EN

any time {przysłówek}

volume_up
any time (też: at every turn)
It must not be overlooked that any time the Commission is not going to assume such a commitment, Parliament will be able to apply sanctions.
Nie wolno zapominać, że za każdym razem, gdy Komisja będzie stroniła od tego obowiązku, Parlament będzie mógł stosować kary.
Imagine if you had an ordinary cell phone, and any time you were in a wireless hotspot -- free calls anywhere in the world, never pay the cellular company a nickel.
Wyobraź sobie, że masz zwykły telefon komórkowy i za każdym razem będąc w zasięgu sieci bezprzewodowej możesz wszędzie dzwonić za darmo, nie płacąc ani centa operatorowi komórkowemu.

Przykłady użycia - "any time" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThalidomide must not be used at any time during pregnancy (see sections 4.4 and 4.6).
Talidomidu nie wolno stosować w żadnym okresie ciąży (patrz punkty 4. 4 i 4. 6).
EnglishThe tablets can be taken at any time of the day before, during or after meals.
Tabletki można zażyć o dowolnej porze dnia przed, w trakcie lub po posiłku.
EnglishThe tablets can be taken at any time of the day and before, during or after meals.
Tabletki można zażyć o dowolnej porze dnia przed, w trakcie lub po posiłku.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Uznani za winnych nie mogą być więzieni w Sierra Leone przez odpowiedni okres.
EnglishUnfortunately, we cannot devote any more time to this item on the agenda.
Niestety nie mamy więcej czasu, żeby kontynuować ten punkt porządku dziennego.
EnglishAre there tangible prospects that Russia will join the WTO any time soon?
Czy istnieją konkretne perspektywy przystąpienia Rosji do WTO w najbliższym czasie?
EnglishOnce you’ve submitted a removal request, you can check its status at any time.
W dowolnym momencie możesz sprawdzić stan przesłanej prośby o usunięcie.
EnglishIn cases like this, one cannot, like the Spanish Presidency, waste any time in reacting.
Reagując na takie przypadki nie można tracić czasu, tak jak prezydencja hiszpańska.
EnglishThe requirements at any given time will be determined by the Member States.
Wymagania w stosownym czasie zostaną określone przez państwa członkowskie.
EnglishIntronA can be put back in the refrigerator at any time during this seven- day period.
IntronA może być ponownie włożony do lodówki w każdym momencie tego 7 dniowego okresu.
EnglishLadies and gentlemen, I do not have any more time because the four minutes are up.
Panie i panowie! Nie mam już więcej czasu, ponieważ upłynęły 4 minuty.
EnglishIbaflin can be administered at any time of the day without consequences for efficacy.
Ibaflin może być podawany o każdej porze dnia, bez wpływu na skuteczność.
EnglishPlain water may be taken at any time during the course of Bondronat treatment.
W trakcie leczenia preparatem Bondronat można zawsze pić czystą wodę.
EnglishHowever, he is far from making a full recovery and he could have a relapse at any time.
Jednakże daleki jest od pełnego wyzdrowienia, a choroba może nawrócić w każdej chwili.
EnglishAs a group chair, you may propose this at any time, Mr Cohn-Bendit.
Jako przewodniczący grupy w każdej chwili pan poseł Cohn-Bendit może to zgłosić.
EnglishAs we have experienced, cultural differences can escalate at any time.
Doświadczyliśmy niedawno tego, że różnice kulturowe mogą eskalować w każdej chwili.
EnglishIt is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Kursy przeliczeniowe w danym momencie wyznacza prawo popytu i podaży.
EnglishAfter this time, any remaining cloudiness will not affect efficacy of the product.
Po zakończeniu mieszania ewentualne zmętnienie roztworu nie wpływa na skuteczność produktu.
EnglishWe certainly have sleepers within the EU, who could become active at any time.
Z pewnością w UE przebywają "uśpieni” terroryści, którzy mogą w każdej chwili się uaktywnić.
EnglishBecause these pages smell like Linds, and there won't be any time for jerking off tomorrow.
Ponieważ te stronice pachną jak Lindz i nie będzie czasu by to zrobić jutro.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "any time"

time rzeczownik
time przymiotnik
Polish
any zaimek
prothrombin time rzeczownik