"anything else" po polsku

EN

"anything else" - polskie tłumaczenie

EN

anything else {rzeczownik}

volume_up
anything else
You don't need a designer, or a plan, or foresight, or anything else.
Nie potrzebujemy projektanta, ani planu, ani przewidywania, ani nic innego.
We see anything else as quackery, and want no part of it.
Widzimy w tym nic innego, jak tylko znachorstwo i nie chcemy mieć z tym nic wspólnego.
You won't do anything else with the rest of your day.
Nie zrobicie nic innego przez resztę dnia.

Przykłady użycia - "anything else" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMore than anything else, this is rooted in overspending and lack of growth.
Przyczyna tego leży przede wszystkim w nadmiernych wydatkach i braku wzrostu.
EnglishI would like to see this assessment completed before we do anything else.
Chciałbym, byśmy przed podjęciem jakichkolwiek działań, dysponowali taką oceną.
EnglishOr do you only have fantasy relationships... because anything else would be too painful?
Czy tylko fantazjujesz o związku...... bo cokolwiek innego byłoby zbyt bolesne?
EnglishAnd I was "other" before being anything else -- even before being a girl.
Byłam odmieńcem, zanim byłam kimkolwiek innym - nawet zanim byłam dziewczynką.
EnglishGoogle won't use this number for anything else besides account verification.
Nie będziemy tego numeru używać do żadnych celów poza weryfikacją konta.
EnglishI devote more energy to this probably than to anything else that we do.
Na to poświęcam prawdopodobnie więcej energii niż na nasze wszystkie inne działania.
EnglishAnd the government agreed to do that and not do anything else, and focus our energy on that.
I rząd zgodził się by to zrobić i nic poza tym, i skupić na tym naszą energię.
EnglishYou don't need a designer, or a plan, or foresight, or anything else.
Nie potrzebujemy projektanta, ani planu, ani przewidywania, ani nic innego.
EnglishLet us condemn the disproportionate reaction in Georgia and anything else of that kind.
Powinniśmy potępić nieproporcjonalną reakcję w Gruzji i wszelkie zachowania tego rodzaju.
EnglishApart from anything else this underscores the significance and challenging nature of this debate.
Pomijając wszystko inne, potwierdza to znaczenie i ambitny charakter tej debaty.
EnglishAnything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.
Każde inne rozwiązanie będzie stratą czasu i przedłuży tylko ten koszmarny stan rzeczy.
EnglishEurope does not have to become anything else or chase after other models.
Europa nie musi stać się niczym innym, ani gonić za innymi modelami.
EnglishWhy in golf is it good to shoot under par... but a sub-par performance in anything else is bad?
Dlaczego w golfie dobrze jest mieć jak naj mniej uderzeń... a wszystko inne jest złe?
EnglishTo avoid contamination, do not let the tip of the bottle touch your eye or anything else.
Aby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki do oka lub czegokolwiek innego.
EnglishLet us hope that it will not be interrupted by a volcano or anything or anybody else!
Miejmy nadzieję, że nie zostanie on zakłócony przez wulkan ani cokolwiek czy kogokolwiek innego!
EnglishThese programmes have contributed to advancing the European idea more than anything else.
Te programy przyczyniły się do rozwinięcia idei europejskiej bardziej, niż cokolwiek innego.
EnglishIt's as likely to get you and other people into trouble as anything else.
Może tak samo narobić Wam i innym kłopotu, jak cokolwiek innego.
EnglishTo help prevent infections, do not let the tip of the bottle touch your eye or anything else.
Aby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki do oka lub czegokolwiek innego.
EnglishWe have a huge part of our brain dedicated to vision -- bigger than dedicated to anything else.
Ogromna część naszego mózgu jest poświęcona wzrokowi. ~~~ Większa, niż na cokolwiek innego.
EnglishMore than anything else, early intervention is crucial.
Wczesna interwencja jest tu najbardziej potrzebna, bardziej niż cokolwiek innego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anything else"

anything zaimek
else przysłówek
else przymiotnik
Polish
anything but
above all else
or else spójnik
Polish
or else przysłówek
no one else
Polish
nothing else
like everyone else przysłówek
like no one else