"apiculture" po polsku

EN

"apiculture" - polskie tłumaczenie

EN

apiculture {rzeczownik}

volume_up
I thank them for their quick, effective response to my initiative of an oral question with debate and resolution to the European Commission to deal with the apiculture health crisis.
Dziękuję im za szybką i skuteczną odpowiedź na moją inicjatywę poddania pod debatę ustnego pytania i rezolucji do Komisji Europejskiej w sprawie kryzysu sanitarnego w pszczelarstwie.

Przykłady użycia - "apiculture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTherefore, we must support the future development of European apiculture, contributing to the preservation of biodiversity.
Musimy zatem wesprzeć rozwój pszczelarstwa europejskiego w przyszłości, przyczyniając się do ochrony różnorodności biologicznej.
EnglishThe EU is highly dependent on imports in the apiculture sector, with 40% of the honey that we consume being imported.
Unia Europejska w dużym stopniu uzależniona jest od importu w sektorze pszczelarskim, ponieważ 40 % spożywanego przez nas miodu pochodzi z importu.
EnglishLast but not least, apiculture products are used not only for food consumption, but also become ingredients in products.
I kwestia ostatnia, choć nie mniej ważna; produkty pszczelarskie są wykorzystywane nie tylko w konsumpcji, ale są również składnikami innych produktów.
EnglishIt must be understood that apiculture's health crisis is as dangerous to human survival as the financial crisis is to the real economy.
Musi być jasne, że kryzys w stanie sanitarnym pszczelarstwa stanowi zagrożenie dla życia ludzi, tak jak kryzys finansowy stanowi zagrożenie dla gospodarki realnej.
EnglishThese measures can be included in three-year apiculture programmes that are prepared by Member States and cofinanced by the European Union budget.
Środki te mogą być uwzględnione w trzyletnich programach pszczelarskich przygotowywanych przez państwa członkowskie i współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
EnglishWere it not for Mrs Lulling's resolution, we in the European Parliament would undoubtedly be indifferently skirting around the problems associated with apiculture.
Gdyby nie rezolucja Pani poseł Lulling, z pewnością w Parlamencie Europejskim przechodzilibyśmy obojętnie obok problemów związanych z pszczelarstwem.
EnglishWhat I feel is very much lacking, however, and was not adopted from my amendments, is the financial recognition of apiculture's effect of creating common good.
W dokumencie brakuje jednak propozycji zawartej w złożonej przeze mnie poprawce, dotyczącej uznania finansowego wpływu pszczelarstwa na tworzenie wspólnego dobra.
EnglishThese problems must be solved by applying Community preference and tackling unfair competition from apiculture products originating in third countries.
Te problemy należy rozwiązać, stosując preferencje wspólnotowe i zwalczając nieuczciwą konkurencję ze strony producentów produktów pszczelarskich pochodzących z krajów trzecich.
EnglishIt must contribute to an analysis of the causes of this bee mortality and finally include research into and the fight against apiculture disease in the European veterinary policy.
Musi wspomóc finansowo badania nad przyczynami śmiertelności pszczół i w końcowym etapie włączyć badania i walkę z chorobami pszczół do europejskiej polityki weterynaryjnej.
EnglishThe regulation on the single common market organisation provides for a series of measures aimed at improving conditions for producing and marketing apiculture products.
W rozporządzeniu w sprawie organizacji jednolitego wspólnego rynku przewidziano zestaw środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich.
EnglishI thank them for their quick, effective response to my initiative of an oral question with debate and resolution to the European Commission to deal with the apiculture health crisis.
Dziękuję im za szybką i skuteczną odpowiedź na moją inicjatywę poddania pod debatę ustnego pytania i rezolucji do Komisji Europejskiej w sprawie kryzysu sanitarnego w pszczelarstwie.
EnglishFirstly, I wish to see that funding for research projects is maintained after 2012, and I would support the initiatives which encourage young beekeepers into the apiculture sector.
Przede wszystkim chciałbym utrzymania finansowania projektów badawczych po roku 2012 i popieram inicjatywy, które zachęcają młodych pszczelarzy do podejmowania pracy w sektorze pszczelarskim.

Synonimy (angielski) dla "apiculture":

apiculture
English