"anyone" po polsku

EN

"anyone" - polskie tłumaczenie

EN

anyone {zaimek}

volume_up
If anyone has a romantic notion of gambling, then I have to disappoint them.
Jeżeli ktoś ma romantyczny obraz hazardu, to muszę go rozczarować.
If anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
Czy może ktoś z Państwa wziął ze sobą dzisiaj kalkulator?
It is a much lengthier process than anyone could foresee.
Proces okazał się znacznie dłuższy, niż ktokolwiek mógł przewidzieć.
If anyone is afraid of that, there is absolutely no need to be.
Jeżeli ktokolwiek się tego obawia, to naprawdę nie ma ku temu żadnych podstaw.
President Barroso will be able to say this better than anyone.
Przewodniczący Barroso wie o tym lepiej, niż ktokolwiek inny.
anyone (też: whoever, anybody)
She contacted anyone and everyone who was willing to buy my work.
Kontaktowała się z kimkolwiek i ze wszystkimi, którzy byli skłonni kupić moje prace.
Personally I do not want the European Union to negotiate agreements with anyone on anything.
Osobiście nie chcę, by Unia Europejska negocjowała umowy z kimkolwiek w jakiejkolwiek sprawie.
That what your software is going to allow, is that at some point, really within the next few years, all the pictures that are shared by anyone across the world are going to basically link together?
Twoje oprogramowanie pozwoli w pewnym momencie, właściwie za kilka lat, że wszystkie zdjęcia, którymi się dzielimy z kimkolwiek na całym świecie zostaną połączone?

Przykłady użycia - "anyone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. - We are not forcing anyone to take any measures.
przewodniczący Komisji. - Nie zmuszamy nikogo do podejmowania żadnych środków.
EnglishOften the first time anyone saw what happened to their house was on Virtual Earth.
Wiele osób w Virtual Earth pierwszy raz zobaczyło, co się stało z ich domami.
EnglishIf anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.
EnglishAnyone who uses Marthaler’s methods immediately becomes guilty of plagiarism.
Ten, kto użyje środków Marthalera, natychmiast zostaje posądzony o plagiat.
EnglishI do not think that it is helpful to anyone, and certainly not the poorer countries.
Nie sądzę, aby mogło to pomóc komukolwiek, a z pewnością nie krajom uboższym.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Uznani za winnych nie mogą być więzieni w Sierra Leone przez odpowiedni okres.
EnglishThis report is not about barring anyone in any way from access to the Internet.
Sprawozdanie to nie dotyczy zakazywania komukolwiek dostępu do Internetu.
EnglishThe fund thus operates without discrimination and does not disadvantage anyone.
W EFG nie ma dyskryminacji ani stawiania nikogo w niekorzystnej sytuacji.
EnglishBut anyone who is brown-skinned, anyone who is different will be stopped and checked.
Ale każdy o śniadej skórze, każdy, kto jest inny, zostanie zatrzymany i sprawdzony.
EnglishMorocco has largely closed its borders to anyone who could witness these events.
Maroko zamknęło swoje granice dla wszystkich, którzy mogliby być świadkami tych wydarzeń.
EnglishNo legislation should ever be based on emotions, because that is not what anyone wants.
Nigdy nie należy opierać przepisów prawnych na emocjach, ponieważ nie tego chcemy.
EnglishAs things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
W obecnej sytuacji panującej w Grecji nikt nikomu nie ufa, a już na pewno nie rządowi.
EnglishIf you or anyone else accidentally swallows Vaniqa, contact your doctor.
Osoby, które przypadkowo spo yły lek Vaniqa powinny skontaktowa si z lekarzem.
EnglishThis will enable anyone to follow the progress of each method in detail.
Umożliwi ona wszystkim szczegółowe śledzenie postępów każdej metody badawczej.
EnglishThe advantages of free trade in a global economy ought not to need explaining to anyone.
Zalet wolnego handlu w skali gospodarki globalnej nie trzeba nikomu tłumaczyć.
EnglishWe are now in a system where anyone can rise to any position they please.
Dziś żyjemy w świecie, w którym każdy może wspiąć się na jakąkolwiek pozycję.
EnglishAnyone who wants to grasp the outstretched hand of the PPE-DE Group can do so tomorrow.
Każdy, kto chce uścisnąć rękę wyciągniętą przez grupę PPE-DE, może zrobić to jutro.
EnglishThose who deny their own roots deserve little respect from anyone else.
Ci, którzy wypierają się własnych korzeni, nie zasługują na szacunek innych osób.
EnglishAnyone who uses them is evidently acting in violation of international humanitarian laws.
Każdy, kto ich używa, w wyraźny sposób łamie międzynarodowe prawa humanitarne.
EnglishIn these six months I have no longer had anyone try to send me back to Bratislava.
W ciągu tych sześciu miesięcy nikt już nie próbował wysłać mnie z powrotem do Bratysławy.