"to apologise" po polsku

EN

"to apologise" - polskie tłumaczenie

EN

to apologise {czasownik}

volume_up
1. Brytyjski angielski
I hear them constantly complaining and apologising.
Słyszę ich jak stale się skarżą i przepraszają.
author. - Madam President, Mr Simpson apologises for not being present during the discussion on the ash cloud crisis.
autor. - Pani przewodnicząca! Pan poseł Simpson przeprasza za nieobecność w trakcie dyskusji na temat kryzysu wywołanego chmurą pyłu wulkanicznego.
Need I remind you of the incidents in the United Kingdom that obliged none other than the Prime Minister, Gordon Brown, to apologise to his citizens?
Czy muszę państwu przypominać o incydentach w Wielkiej Brytanii, które zobligowały samego premiera Gordona Browna do przepraszania obywateli?

Przykłady użycia - "to apologise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.
(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.
EnglishI do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
Przepraszam za tę niedogodność, ale chciałabym otrzymać jasną odpowiedź.
EnglishI am just going to mention one or two points, and I apologise if I go on a little too long.
Wspomnę tylko jedną czy dwie kwestie, i przepraszam, jeśli mówię nieco za długo.
EnglishAgain, I apologise to all those to whom I could not give the opportunity to speak.
Jeszcze raz przepraszam wszystkich, którym nie mogłam udzielić głosu.
English(HU) Mr President, I apologise that I did not sign up, I did not know.
(HU) Panie przewodniczący! Przepraszam, że się nie zapisałem; nie wiedziałem.
EnglishI apologise that I did not get here in time for the Commissioner's answer at the beginning.
Powiem krótko. Przepraszam, że nie było mnie tu od początku odpowiedzi pana komisarza.
EnglishI apologise for the noise, but it was not a lack of courtesy towards you.
Przepraszam za hałas, ale nie wynikało to z braku szacunku dla pana.
EnglishThank you, Mr President, and once again I apologise for the lateness.
Panie przewodniczący! Dziękuję i jeszcze raz przepraszam za spóźnienie.
EnglishI should like to apologise to the other speakers if I have not responded to everybody.
Chciałbym przeprosić pozostałych mówców, jeśli nie ustosunkowałem się do wszystkich wypowiedzi.
English(DE) Mr President, I would like to apologise for taking up your time.
(DE) Panie przewodniczący! Przepraszam za zabieranie pańskiego czasu.
EnglishI would like to apologise once again to those Members who we have not been able to allow to speak.
Chciałbym ponownie przeprosić tych posłów, którzy nie mogli być dopuszczeni do głosu.
EnglishI accept all my responsibilities in this connection and I apologise with regard to Mrs McGuinness.
Jestem świadomy swoich obowiązków w tym zakresie i przepraszam panią poseł McGuinness.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, I apologise for intervening in this vote.
(FR) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie! Przepraszam za ingerencję w przedmiotowe głosowanie.
English(EL) Mr President, I apologise for the delay, but I have just arrived in Parliament.
(EL) Panie przewodniczący! Chciałbym przeprosić za spóźnienie, ale dopiero co przyjechałem do Parlamentu.
English(DE) Mr President, I apologise for taking the floor once again.
(DE) Panie przewodniczący! Przepraszam za ponowne zabranie głosu.
EnglishI have no further points to make and I do apologise for being late.
Nie mam nic więcej do dodania i przepraszam za spóźnienie.
EnglishI apologise in advance for having to leave at that time.
Z góry przepraszam, że będę musiała państwa opuścić o tej godzinie.
EnglishI did not interrupt you as it seemed to me difficult to do so and I apologise to the interpreters for this.
Nie przerwałem Pani, ponieważ wydawało mi się to trudne, za co bardzo przepraszam tłumaczy.
EnglishI would like to apologise on his behalf since the problem is that he has a train to catch.
Chciałbym przy tym złożyć w jego imieniu przeprosiny. Problem polegał na tym, że musiał on zdążyć na pociąg.
EnglishI will read it to you in poor English, for which I apologise.
Odczytam państwu to słabą angielszczyzną, za co przepraszam.