EN

apart {przysłówek}

volume_up
apart (też: asunder)
It is a perpetual impulse that pushes galaxies apart from each other.
To ciągły impuls, który odsunął od siebie galaktyki.
Birds try to stay about three or four body lengths apart.
Ptaki starają się być 3-4 długości ciała od siebie.
The helium atoms had to be very far apart.
Atomy musiały być bardzo daleko od siebie.
apart (też: separately, discretely)
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?
Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu: Czemużeśmy go my wygnać nie mogli?
the family of the house of Levi apart, and their wives apart; the family of the Shimeites apart, and their wives apart;
Pokolenie domu Lewiego osobno, i niewiasty ich osobno; pokolenie Semejego osobno, i niewisty ich osobno;
Keith Schacht: Now be sure and take the two pieces apart.
Keith Schacht: Upewnijcie się, że trzymacie te dwa kawałki osobno.
This issue, apart from being a true form of modern slavery, specifically concerns the European economy.
Ta sprawa, która nie tylko jest prawdziwą formą współczesnego niewolnictwa, szczególnie dotyczy europejskiej gospodarki.
apart (też: aloof, aside)
If more than one topical ophthalmic medicinal product is being used, the medicines must be administered at least 5 minutes apart.
Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden produkt leczniczy podawany miejscowo do oczu, to każdy z leków należy podawać oddzielnie, z zachowaniem co najmniej 5- minutowej przerwy.

Przykłady użycia - "apart" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
Nic nie odróżnia imigrantów od lokalnych pracowników w państwach członkowskich UE.
EnglishSince then, nothing has happened, apart from promises and high-sounding words.
Od tamtego czasu nic się nie wydarzyło, oprócz obietnic i górnolotnych wypowiedzi.
EnglishThe countries have actually grown apart from each other in the last ten years.
W okresie ostatnich dziesięciu lat nastąpiło faktyczne rozejście się krajów.
EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
To, co powiedziałem na temat Alzheimera, można odnieść do raka, który rozbija rodziny.
EnglishThe question I am asking myself today is what that means, apart from words.
Dzisiaj zadaję sobie pytanie, co to właściwie oznacza, poza samymi słowami.
EnglishThe tablets should be taken about six to eight hours apart, with or without food.
Tabletki należy przyjmować co sześć do ośmiu godzin wraz z posiłkiem lub między posiłkami.
EnglishApart from the hypertrophy of hepatocytes, no other histopathologic changes were observed.
Poza przerostem hepatocytów nie zaobserwowano innych zmian histopatologicznych.
EnglishApart from that, Japan is the seventh destination for European exports.
Oprócz tego Japonia jest siódmym co do wielkości krajem odbioru eksportu z Europy.
EnglishTablets should be taken approximately 6 to 8 hours apart with or without food.
Tabletki powinny być przyjmowane co 6- 8 godzin wraz z posiłkiem lub niezależnie od niego.
EnglishApart from that many elements in the Directive are entirely without obligation.
Poza tym wiele elementów w dyrektywie jest całkowicie bez zobowiązań.
EnglishApart from its own errors, Greece was hard hit by market speculation.
Oprócz własnych błędów, Grecja poniosła duże straty wskutek spekulacji rynkowych.
EnglishApart from that, the resolution includes several positive aspects, such as:
Rezolucja ta zawiera jednak kilka pozytywnych elementów, jak następujące:
EnglishYour child will receive 3 doses of RotaTeq given at least four weeks apart.
Dziecko otrzyma 3 dawki szczepionki RotaTeq w odstępach przynajmniej czterotygodniowych.
EnglishApart from that some other provisions also need to be harmonised with the European standards.
Oprócz tego niektóre inne przepisy wymagają harmonizacji z europejskimi normami.
EnglishPeople around the world are getting better medicine -- but mentally, we're falling apart.
Ludzie na całym świecie dostają coraz lepsze leki -- ale psychicznie, rozpadamy się.
EnglishThen came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?
Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu: Czemużeśmy go my wygnać nie mogli?
EnglishIf that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
" Gdyby wesołe miasteczko było zardzewiałe i rozpadające się, nigdy byś do niego nie poszedł.
EnglishWho, apart from the rapporteur and a few officials, even knows what I am talking about?
Kto oprócz sprawozdawcy i kilku innych urzędników rozumie w ogóle, o czym teraz mówię?
EnglishEach dose of Combivir should be taken approximately 12 hours apart.
Poszczególne dawki leku Combivir należy przyjmować w przybliżeniu co 12 godzin.
EnglishApart from the internal market, the euro is the most effective answer to globalisation.
Poza rynkiem wewnętrznym, euro stanowi najbardziej skuteczną odpowiedź na globalizację.

Synonimy (angielski) dla "apart":

apart
apartment
English
apartment building