"antiemetic" po polsku

EN

"antiemetic" - polskie tłumaczenie

EN

antiemetic {przymiotnik}

volume_up
antiemetic
By stopping “ Substance P”, Cerenia acts as an anti-emetic.
Blokując „ substancję P ”, preparat Cerenia działa jako lek przeciwwymiotny.
Your doctor has prescribed EMEND, an anti-emetic, to help prevent nausea and vomiting associated with chemotherapy.
Lekarz prowadzący przepisał EMEND, lek przeciwwymiotny, aby zapobiec nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią.
Aloxi may be made more effective by the addition of a corticosteroid (a type of medicine that can be used as an anti-emetic).
Skuteczność preparatu Aloxi można zwiększyć dodając kortykosteroid (rodzaj leku, który może być stosowany jako lek przeciwwymiotny).

Przykłady użycia - "antiemetic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe antiemetic activity was observed during 0-24 hours, 24-120 hours and 0-120 hours.
Działanie przeciwwymiotne obserwowano w okresie 0- 24 godz., 24- 120 godz. i 0- 120 godz.
EnglishRefer to the full product information of co-administered antiemetic agents.
Prosimy zapoznać się z pełną informacją o jednocześnie stosowanych lekach przeciwwymiotnych.
EnglishCerenia is an anti-emetic, this means that it stops vomiting.
Preparat Cerenia jest lekiem przeciwwymiotnym, co oznacza, że powstrzymuje on wymioty.
EnglishBy stopping “ Substance P”, Cerenia acts as an anti-emetic.
Blokując „ substancję P ”, preparat Cerenia działa jako lek przeciwwymiotny.
EnglishEmend is an anti-emetic (a medicine that prevents nausea [ feeling sick ] and vomiting).
Emend jest lekiem przeciwwymiotnym (lekiem, który zapobiega występowaniu nudności [ mdłości ] i wymiotów).
EnglishAnti-emetic therapy may be administered (see section 4.4).
Leczenie przeciwwymiotne może być zastosowane (patrz pkt 4. 4).
EnglishPlease refer to the Summary of Product Characteristics of co-administered antiemetic agents.
Należy zapoznać się z Charakterystykami Produktów Leczniczych stosowanych jednocześnie leków przeciwwymiotnych.
EnglishHence its value as an anti-emetic in patients treated with centrally acting dopamine agonists.
Stąd jego wartość jako leku przeciwwymiotnego u pacjentów leczonych ośrodkowo działającymi agonistami dopaminy.
EnglishBecause of the antiemetic activity of aprepitant, drug-induced emesis may not be effective.
Z uwagi na przeciwwymiotne działanie aprepitantu, wywoływanie wymiotów poprzez podanie leków może nie być skuteczne.
EnglishAntiemetic effect An antiemetic effect was observed in preclinical studies with paliperidone.
Działanie przeciwwymiotne W badaniach przedklinicznych z użyciem paliperydonu obserwowano działanie przeciwwymiotne.
EnglishAnti-emetic prophylaxis with dexamethasone must be administered to all patients (see section 4.2).
Profilaktykę przeciwwymiotną przy użyciu deksametazonu należy stosować u wszystkich pacjentów (patrz punkt 4. 2).
EnglishThe antiemetic activity of aprepitant was evaluated during the 0 to 48 hour period following the end of surgery.
Działanie przeciwwymiotne aprepitantu oceniano w okresie 0 do 48 godzin po zakończeniu zabiegu chirurgicznego.
EnglishThe use of an anti-emetic may be necessary.
Może być konieczne podanie leków przeciwwymiotnych.
EnglishYour doctor has prescribed EMEND, an anti-emetic, to help prevent nausea and vomiting associated with chemotherapy.
Lekarz prowadzący przepisał EMEND, lek przeciwwymiotny, aby zapobiec nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią.
EnglishNeuroleptics given as antiemetic should not be given to patients taking dopamine agonists (see also section 4.5).
Nie należy stosować neuroleptyków jako leków przeciwwymiotnych u pacjentów używających agonistów dopaminy (patrz także punkt 4. 5).
EnglishAloxi may be made more effective by the addition of a corticosteroid (a type of medicine that can be used as an anti-emetic).
Skuteczność preparatu Aloxi można zwiększyć dodając kortykosteroid (rodzaj leku, który może być stosowany jako lek przeciwwymiotny).
EnglishPatients who have experienced severe (Grade 3 or 4) vomiting in previous treatment cycles may require anti-emetic therapy.
Pacjenci, u których występowały podczas poprzednich cykli leczenia ciężkie wymioty (Stopień 3 lub 4) mogą wymagać leczenia przeciwwymiotnego.
EnglishAnti-emetic therapy
EnglishTherefore, patients should receive adequate antiemetic treatment and appropriate hydration prior to and/ or after receiving treatment.
W związku z tym przed podaniem leków należy podać pacjentowi leki przeciwwymiotne oraz przed i (lub) po ich podaniu płyny w odpowiedniej ilości.
EnglishA suggested treatment in case of overdose would be the reestablishment of fluid balance and administration of an antiemetic may also be considered.
Zalecane postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje przywrócenie równowagi płynów i rozważenie podania środka przeciwwymiotnego.

Synonimy (angielski) dla "antiemetic":

antiemetic