"any sort of" po polsku

EN

"any sort of" - polskie tłumaczenie

EN

any sort of {przymiotnik}

volume_up
any sort of
Sending automated queries of any sort to Google is against our Terms of Service.
Wysyłanie jakiegokolwiek rodzaju zautomatyzowanych zapytań do Google jest sprzeczne z naszymi Warunkami korzystania z usługi.
Another problem that we also have is with those populations for which we do not have any sort of assessment.
Inny problem polega na tym, że na temat niektórych populacji brak jest jakiejkolwiek oceny.
Red-lining was used by banks, wherein certain sections of the city, including ours, were deemed off-limits to any sort of investment.
Banki zaczęły wprowadzać czerwone strefy, nasza dzielnica była jedną z nich, w których nie udzielały kredytów na jakiekolwiek inwestycje.

Przykłady użycia - "any sort of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou have ever had a severe allergic reaction to any sort of penicillin antibiotic
jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości ciężka reakcja alergiczna na dowolną
EnglishAnd theory has not played a role in any sort of grand way in the neurosciences.
I teoria nie miała żadnego wielkiego wpływu na rozwój neuronauk.
EnglishIt is barely tethered to any sort of physical reality in our minds.
Słabo powiązany z rodzajem fizycznej rzeczywistości, którą postrzegamy.
EnglishWe are not going to claim to exercise any sort of supervision over European towns and cities.
Nie będziemy przypisywać sobie roli nadrzędnej wobec miast Europy.
EnglishIt should not involve any sort of legal hairsplitting.
Nie wolno dopuścić, by prowadziła do prawnego dzielenia włosa na czworo.
EnglishFriction climbing doesn't have any sort of hard positive edges.
Przy wspinaniu "na tarcie" nie ma żadnych wystających krawędzi.
EnglishAnother problem that we also have is with those populations for which we do not have any sort of assessment.
Inny problem polega na tym, że na temat niektórych populacji brak jest jakiejkolwiek oceny.
EnglishAnd this is, today, the first time in any sort of public setting I've ever acknowledged the journey that I have been on.
Dzisiaj zaś jest pierwszy raz gdy publicznie się rozprawiam z drogą jaką przebyłem.
EnglishWell, it turns out that when people are living without any sort of artificial light at all, they sleep twice every night.
Okazuje się, że gdy ludzie żyją bez sztucznego światła, śpią w nocy dwa razy.
EnglishSending automated queries of any sort to Google is against our Terms of Service.
Wysyłanie jakiegokolwiek rodzaju zautomatyzowanych zapytań do Google jest sprzeczne z naszymi Warunkami korzystania z usługi.
EnglishIn the future too we could make sure that any sort of national self-sufficiency can be preserved.
W przyszłości także moglibyśmy zapewnić, aby mogły być chronione wszelkie formy krajowej samowystarczalności.
EnglishAny sort of transfer of competence to the European Commission would not be helpful, on that we should agree.
Powinniśmy się zgodzić, że przeniesienie kompetencji na Komisję Europejską nie będzie w tym zakresie pomocne.
EnglishWe do not need to gain any sort of small advantage.
Wcale nie potrzeba nam żadnej "małej przewagi”.
EnglishRed-lining was used by banks, wherein certain sections of the city, including ours, were deemed off-limits to any sort of investment.
Banki zaczęły wprowadzać czerwone strefy, nasza dzielnica była jedną z nich, w których nie udzielały kredytów na jakiekolwiek inwestycje.
EnglishIt wasn't any sort of creator intelligence, but the thing itself was a giant parallel computation that would have some intelligence.
Nie była to żadna inteligencja stwórcy, ale samo to zjawisko było gigantycznym równoległym procesem obliczeniowym obdarzonym pewną inteligencją.
EnglishWe are also opposed to any sort of contractual tie that is not clearly necessary, that prevents or hinders customer mobility.
Wszyscy jesteśmy przeciwni wszelkim rodzajom węzłów obligacyjnych, które niekoniecznie są jasne i które uniemożliwiają lub ograniczają mobilność klientów.
EnglishThe argument that there are Passenger Name Record data now that are already being transferred to third countries without any sort of checks does not hold.
Argument, że niektóre dane dotyczące przelotu pasażera i tak są przekazywane krajom trzecim bez żadnej kontroli, jest nie na miejscu.
EnglishRather than having any sort of beneficial effect on my constituents, the EU will serve a glancing blow to the people of Wales if they decide to pull the rug from under our feet.
Zamiast przynosić korzyści moim wyborcom, UE zada Walijczykom cios, jeśli zdecyduje się pokrzyżować nasze plany.
EnglishWe supported these autocracies in several ways and we, the Europeans, along with Russia and the United States, sold them almost any sort of armaments.
Popieraliśmy te autokracje na kilka sposobów, a my, Europejczycy, wraz z Rosją i Stanami Zjednoczonymi, sprzedawaliśmy im prawie każdy rodzaj broni.
EnglishIn recent times, this has been oriented rather towards a military solution to any sort of dispute, as they neglect peaceful solutions in favour of intervention.
W ostatnim okresie rozstrzyganie sporów było zorientowane raczej na rozwiązania militarne, ponieważ pomijają one rozwiązania pokojowe na rzecz interwencji.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "any sort of"

of przyimek
Polish
sort rzeczownik
any zaimek
what sort of zaimek
Polish
any or all sort of przymiotnik
Polish