"anxiety" po polsku

EN

"anxiety" - polskie tłumaczenie

EN anxiety
volume_up
{rzeczownik}

anxiety (też: apprehension, fear, hung-up)
Common: dizziness, sensory disturbances, sleep disturbances, anxiety, headache.
Często: zawroty głowy, zaburzenia czucia, zaburzenia snu, lęk, ból głowy.
Or, I want to look at anxiety, because people are praying for anxiety.
Chce popatrzeć na lęk, ponieważ ludzie modlą się gdy się lękają.
Depression, difficulty in sleeping, mood swings, anxiety, tiredness, lethargy, irritability
Depresja, problemy z zasypianiem, zmienność nastrojów, lęk, uczucie znużenia, apatia,
Dizziness, paraesthesia, hyperaesthesia, somnolence, insomnia, anxiety
Zawroty głowy, parestezje, przeczulica dotykowa, senność, bezsenność, niepokój
Psychiatric Disorders Common: - anxiety, nightmare, irritability.
Zaburzenia psychiczne Często: - niepokój, koszmary nocne, rozdrażnienie
Why is there growing anxiety about the integration of Muslims in Europe?
Dlaczego integracja muzułmanów w Europie powoduje coraz większy niepokój?
anxiety (też: apprehension, concern, doubt, fear)
Fukushima will also be a source of anxiety for years to come.
Również Fukushima będzie przez wiele kolejnych lat przyczyną obaw.
The reason they gave was their concern and anxiety that relations with Russia should not deteriorate.
Jako uzasadnienie podały troskę i obawę o niepogarszanie stosunków z Rosją.
So they can express everything from admiration and lust to anxiety and angst.
Przedmioty które projektuję, mogą posłużyć do wyrażenia wszelkich emocji, od admiracji i pożądania, po niepokój i obawę.
anxiety (też: fright, terror, trepidation)

Synonimy (angielski) dla "anxiety":

anxiety

Przykłady użycia - "anxiety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd she wrote a sort of descriptive set of what it felt like to have had this anxiety.
Napisała szczegółowy zestaw odczuć, która ma, gdy jest niespokojna.
Englishtriazolam and oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and/or relieve anxiety)
triazolam i przyjmowany doustnie midazolam (stosowany przy problemach ze snem i łagodzący
EnglishThoughts of suicide and worsening of your depression or anxiety disorder
Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych
Englishoral (taken by mouth) midazolam, triazolam (used to relieve anxiety and/or trouble sleeping);
ergotaminy, dihydroergotaminy, ergonowiny, metyloergonowiny (stosowanych w leczeniu bólów głowy),
English“ treatment of major depressive episodes”, with no inclusion of references to associated anxiety,
„ zapobieganie nawrotom dużych epizodów depresyjnych ", które to wskazanie uzyskało odpowiednie
English“ treatment of generalized anxiety disorder (GAD)” excluding “ treatment of special anxiety cases”,
„ leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych " z wykluczeniem „ leczenia szczególnych przypadków
Englishdepression (severe in 1.6 %), anxiety, abnormal dreams, insomnia
depresja (ciężkie w 1, 6 %), lęki, niezwykłe sny, bezsenność
EnglishThe chapter on the Internet is a cause of particular anxiety.
Szczególne zaniepokojenie budzi rozdział dotyczący Internetu.
EnglishAnd here is data on 15,000 people's current anxiety, right now.
I mamy dane 15,000 ludzi w stanie lękowym, właśnie teraz.
EnglishLYRICA is indicated for the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults.
Lyrica jest wskazana w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder – GAD) u osób dorosłych.
EnglishTreating depression or anxiety disorders properly is important to help you get better.
Aby pacjent poczuł się lepiej, ważne jest, żeby leczenie depresji oraz zaburzeń lękowych przebiegało we właściwy sposób.
EnglishBesides those things that are without, there is that which presseth upon me daily, anxiety for all the churches.
Oprócz tego, co skądinąd przyda, ono naleganie na mię na każdy dzień i ono staranie o wszystkie zbory.
EnglishAnd anyone who demands protective clothing against the effects of the climate is deliberately stirring up anxiety.
A każdy, kto domaga się ubiorów ochronnych przeciwko skutkom zmian klimatu, świadomie szerzy panikę.
EnglishAnd the idea is a simple, simple idea, which is the fact that the consumer has moved from a state of anxiety to action.
Mój pomysł jest bardzo prosty, jak to, że konsument przeszedł od poczucia zagrożenia do działania.
EnglishThis 'no' expressed deep-felt anxiety: millions of men and women had begun to lose faith in Europe.
Głosy te odzwierciedlają głęboko zakorzeniony strach milionów mężczyzn i kobiet, którzy zaczęli tracić wiarę w Europę.
EnglishFurthermore,« Anxiety» and« nervousness» should be separated and not grouped by the term “ anxiety”.
„ Sedację (uspokojenie polekowe) ” należy oddzielić od „ senności ”, a nie sklasyfikować razem pod określeniem „ sedacja ”.
EnglishIt called on the Chinese Government to respond to the anxiety of the Tibetans regarding the respect of human rights.
Prosiła władze chińskie o odpowiedź na pretensje Tybetańczyków związane z nieprzestrzeganiem praw człowieka.
EnglishData on the use of CYMBALTA in elderly patients with generalised anxiety disorder are limited.
Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu CYMBALTA u pacjentów w podeszłym wieku z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi.
EnglishData on the use of XERISTAR in elderly patients with generalised anxiety disorder are limited.
Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu XERISTAR u pacjentów w podeszłym wieku z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi.
EnglishThey are setting the ethnic groups against each other in the tried and tested manner by fomenting anxiety and mistrust.
Podburzają oni przeciwko sobie grupy etniczne w wypróbowany już sposób, poprzez wzniecanie niepokojów i nieufności.