.

Przykłady użycia - "apparatus" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.
Jednakże partia polityczna to nie tylko aparat partyjny; to coś znacznie więcej.
EnglishAnd suppose they have, you know, very different sensory apparatus, and so on.
I przypuśćmy że mają, wiecie, zupełnie inny zestaw zmysłów i tak dalej.
EnglishWe are seeing today the extremes to which the lack of an effective fiscal apparatus leads.
Widzimy dzisiaj skrajności, do których prowadzi brak skutecznego aparatu fiskalnego.
EnglishSo neurons are the information processing apparatus that those communities of cells built up.
Neurony to narzędzie przetwarzania informacji, które zbudowały te społeczności.
EnglishThe new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
Nowy wymóg w odniesieniu do całkowitego nadzoru odtwarza aparat kontroli społecznej.
EnglishIs the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Czy aparat UE nie jest aby zbyt uciążliwy i biurokratyczny, by poradzić sobie z tym zadaniem?
EnglishSo you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.
Gdy usunąć 90% ukorzenienia, roślina dalej będzie "działała".
EnglishNow, how is Islam a technology in this conceptual apparatus?
Zatem, w jaki sposób islam jest technologią w tym koncepcyjnym mechanizmie?
EnglishThey are, in fact, about giving the apparatus of statehood to the EU.
Chodzi tutaj o zapewnienie UE aparatu państwowości.
EnglishThe atrocities of Stalin's apparatus of coercion are still not viewed on a par with Hitler's war machine.
Okrucieństwa stalinowskiego aparatu przemocy wciąż są uznawane za równe machinie wojennej Hitlera.
EnglishWe have omitted to put in place a robust impact assessment apparatus for the EU and now we pay the price.
Zaniechaliśmy ustanowienia dla UE solidnego aparatu oceny oddziaływania i teraz płacimy za to cenę.
EnglishI did so because any kind of remote-sensing apparatus is bound to lead to longer-distance surveillance.
Głosowałem tak dlatego, bo każde urządzenie do teledetekcji musi prowadzić do nadzoru na duże odległości.
EnglishThe type of apparatus used, as well as the duration of the illumination, depends on how large the disease area is.
Typ stosowanego urządzenia, jak również czas naświetlania, uzależnione są od powierzchni zmian.
EnglishWhen I look at the government apparatus in Germany, I can see that, there too, the wrong people are at the helm.
Gdy przyglądam się aparatowi rządowemu Niemiec widzę, że i tutaj władzę sprawują niewłaściwi ludzie.
EnglishIn addition, the army and police trained by the EU support the repressive apparatus of the corrupt Kabila regime.
Dodatkowo armia i policja szkolone przez UE wspierają aparat represji skorumpowanego reżimu Kabili.
EnglishThis follows almost two decades of the development of the Barcelona Process and its political apparatus.
Jest to efekt blisko dwudziestu lat rozwoju, który zawdzięczamy procesowi barcelońskiemu i jego aparatowi politycznemu.
EnglishOn the one hand, the security apparatus, which, in recent years, has been starved of funds, must be topped up again.
Z jednej strony trzeba ponownie usprawnić aparat bezpieczeństwa, który w ostatnich latach pozbawiono funduszy.
Englishthe development of electronic medical apparatus,
EnglishThen ordinary people will see that the measures taken are not targeted at them, but at the apparatus of dictatorial power.
Wtedy zwykli ludzie będą wiedzieli, że podjęte środki nie uderzają w nich, a w aparat dyktatorskiej władzy.
EnglishEurope is awash with badly contaminated foods, and our bureaucratic apparatus clearly does not know what to do about it.
Europę zalewa fatalnie zanieczyszczona żywność, a nasz aparat biurokratyczny najwyraźniej nie wie, co z tym zrobić.

Synonimy (angielski) dla "apparatus":

apparatus
English