"apartheid" po polsku

EN

"apartheid" - polskie tłumaczenie

PL

"apartheid" - angielskie tłumaczenie

EN

apartheid {rzeczownik}

volume_up
Which would seem to suggest that apartheid was entirely the business of men.
Co podpowiada, że za apartheid odpowiedzialni byli wyłącznie mężczyźni.
It's bigger than the anti-apartheid movement.
Większy niż ruch anty-apartheid'owy.
He said in his lifetime he had climbed a great mountain, the mountain of challenging and then defeating racial oppression and defeating apartheid.
Powiedział, że wspiął się na wysoką górę, podważając i eliminując rasizm i kończąc apartheid.
PL

apartheid {męski}

volume_up
apartheid
Co podpowiada, że za apartheid odpowiedzialni byli wyłącznie mężczyźni.
Which would seem to suggest that apartheid was entirely the business of men.
It's bigger than the anti-apartheid movement.
Powiedział, że wspiął się na wysoką górę, podważając i eliminując rasizm i kończąc apartheid.
He said in his lifetime he had climbed a great mountain, the mountain of challenging and then defeating racial oppression and defeating apartheid.

Przykłady użycia - "apartheid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd then my father connected with Nelson Mandela's anti-apartheid party.
Potem mój ojciec związał się z partią Nelsona Mandeli przeciw apartheidowi.
EnglishWhich would seem to suggest that apartheid was entirely the business of men.
Co podpowiada, że za apartheid odpowiedzialni byli wyłącznie mężczyźni.
EnglishIt must stop settlement activities in the Occupied Territories and it must demolish the apartheid wall.
Musi ona położyć kres osadnictwu na okupowanych terytoriach i zniszczyć mur apartheidu.
EnglishBut the ANC committed terrorist acts in fighting the utterly repressive apartheid state.
Ale ANC (Afrykański Kongres Narodowy) dokonywał aktów terroru, walcząc z represyjnym państwem apartheidu.
EnglishThey undoubtedly led to the fall of apartheid in the Republic of South Africa.
Ich skuteczność różnie bywa oceniana. Zapewne przyczyniły się one do upadku apartheidu w Republice Południowej Afryki.
EnglishAnd that era of terrorism, of course, was followed by segregation and decades of racial subordination and apartheid.
Po tamtej erze terroryzmu nastąpiła segregacja rasowa i lata niesprawiedliwości. i apartheidu.
EnglishIn 2007 the Indian Prime Minister rightly compared the discrimination against these Dalits to apartheid in South Africa.
W 2007 r. indyjski premier słusznie porównał dyskryminację tych Dalitów do apartheidu w RPA.
EnglishIn South Africa, people understood that we couldn't overcome apartheid without a commitment to truth and reconciliation.
W Afryce Południowej ludzie zrozumieli, że nie da się pokonać apartheidu bez prawdy i pojednania.
English. ~~~ We lived under apartheid regime.
W tym zawodzie musisz wiedzieć, czemu stawić czoła, a przed czym uciekać. Urodziłem się w 1971 roku, w czasach apartheidu.
EnglishCould you not promote standards to end apartheid and open up third-level education to everybody?
Czy nie mógłby pan promować odpowiednich standardów umożliwiających zakończenie tego apartheidu i otwarcie studiów wyższych dla wszystkich?
EnglishIt's bigger than the anti-apartheid movement.
EnglishHe said in his lifetime he had climbed a great mountain, the mountain of challenging and then defeating racial oppression and defeating apartheid.
Powiedział, że wspiął się na wysoką górę, podważając i eliminując rasizm i kończąc apartheid.
EnglishI’d like to dedicate this one to all the women in South Africa -- those women who refused to dwindle in the midst of apartheid.
Chciałbym to zadedykować wszystkim kobietom w Południowej Afryce -- tym, które nie ugięły się pod brzemieniem apartheid'u.
EnglishWith his liberation, he liberated a country, sent apartheid to the dustbin of history and led South Africa to a multiracial democracy.
Po swoim uwolnieniu oswobodził on kraj, wysłał apartheid na śmietnik historii i zaprowadził w RPA wielorasową demokrację.
EnglishAll victims' cries have to be heard, regardless of whether they are the victims of Nazism, apartheid, slavery or Communism.
Krzyk wszystkich ofiar musi zostać usłyszany, niezależnie od tego, czy są to ofiary nazizmu, apartheidu, niewolnictwa czy komunizmu.
EnglishDeath unto apartheid!"
EnglishIt is about abolishing Roma special schools immediately and, if I can express it like this, ending the apartheid system for Roma in Europe.
Chodzi o natychmiastowe zniesienie szkół specjalnych dla Romów i, jeżeli mogę się tak wyrazić, zakończenie systemu apartheidu w stosunku do Romów w Europie.
EnglishDid you also know that after apartheid, when the new government went into the parliament houses, there were no female toilets in the building?
Ale dziś kobiety odbudowują Rwandę, Czy wiedzieliście, że po apartheidzie, kiedy nowy rząd zawitał w budynku parlamentu, nie było w nim łazienek dla kobiet?
EnglishBut I came back to Africa at the age of 17, as a volunteer teacher to Lesotho, which is a tiny country, surrounded at that time by apartheid South Africa.
Ale wróciłem do Afryki w wieku 17 lat, jako nauczyciel wolontariusz do Lesotho, które jest maleńkim państwem, otoczonym w tamtych czasach przez apartheid Południowej Afryki.
English(NL) Mr President, sanctions were a suitable instrument to gradually put an end to the worst forms of colonial rule and to apartheid in South Africa and Southern Rhodesia.
(NL) Panie przewodniczący! Sankcje były właściwym instrumentem do tego, aby stopniowo eliminować najgorsze formy rządów kolonialnych oraz segregację rasową w RPA i Zimbabwe.

Synonimy (polski) dla "apartheid":

apartheid