"antitrust" po polsku

EN

"antitrust" - polskie tłumaczenie

EN

antitrust {przymiotnik}

volume_up
antitrust
Antitrust rules forbid companies from reaching agreements between themselves that restrict competition, or from abusing a dominant market position.
Przepisy antymonopolowe zabraniają firmom zawierania między sobą porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania dominującej pozycji na rynku.
antitrust

Przykłady użycia - "antitrust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe report covers both antitrust policies and State aid control policies.
Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje politykę antymonopolową i politykę kontroli pomocy państwa.
EnglishAmong other things, it requires effective antitrust legislation.
Wymaga on między innymi skutecznego prawa ochrony konkurencji.
EnglishWhat we are now considering is the issue of damages actions for breach of antitrust rules.
Obecnie debatujemy nad kwestią roszczeń o naprawianie szkód z tytułu naruszenia prawa ochrony konkurencji.
EnglishHowever, a company that violates antitrust law deserves to be punished; that is all there is to it.
Jednakże, firma, która narusza ustawodawstwo antytrustowe, zasługuje na karę; ni mniej, ni więcej.
EnglishCommission fines in antitrust cases (debate)
Grzywny stosowane przez Komisję w sprawach o zachowania antykonkurencyjne (debata)
EnglishNevertheless, it should be very clearly in the focus of attention in all anti-trust authorities.
Niemniej jednak to zagadnienie powinno znajdować się w centrum uwagi wszystkich organów antymonopolowych.
EnglishWhite Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (debate)
Biała księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji (debata)
EnglishWhite Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (
Biała księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji (
EnglishAn obvious starting point must be damages actions on the basis of a breach of antitrust rules.
Oczywistym punktem wyjścia muszą być powództwa o naprawienie szkody na podstawie naruszenia prawa ochrony konkurencji.
EnglishThe next item is the Commission statement on Commission fines in antitrust cases.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji dotyczące grzywien stosowanych przez Komisję w sprawach o zachowania antykonkurencyjne.
EnglishLet me now say a word on the antitrust decision that the Commission recently adopted in the CISAC case.
Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć słowo na temat decyzji w sprawie praktyk monopolistycznych, jaką ostatnio podjęła Komisja w sprawie CISAC.
EnglishAntitrust rules forbid companies from reaching agreements between themselves that restrict competition, or from abusing a dominant market position.
Przepisy antymonopolowe zabraniają firmom zawierania między sobą porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania dominującej pozycji na rynku.
EnglishThe Commission is also itself investigating alleged anti-competitive behaviour by certain operators, and has launched five anti-trust proceedings in the course of this year.
Komisja bada także zachowanie niektórych operatorów, rzekomo przeciwne wolnej konkurencji i uruchomiła pięć postępować antymonopolowych w tym roku.
EnglishBut what's really amazing is that Ida Tarbell, the journalist, went in and did a big exposé of Rockefeller and actually got the whole antitrust laws put in place.
Ale fascynujące jest to, że dziennikarka Ida Tarbell napisała artykuł demaskujący Rockefellera i w ten sposób doprowadziła do uchwalenia prawa antymonopolowego.
EnglishThe Court of First Instance upholds a 2004 ruling in the long running anti-trust case against US software giant Microsoft, brought by the European Commission.
Europejski Sąd Pierwszej Instancji utrzymuje w mocy decyzję Komisji Europejskiej z 2004 roku, nakładającą na amerykański koncern Microsoft karę za nadużycie dominującej pozycji na rynku.
EnglishCompensation for individuals and firms where infringements of EU anti-trust law have taken place will go a long way to dissuading companies and individuals from breaching these laws.
Odszkodowania dla osób prywatnych i firm w przypadkach naruszenia unijnych przepisów antymonopolowych zniechęcą w końcu firmy i osoby prywatne do łamania tych przepisów.

Synonimy (angielski) dla "antitrust":

antitrust