EN

anticoagulant {rzeczownik}

volume_up
anticoagulant
Blood must be collected into pre-chilled tubes containing heparin anticoagulant.
Krew należy pobierać do uprzednio oziębionych probówek zawierających środek przeciwkrzepliwy, heparynę.
It is recommended to wait 24 hours after the last dose before switching from Pradaxa to a parenteral anticoagulant (see section 4.5).
Po podaniu ostatniej dawki preparatu Pradaxa zaleca się odczekać 24 godziny przed zmianą na lek przeciwzakrzepowy podawany pozajelitowo (patrz punkt 4. 5).

Przykłady użycia - "anticoagulant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPatients treated with anticoagulant should be monitored more frequently.
U pacjentów leczonych antykoagulantami należy częściej wykonywać badania kontrolne.
EnglishIf necessary, the oral anticoagulant dose should be adjusted as appropriate.
W razie konieczności dawka leku przeciwzakrzepowego musi zostać odpowiednio dostosowana.
EnglishRevasc is an anticoagulant; it prevents the blood from coagulating (clotting).
Revasc jest lekiem przeciwzakrzepowym; zapobiega on krzepnięciu krwi (tworzeniu zakrzepów).
Englishif you are taking or have recently taken anticoagulant medication (see “Taking other
jeśli pacjent zażywa lub ostatnio zażywał leki przeciwzakrzepowe (patrz „ Stosowanie leku
EnglishIf necessary, the oral anticoagulant dose should be adjusted as appropriate.
Jeżeli to konieczne, należy odpowiednio dostosować dawkę doustnego leku przeciwzakrzepowego.
Englishanticoagulant medicines (used to prevent or treat blood clotting),
leków przeciwzakrzepowych (stosowanych w zapobieganiu lub leczeniu nadmiernego
EnglishPatients with current concomitant oral anticoagulant therapy (INR > 1.3)
jednoczesne leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (INR > 1, 3)
EnglishSwitching from Pradaxa treatment to parenteral anticoagulant:
Zmiana leczenia preparatem Pradaxa na lek lprzeciwzakrzepowy podawany pozajelitowo:
EnglishQuixidar is an anticoagulant; it prevents the blood from coagulating (clotting).
Dawka może zostać dostosowana w zależności od masy ciała.
EnglishXigris is an anticoagulant, which prevents coagulation (clotting).
Xigris jest środkiem przeciwzakrzepowym zapobiegającym krzepnięciu (tworzeniu zakrzepów).
EnglishBlood must be collected into pre-chilled tubes containing heparin anticoagulant.
Krew należy pobierać do uprzednio oziębionych probówek zawierających środek przeciwkrzepliwy, heparynę.
EnglishSwitching from Pradaxa treatment to parenteral anticoagulant:
Zmiana leczenia preparatem Pradaxa na leku przeciwzakrzepowego podawany pozajelitowo:
EnglishIn order to adjust dosage of the anticoagulant and to avoid excessive hypocoagulability,
Aby ustalic dawke antykoagulantu oraz zapobiec zbyt niskiej krzepliwosci krwi, nalezy regularnie
EnglishTreatment with Soliris should not alter anticoagulant management.
Leczenie preparatem Soliris nie powinno mieć wpływu na stosowanie leków przeciwzakrzepowych.
EnglishArixtra is an anticoagulant: it prevents the blood from coagulating (clotting).
Preparat Arixtra jest lekiem przeciwzakrzepowym, który zapobiega wykrzepianiu krwi (powstawaniu zakrzepów).
Englishif you are taking anticoagulant therapy you should consult with your physician to closely monitor
lek Cholestagel może wpływać na wchłanianie witaminy K i zakłócać działanie warfaryny, leku
EnglishSimultaneous administration of ciprofloxacin with warfarin may augment its anti-coagulant effects.
Równoczesne podawanie cyprofloksacyny z warfaryną może nasilać jej działanie przeciwzakrzepowe.
EnglishTheophylline 250 mg SD (Indinavir 800 mg TID) ANTICOAGULANT
Teofilina 250 mg PD (Indynawir 800 mg 3 x d.) LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
EnglishProtamine sulfate and vitamin K are not expected to affect the anticoagulant activity of rivaroxaban.
Siarczan protaminy i witamina K nie powinny wpływać na przeciwzakrzepową aktywność rywaroksabanu.
EnglishConcurrent anticoagulant medication (such as heparin) may have been responsible for these bleeding episodes.
Mogły być one wynikiem jednoczesnego podawania leków hamujących krzepnięcie krwi (np. heparyny).

Synonimy (angielski) dla "anticoagulant":

anticoagulant