"antiviral" po polsku

EN

"antiviral" - polskie tłumaczenie

EN

antiviral {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
antiviral
The best way to use Pegasys is with ribavirin (an antiviral medicine).
Najlepiej skojarzyć preparat Pegasys z rybawiryną (lek przeciwwirusowy).
We have one antiviral that people are talking about stockpiling that still works, roughly.
Mamy jedny lek przeciwwirusowy, o którym mówi się, że trzeba go zachować na przyszłość.
Invirase is always used in combination with ritonavir (another antiviral medicine) and other antiviral medicines.
Preparat Invirase zawsze stosuje się w skojarzeniu z rytonawirem (inny leki przeciwwirusowy) i innymi lekami przeciwwirusowymi.

Przykłady użycia - "antiviral" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAgenerase belongs to a group of antiviral medicines called protease inhibitors.
Agenerase należy do grupy leków przeciwwirusowych zwanych inhibitorami proteazy.
EnglishTaking the example of the antiviral drugs: who has, and who does not have, these?
Weźmy choćby przykład leków przeciwwirusowych: kto je ma, a kto ich nie ma?
EnglishAdefovir is an antiviral agent belonging to the class ‘ nucleoside analogues’.
Adefowir jest czynnikiem przeciwwirusowym, należącym do klasy analogów nukleozydowych.
EnglishKaletra is prescribed for use in combination with other antiviral medicines.
Lek Kaletra przepisuje się do stosowania z innymi lekami przeciwwirusowymi.
EnglishStocrin must be given in combination with other antiviral medicines.
Preparat Stocrin należy podawać w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
EnglishSustiva must be given in combination with other antiviral medicines.
Preparat Sustiva należy podawać w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
EnglishWhat Hepsera is Hepsera belongs to a group of medicines called antiviral medicines.
Co to jest lek Hepsera Lek Hepsera należy do grupy leków zwanych lekami przeciwwirusowymi.
EnglishPharmaco-therapeutic group: antiviral for systemic use, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe do stosowania ogólnego, kod ATC:
EnglishThis allows a lower dose of tipranavir to be used for the same antiviral effect.
Umożliwia to przyjmowanie niższej dawki typranawiru przy takim samym działaniu przeciwwirusowym.
Englishother HIV antiviral agents (e.g. nelfinavir, indinavir, nevirapine, delavirdine, efavirenz),
inne leki przeciwko wirusowi HIV (np. nelfinawir, indinawir, newirapina, delawirdyna,
EnglishWe have one antiviral that people are talking about stockpiling that still works, roughly.
Mamy jedny lek przeciwwirusowy, o którym mówi się, że trzeba go zachować na przyszłość.
EnglishThe best way to use Pegasys is with ribavirin (an antiviral medicine).
Najlepiej skojarzyć preparat Pegasys z rybawiryną (lek przeciwwirusowy).
Englishother HIV antiviral agents (e.g. nelfinavir, indinavir, nevirapine, delavirdine, efavirenz),
inne leki przeciwwirusowe skierowane przeciwko wirusowi HIV (np. nelfinawir, indinawir,
EnglishTherefore, the antiviral activity of Kaletra is due to lopinavir.
Zatem przeciwwirusowe działanie produktu Kaletra jest wynikiem działania lopinawiru.
EnglishAnalyses of data through 96 weeks of treatment demonstrated durability of antiviral activity.
Analizy danych po 96 tygodniach leczenia wykazały trwałość aktywności przeciwwirusowej.
EnglishCrixivan must be used in combination with other antiviral medicines.
Crixivan należy podawać w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
EnglishNeither metabolite demonstrated in vitro antiviral activity.
In vitro nie wykazano aktywności przeciwwirusowej dla żadnego z tych metabolitów.
EnglishAntiviral activity is seen at concentrations significantly below those which cause cell death.
Wbudowanie cydofowiru w wirusowy DNA powoduje zmniejszenie tempa syntezy wirusowego DNA.
EnglishAntiviral activity according to baseline genotype and phenotype:
Aktywność przeciwwirusowa w zależności od wyjściowego genotypu i fenotypu:
EnglishOn average, the patients had been given an average of 12 antiviral medicines over a seven-year period.
Pacjenci otrzymywali średnio 12 leków przeciwwirusowych w okresie siedmiu lat.

Synonimy (angielski) dla "antiviral":

antiviral